Kajian : Jenayah Juvenil sentiasa subur dalam kehidupan manusia

Dalam masyarakat hari ini, kita telah menyaksikan kadar peningkatan jenayah juvenil yang semakin tinggi yang kita tidak pernah saksikan sebelum ini. Kajian menunjukkan juvenil terutamanya mereka yang berusia 18 tahun ke bawah adalah pelajar yang tercicir. Oleh itu, kes jenayah yang melibatkan juvenil menjadi masalah yang berat dalam masyarakat kita. Mari kita bincangkan dan sama-sama kita cari penyelesaian…

Jenayah merupakan fenomena sentiasa subur di dalam kehidupan manusia. Jenayah tidak pernah berakhir, malah menjadi lebih serius dan membimbangkan. Walaupun sepatutnya tamadun yang dimertabatkan akan membawa ketinggian akhlak dan ketertiban hidup, namun keadaan sebaliknya terus mengancam kehidupan di alam ini.

Menurut (Noresah Baharom, et.al, 2015) , jenayah ialah perbuatan yang disertai dengan kejahatan seperti mencuri, merompak, membunuh dan lain-lain yang salah di sisi undang-undang. Juvenil pula bermaksud anak muda yang belum matang atau bawah umur lapan belas tahun.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan sesuatu yang ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok social dan sebagai suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh sebahagian besar masyarakat.

Menurut Lesli, masalah sosial sebagai suatu persekitaran yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebahagian besar masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki.

Manakala, menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat diperlukan suatu tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut. (Sunarto, 1993)

Mengikut laporan, peningkatan mendadak kejadian kes jenayah kekerasan melibatkan golongan remaja seperti rogol, bunuh dan samun bersenjata yang meningkat kepada 2,553 kes pada 2013 berbanding 1,047 kes pada tahun sebelumnya.

Tambahnya, bagi jenayah harta benda yang melibatkan perbuatan seperti curi motosikal, ragut dan jenayah jalanan lain juga turut menyaksikan peningkatan kepada 9,704 kes pada 2013 berbanding hanya 3,399 kes pada 2012. (Sinar Harian, 31)

Istilah jenayah juvana merujuk kepada pelanggaran undang-undang oleh seseorang juvana. Mengikut akta Mahkamah Juvana, 1947 (AKTA 90) juvana membawa makna seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan dibawah seksyen 82 Kanun Keseksaan dan dibawah umur 18 tahun. (Freedom, 2017)

Berdasarkan definisi diatas, boleh difahami bahawa kes juvana ini sebenarnya merujuk kepada golongan belia atau murid sekolah yang melakukan kesalahan jenayah dan berusia dibawah 18 tahun. Hal ini demikian kerana apabila mereka melepasi usia 18 tahun, mereka akan dikira sebagai golongan dewasa. Untuk makluman, hukuman untuk kesalahan jenayah yang dilakukan oleh golongan dewasa dan mereka yang berusia kurang dari 18 tahun adalah berbeza.

Justeru, kali ini kita membincangkan mengenai jenayah juvana yang mengancam dan memberi masalah kepada struktur jaringan sosial dan membincangkan mengenai kes-kes jenayah terkini yang melibatkan juvana di Malaysia.

Di samping itu, penulis menganalis dan membincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah tersebut serta penyelesaian yang dicadangkan.

» Read more

1 2 3 4