Konsep Uqubah Dalam Islam

Syariah Islam terus unggul dengan kesempurnaannya yang dijamin oleh Allah SWT yang menampilkan penyelesaian kepada masalah jenayah yang dihadapi oleh masyarakat manusia. Falsafah yang berteraskan Rabbani telah membuktikan bahawa dalam sejarah kemanusiaan mereka menghadapi masalah jenayah dengan tenang dan berjaya. Pelaksanaan Undang-undang Jenayah Islam dengan tegas dan adil yang mengenakan hukuman potong tangan ke atas pencuri, hukuman Qisas ke atas pembunuh di Mekah dan Madinah, banyak membantu mengurangkan jenayah.

Walau bagaimanapun tugasan ini merupakan salah satu usaha pencerahan pelaksanaan hukuman keseksaan menurut pertimbangan syariah dan realiti perundangan serta Masyarakat, walaupun Hudud berdepan pelbagai polemik dalaman dan luaran sebelum dimartabatkan sebagai undang-undang, walaupun dalam negara Islam sendiri.

Oleh itu, hudud bukan sekadar undang-undang jenayah, tetapi dilihat sebagai simbol dan kemuncak kepada pelaksanaan syariah secara menyeluruh dalam negara Islam. Di samping itu, penulis membincangkan mengapa majoriti negara Islam tidak melaksanakan hudud yang merupakan satu bahagian daripada hukuman jenayah Islam, juga menjelaskan pandangan sarjana Islam kontemporari tentang pelaksanaan hukum hudud masa kini. (Zainuddin Jaafar, 1990)

Selain itu, penulis mengemukakan cadangan dalam menangani isu takfir yang lahir daripada polemik hudud yang berpunca kejahilan, pemahaman Islam yang menyeleweng, ketegangan politik kepartian dan kepentingan pengaruh tertentu.

» Read more

Usul Feqh : Pengaruh Perubahan Hukum Islam

Pengaruh perubahan terhadap pembinaan hukum Islam ini telah diaplikasikan sejak pada zaman Rasulullah SAW lagi, melalui kaedah Fiqh: ‘Tidak boleh disangkal berlaku perubahan hukum dengan sebab perubahan masa” secara jelas membukti dan mengiktiraf boleh berlaku pembinaan hukum yang bersifat semasa. (Majid, 1998)

Ibn ‘Abidin al-Hanafi menjelaskan: Bahawa terdapat banyak juga hukum-hukum yang dibina oleh mujtahid berasaskan suasana yang ada pada zamannya. Oleh itu, hukum-hukum tersebut akan berbeza dengan berbezanya masa kerana berlaku perubahan ‘uruf ahlinya (penduduk setempat) atau kerana berlaku darurat atau kerana kerosakan akhlak masyarakat.

Sekiranya dikekalkan hukum itu atas sifat yang dahulu juga akan menimbulkan mashaqqah (kesukaran) dan kemudaratan kepada manusia dan akan menyalahi kaedah-kaedah syariat yang diasaskan atas dasar meringan, memudah dan menolak kemudaratan dan kerosakan, bagi tujuan mengekalkan sistem hidup di atas hukum-hukum yang terbaik.

Oleh kerana inilah kita dapati para fuqaha mazhab telah menyalahi hukum yang dinaskan oleh imam mujtahid mereka dalam banyak masalah yang dibina berasaskan suasana pada zamannya. Mereka berpendapat kalau beliau masih hidup pada zaman mereka, nescaya beliau akan memberi fatwa sepertimana mereka berfatwa berdasarkan kaedah-kaedah mazhabnya.”

Justeru, tugasan bertujuan untuk menilai dan menganalisis konsep perubahan hukum akibat pengaruh masa dan tempat menurut perspektif usul feqh dengan memberikan penumpuan kepada perubahan dan perbezaan hukum yang diambil dalam fatwa di Malaysia. Di samping itu, penulis mengemukakan cadangan solusi kepada masyarakat umum dalam menyingkapi perbezaan fatwa tersebut.

» Read more

1 2