Komunikasi : Hubungan Peribadi

Menurut (Shahrol Aman Ahmad,et.al, 2012) Komunikasi adalah proses pemindahan maklumat dan pengetahuan dari seorang individu atau pihak kepada orang lain atau pihak dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Ia adalah satu kaedah pertukaran dan perkongsian idea, sikap, nilai, pendapat dan maklumat.

Walaupun terdapat beberapa jenis komunikasi, namun, penulis memilih jenis komunikasi interpersonal yang merujuk kepada konteks komunikasi yang melibatkan dua individu. Daripada, dua pcrkataan utama dapat dikenal pasti iaitu ‘inter’ dan ‘person’ Inter bermaksud antara dan ‘person’ pula merujuk kepada individu. Justeru itu, secara umum komunikasi interpersonal dapat dikatakan sebagai komunikasi antara individu.

Manusia secara semula jadi memilih individu-individu tertentu untuk berkomunikasi. Ada ketika manusia memilih untuk tidak terlibat langsung dalam sesuatu interaksi. Buber (1970) berpendapat dalam membentuk jalinan hubungan yang akrab seseorang itu akan mengambil masa yang lama, tenaga dan keberanian dalam menawarkan keakraban seseorang. Menurut Buber (1970) lagi manusia melaburkan usaha dan menanggung risiko dengan membuka diri secara mendalam hanva dengan individu tertentu sahaja. Justeru itu, komunikasi interpersonal dapatlah dikatakan sebagai satu interaksi yang akrab dengan orang-orang tertentu sahaja.

Kajian oleh Buber (1970) menunjukkan peringkat komunikasi interpersonal yang tertinggi adalah komunikasi yang mclibatkan individu. Menurut beliau lagi, kita tidak boleh melihat individu sebagai manusia biasa. Manusia dilihat sebagai individu vang unik terutamanya dalam komunikasi interpersonal. Dalam hal ini, manusia tidak akan berinteraksi melalui peranan sosial mereka sahaja (pensyarah-pelajar, ketua-pekerja ataupun guru-murid) tetapi kita perlu memahami perbezaan yang wujud dalam setiap diri individu. Memahami perasaan takut, seronok dan gembira individu memerlukan tempoh masa yang panjang. Apabila kepercayaan terbentuk, maka individu mula mendedahkan peribadi mereka dan akan membenarkan kita melihat diri mereka yang unik. (Shahrol Aman Ahmad,et.al, 2012)

Oleh itu, tugasan ini akan membincangkan mengenai kepentingan komunikasi dalam sebuah hubungan peribadi dan faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya konflik dalam hubungan peribadi. Di samping menjelaskan strategi yang berkesan bagi mengatasi konflik dalam hubungan peribadi.

» Read more