Peranan Maqasid Dalam Hukum Zakat Mughallat

Maqasid Syariah Dalam Hukum Zakat Mughallat (Zakat Hasil Daripada Sewaa Aset)

Menurut, Selamat (2016) Maqasid Syariah merupakan dasar dan garis panduan yang telah disediakan bagi menjaga kehidupan manusia supaya sentiasa memperolehi kemaslahatan dan dijauhi daripada keburukan. Oleh itu, peranan maqasid Syariah bukan sahaja terhad kepada penentuan dalam sesuatu permasalahan hukum bahkan penggunaannya adalah meluas untuk diaplikasikan dalam sistem pembangunan sesebuah negara Islam agar selari dengan lunas-lunas Islam kerana maqasid Syariah memberi nilai kesejahteraan dan perkembangan sistem ekonomi.

Maqasid Syariah dalam hukum zakat hasil daripada sewaan aset adalah berkait rapat dengan cara pemerolehan harta, pemeliharaan harta, pengurusan harta perbelanjaan dan agihan harta. Dalam kaedah zakat, seharusnya melihat kepada sifat harta tersebut, sama ada bersifat berkembang atau tidak. Jika pelabur tersebut menjadikan rumah, tanah dan seumpamanya dari kalangan aset itu sebagai kegunaan harian (qinyah) misalnya dan tidak menjana sebarang untung mahupun hasil dari semua aset yang dimilikinya itu, maka tiada zakat yang dikenakan.

Namun, jika sekiranya kesemua aset tersebut dijadikan modal pelaburan dan dijual tatkala harga meningkat untuk menjana keuntungan, maka ia sudah dianggap sebagai harta yang punya nilai yang berkembang dan perlu dizakat dari jumlah semasa nilai aset tersebut walaupun belum terjual sekiranya tiba haul dan cukup nilai nisabnya.

Jika dijual dalam haul, maka jumlah nilai aset dan keuntungannya hendaklah dicampur dan dikira sebagai zakat perniagaan yang diambil nilai zakatnya 2.5% dari nilai keleruhan aset dicampur dengan keuntungan jualan. Jika kos-kos pengoperasian yang terlibat ianya boleh ditolak dari jumlah yang dikenakan zakat.

Jika aset tersebut misalnya belum terjual, dan sudah tiba haul untuk dizakatkan dan pemilik aset tidak mempunyai kecairan kewangan, maka zakat tersebut boleh ditangguhkan pembayarannya sehingga tiba waktu aset tersebut terjual dan tuan punya aset sudah mempunyai kecairan (wang) untuk menunaikan zakatnya yang tertangguh tadi.

» Read more