Peranan Maqasid Dalam Hukum Zakat Mughallat

Maqasid Syariah Dalam Hukum Zakat Mughallat (Zakat Hasil Daripada Sewaa Aset)

Menurut, Selamat (2016) Maqasid Syariah merupakan dasar dan garis panduan yang telah disediakan bagi menjaga kehidupan manusia supaya sentiasa memperolehi kemaslahatan dan dijauhi daripada keburukan. Oleh itu, peranan maqasid Syariah bukan sahaja terhad kepada penentuan dalam sesuatu permasalahan hukum bahkan penggunaannya adalah meluas untuk diaplikasikan dalam sistem pembangunan sesebuah negara Islam agar selari dengan lunas-lunas Islam kerana maqasid Syariah memberi nilai kesejahteraan dan perkembangan sistem ekonomi.

Maqasid Syariah dalam hukum zakat hasil daripada sewaan aset adalah berkait rapat dengan cara pemerolehan harta, pemeliharaan harta, pengurusan harta perbelanjaan dan agihan harta. Dalam kaedah zakat, seharusnya melihat kepada sifat harta tersebut, sama ada bersifat berkembang atau tidak. Jika pelabur tersebut menjadikan rumah, tanah dan seumpamanya dari kalangan aset itu sebagai kegunaan harian (qinyah) misalnya dan tidak menjana sebarang untung mahupun hasil dari semua aset yang dimilikinya itu, maka tiada zakat yang dikenakan.

Namun, jika sekiranya kesemua aset tersebut dijadikan modal pelaburan dan dijual tatkala harga meningkat untuk menjana keuntungan, maka ia sudah dianggap sebagai harta yang punya nilai yang berkembang dan perlu dizakat dari jumlah semasa nilai aset tersebut walaupun belum terjual sekiranya tiba haul dan cukup nilai nisabnya.

Jika dijual dalam haul, maka jumlah nilai aset dan keuntungannya hendaklah dicampur dan dikira sebagai zakat perniagaan yang diambil nilai zakatnya 2.5% dari nilai keleruhan aset dicampur dengan keuntungan jualan. Jika kos-kos pengoperasian yang terlibat ianya boleh ditolak dari jumlah yang dikenakan zakat.

Jika aset tersebut misalnya belum terjual, dan sudah tiba haul untuk dizakatkan dan pemilik aset tidak mempunyai kecairan kewangan, maka zakat tersebut boleh ditangguhkan pembayarannya sehingga tiba waktu aset tersebut terjual dan tuan punya aset sudah mempunyai kecairan (wang) untuk menunaikan zakatnya yang tertangguh tadi.

» Read more

Apa itu Riba ?

Syariah Islam adalah untuk mencantikkan kehidupan umat manusia dan diciptakan untuk menyelamatkan manusia daripada tipu daya seterusnya untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui penegakan pelbagai seruan yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah. Segala hukum dan perintah sebagai pengatur manusia dalam berbagai aspek iaitu bidang ‘ubudiyah dan muamalah. Menurut (Maulidizen, 2016) selain prinsip-prinsip ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam terdapat moral ekonomi yang dikenali sebagai Golden Five, iaitu keadilan, kebebasan, persamaan, partisipasi dan pertanggungjawaban.

Menurut (Ab Rashid Dail, 2013), perbankan Islam menolak secara mutlak pengurusan kewangan yang berasaskan faedah, kerana cendikiawan Islam sependapat bahawa faedah secara mutlak sama dengan riba nasi`ah yang diharamkan oleh al-Quran sebagaimana firman Allah bermaksud :

“ Mereka yang memakan (mengamalkan) riba tidak dapat bangun melainkan seperti bangunnya orang yang dirasuki syaitan. Demikian itu kerana mereaka mengatakan (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS: al-Baqarah: 275)

Walau bagaimanapun, sejarah telah membuktikan akibat buruk daripada amalan riba. Malah pada zaman Rasulullah SAW, kesannya telah kelihatan kerana amalan riba menyebabkan penindasan kepada golongan lemah, kezaliman daripada golongan yang kaya dan menyebabkan terjadinya perhambaan serta menjadi suatu peluang meraihkan keuntungan secara tidak adil.

Oleh yang demikian, penulisan ini adalah untuk membincangkan tentang pemahaman riba menurut sumber perundangan Islam dengan menerangkan setiap sebab pengharamanya bagi barangan ribawi (al-nuqud dan barangan al-at’imah). Selain itu akan menganalisi isu-isu kontroversi berkenaan riba yang bincangkan oleh ulama dengan penjelasan yang relevan.

Pengertian riba

Takrif

Riba dari bahasa Arab bererti “tambahan atau tumbuh.” (al-Misri, t.t).

Firman Allah bermaksud : “Dan apa-apa wang yang kamu berikan dengan riba (tambahan, bunga), agar bertambah banyak harta manusia, maka tidaklah wang itu bertambah banyak di sisi Allah. Dan apa-apa (zakat) yang kamu berikan (kepada orang), kerana menghendaki keredaan Allah, maka itulah yang berlipatganda. (QS Surah Ar-Rum: ayat 39)

Definisi

Riba bermaksud tambahan atau lebihan atau tidak sama timbangan atau sukatan semasa berlakunya pertukaran jenis bahan yang tertentu sahaja iaitu bahan ribawi.

Hadith Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan bahan ribawi(maksudnya): “Emas dengan emas, perak dengan perak, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, serupa dengan serupa, unjuk-berunjuk (secara kontan / tunai); sesiapa juga yang membayar lebih atau meminta (mengambil) lebih maka dia telah terlibat dengan riba. Orang yang mengambil dan yang membayar adalah sama.” (Riwayat Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa’i)

Namun daripada sudut Syariah, Imam Shafi’e berpendapat bahawa Riba diklasifikasikan kepada dua kategori, riba akan timbul daripada amalan-amalan berikut:

 Riba al-Duyun (Hutang):

Riba yang berlaku akibat pinjaman atau berhutang apabila pemiutang menetapkan bahawa peminjam perlu memulangkan lebih daripada pinjaman atau hutang asal, atau pun terdapat ketetapan bahawa jumlah bayaran semula akan meningkat dengan kelewatan bayaran.

Misalnya Abu Bakar memohon pinjaman wang berjumlah RM10,000 dari bank konvensional dan disyaratkan membayar balik wang tersebut dengan nilai RM18,000. Maka lebihan nilai hutang pokok tersebut yang bernilai RM8,000 itu adalah riba. Bagi keadaan yang kedua, En. Ikram menjual kereta berharga RM40,000 secara tangguh dalam tempoh 5 tahun. Disebabkan pembeli tidak dapat membayar dalam tempoh yang dijanjikan, En. Ikram memanjangkan lagi tempoh pembayaran dengan menambahkan hutang yang perlu dibayar oleh pembeli. Maka tambahan yang dikenakan itu adalah riba.

Riba al-Buyu` (Jual Beli):

Riba yang berlaku dalam akad jual beli barang ribawi dan berlaku dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah jual beli atau pertukaran antara barang ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar berat atau kuantiti. Keadaan yang kedua adalah jual beli atau pertukaran di antara barang ribawi yang berlainan jenis tetapi sama illah ribanya secara tertangguh (bukan dalam satu masa). Sepertimana dinyatakan di dalam hadis riwayat Muslim dalam syarat pertukaran barang ribawi.

Contoh bagi keadaan yang kedua, Puan Ruhana membayar RM3,585 untuk membeli matawang Rupiah Indonesia berharga RP100,000, oleh kerana masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan, matawang Rupiah tersebut diserahkan kepada Puan Ruhana selepas seminggu.

Akibat menangguhkan penyerahan matawang tersebut berlakunya riba kerana pertukaran diantara barang ribawi (matawang Rupiah dan Ringgit) oleh Puan Ruhana dikira sebagai riba yang diharamkan oleh Islam.

Ini adalah kerana pertukaran atau belian antara barang ribawi yang sama illah ribanya (dalam contoh ini illah riba adalah alat pertukaran) hendaklah berlaku secara serentak di dalam majlis akad (Bank Muamalat, 2015).

» Read more

1 2