Apakah Sadd Al-Zara`i

Saya akan bincang mengenai konsep sadd al-zara’i’ sebagai sumber hukum yang merupakan dalil yang tidak disepakati (al-Adillah al-Mukhtalaf fīha) dalam perundangan Islam dan pemakaiannya dalam isu-isu fiqh semasa di Malaysia.

Pengenalan

Setiap hukum yang ditetapkan dalam fiqh Islam mempunyai sumber-sumber yang tertentu. Sumber-sumber tersebut mempunyai latar belakang yang berbeza dalam menentukan sesuatu hukum. Dalam mengeluarkan sesuatu hukum, kaedah pentafsiran adalah sangat diperlukan terutam yang melibatkan sumber teks (nasiyyah).

 

Walapupun al-Quran dan al-Sunnah menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sesuatu hukum. Malah, terdapat juga sumber-sumber lain yang digunakan sebagai dalil terhadap sesuatu masalah di antaranya seperti Masalih mursalah, Istihsan, Qawl al-Sahabi,Sadd al-Dharai`, Istishab, `Urf, Syar` min qablama dan Ijma` ahli madinah. (Rahman, 2009)

 

Maka, ulama telah membahagikan sumber-sumber hukum dalam perundangan Islam kepada dua kategori dari pelbagai sudut. Di antara pendekatan yang diambil oleh Islam dalam memelihara agama ialah Sadd al-Zara`I sebagai langkah pengawalan serta penjagaan agar setiap tindakan dan amalan kita tidak menyebabkan berlaku kehancuran dan kerosakan (mafsadah).

 

Justeru itu, tulisan ini akan memfokuskan salah satu sumber hukum sekunder iaitu Sadd al-Dharai` dari segi konsepnya yang menjadi sumber hukum yang merupakan dalil yang tidak disepakai (al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha) dalam kanun Islam dan pemakaiannya dalam isu-isu fiqh semasa di Malaysia.  Di samping itu, perbincangan dari segi perbezaan pendapat Fuqaha tentang kedudukan sadd al-Zara`i sebagai sumber hukum. Selain itu, penulisan ini turut membincangkan mengenai pengamalan Sadd al-Zara’i dalam muamalat masa kini iaitu dalam produk perbankan Islam yang digunakan secara meluas dalam ekonomi pada hari ini.

» Read more