Apa itu Riba ?

Syariah Islam adalah untuk mencantikkan kehidupan umat manusia dan diciptakan untuk menyelamatkan manusia daripada tipu daya seterusnya untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui penegakan pelbagai seruan yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah. Segala hukum dan perintah sebagai pengatur manusia dalam berbagai aspek iaitu bidang ‘ubudiyah dan muamalah. Menurut (Maulidizen, 2016) selain prinsip-prinsip ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam terdapat moral ekonomi yang dikenali sebagai Golden Five, iaitu keadilan, kebebasan, persamaan, partisipasi dan pertanggungjawaban.

Menurut (Ab Rashid Dail, 2013), perbankan Islam menolak secara mutlak pengurusan kewangan yang berasaskan faedah, kerana cendikiawan Islam sependapat bahawa faedah secara mutlak sama dengan riba nasi`ah yang diharamkan oleh al-Quran sebagaimana firman Allah bermaksud :

“ Mereka yang memakan (mengamalkan) riba tidak dapat bangun melainkan seperti bangunnya orang yang dirasuki syaitan. Demikian itu kerana mereaka mengatakan (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS: al-Baqarah: 275)

Walau bagaimanapun, sejarah telah membuktikan akibat buruk daripada amalan riba. Malah pada zaman Rasulullah SAW, kesannya telah kelihatan kerana amalan riba menyebabkan penindasan kepada golongan lemah, kezaliman daripada golongan yang kaya dan menyebabkan terjadinya perhambaan serta menjadi suatu peluang meraihkan keuntungan secara tidak adil.

Oleh yang demikian, penulisan ini adalah untuk membincangkan tentang pemahaman riba menurut sumber perundangan Islam dengan menerangkan setiap sebab pengharamanya bagi barangan ribawi (al-nuqud dan barangan al-at’imah). Selain itu akan menganalisi isu-isu kontroversi berkenaan riba yang bincangkan oleh ulama dengan penjelasan yang relevan.

Pengertian riba

Takrif

Riba dari bahasa Arab bererti “tambahan atau tumbuh.” (al-Misri, t.t).

Firman Allah bermaksud : “Dan apa-apa wang yang kamu berikan dengan riba (tambahan, bunga), agar bertambah banyak harta manusia, maka tidaklah wang itu bertambah banyak di sisi Allah. Dan apa-apa (zakat) yang kamu berikan (kepada orang), kerana menghendaki keredaan Allah, maka itulah yang berlipatganda. (QS Surah Ar-Rum: ayat 39)

Definisi

Riba bermaksud tambahan atau lebihan atau tidak sama timbangan atau sukatan semasa berlakunya pertukaran jenis bahan yang tertentu sahaja iaitu bahan ribawi.

Hadith Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan bahan ribawi(maksudnya): “Emas dengan emas, perak dengan perak, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, serupa dengan serupa, unjuk-berunjuk (secara kontan / tunai); sesiapa juga yang membayar lebih atau meminta (mengambil) lebih maka dia telah terlibat dengan riba. Orang yang mengambil dan yang membayar adalah sama.” (Riwayat Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa’i)

Namun daripada sudut Syariah, Imam Shafi’e berpendapat bahawa Riba diklasifikasikan kepada dua kategori, riba akan timbul daripada amalan-amalan berikut:

 Riba al-Duyun (Hutang):

Riba yang berlaku akibat pinjaman atau berhutang apabila pemiutang menetapkan bahawa peminjam perlu memulangkan lebih daripada pinjaman atau hutang asal, atau pun terdapat ketetapan bahawa jumlah bayaran semula akan meningkat dengan kelewatan bayaran.

Misalnya Abu Bakar memohon pinjaman wang berjumlah RM10,000 dari bank konvensional dan disyaratkan membayar balik wang tersebut dengan nilai RM18,000. Maka lebihan nilai hutang pokok tersebut yang bernilai RM8,000 itu adalah riba. Bagi keadaan yang kedua, En. Ikram menjual kereta berharga RM40,000 secara tangguh dalam tempoh 5 tahun. Disebabkan pembeli tidak dapat membayar dalam tempoh yang dijanjikan, En. Ikram memanjangkan lagi tempoh pembayaran dengan menambahkan hutang yang perlu dibayar oleh pembeli. Maka tambahan yang dikenakan itu adalah riba.

Riba al-Buyu` (Jual Beli):

Riba yang berlaku dalam akad jual beli barang ribawi dan berlaku dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah jual beli atau pertukaran antara barang ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar berat atau kuantiti. Keadaan yang kedua adalah jual beli atau pertukaran di antara barang ribawi yang berlainan jenis tetapi sama illah ribanya secara tertangguh (bukan dalam satu masa). Sepertimana dinyatakan di dalam hadis riwayat Muslim dalam syarat pertukaran barang ribawi.

Contoh bagi keadaan yang kedua, Puan Ruhana membayar RM3,585 untuk membeli matawang Rupiah Indonesia berharga RP100,000, oleh kerana masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan, matawang Rupiah tersebut diserahkan kepada Puan Ruhana selepas seminggu.

Akibat menangguhkan penyerahan matawang tersebut berlakunya riba kerana pertukaran diantara barang ribawi (matawang Rupiah dan Ringgit) oleh Puan Ruhana dikira sebagai riba yang diharamkan oleh Islam.

Ini adalah kerana pertukaran atau belian antara barang ribawi yang sama illah ribanya (dalam contoh ini illah riba adalah alat pertukaran) hendaklah berlaku secara serentak di dalam majlis akad (Bank Muamalat, 2015).

» Read more

Sistem Kewangan Islam Mengikut Prinsip Syariah

Sistem kewangan yang stabil penting kepada ekonomi Malaysia berdasarkan peranannya sebagai pengupaya utama dan pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu diperkukuhkan dengan struktur sistem kewangan Islam di Malaysia berpandukan kepada tiga komponen utama yang saling berfungsi di antara satu sama lain iaitu institusi, instrumen dan pasaran. Melihat kepada Institusi kewangan Islam di Malaysia terdiri daripada institusi perbankan Islam, institusi kewangan Islam bukan bank dan lain-lain institusi yang menjalankan operasi dan aktiviti berlandaskan prinsip patuh Syariah dan menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan dan kewangan Islam atau produk patuh Syariah.

Maka, Instrumen kewangan Islam di Malaysia terdiri daripada instrumen deposit, instrumen pembiayaan dan lain-lain instrumen yang terdapat dalam pasaran kewangan Islam. Manakala, Pasaran dalam konteks sistem kewangan Islam di Malaysia merujuk kepada pasaran kewangan Islam, termasuklah pasaran modal Islam yang terdiri daripada pasaran sekuriti berbentuk ekuiti dan pasaran sekuriti berbentuk hutang.

Oleh yang demikian, kejayaan amalan sistem kewangan Islam di Malaysia boleh dilihat dalam konteks pembangunan instrumen, pasaran, undang-undang dan peraturan, peranan kerajaan dan penglibatan Malaysia dalam aktiviti kewangan Islam di peringkat global.

Perbncangan akan menerangkan pengertian menyeluruh berkenaan Sistem Kewangan Islam Berdasarkan Prinsip Syariah yang bertunjangkan kepada maqasid syariah. Kemudian akan membincangkan komponen-komponen utama yang terdapat dalam sistem kewangan Islam berserta huraian contoh pengaplikasiannya di Malaysia. Di samping menganalisis kategori instrumen kewangan Islam seperti yang diamalkan di institusi perbankan Islam dan kewangan Islam bukan bank Malaysia.

Pengertian Sistem Kewangan Islam Berdasarkan Prinsip Syariah

Menurut (Ab.Ghani, 1999) sistem kewangan Islam hendaklah berasaskan kepada falsafah agama Islam kerana ia sebahagian daripada tuntutan agama. Islam menghendaki penganutnya menerima agama ini sebagai al-Din dalam erti kata lain agama yang sempurna untuk dijadikan pegangan hidup dalam semua aspek kehidupan sama ada kepercayaan atau tindak tanduk seseorang. Sebagai al-Din, Islam merangka matlamat hidup penganutnya meliputi kehidupan dunia akhirat.

Oleh itu itu, sistem kewangan Islam adalah merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan harta (tasarruf maliyyah) dalam sektor ekonomi. Harta dalam konteks ini secara umumnya merujuk kepada benda atau barangan yang bernilai atau berharga dan kehilangan barang tersebut akan menyebabkan kerugian kepada pemiliknya. Menurut Mohd Daud Bakar (2003), sistem kewangan Islam merujuk kepada sistem kewangan yang berjalan selaras dengan undang-undang Islam yang bersumberkan al-Qur`an dan al-Sunnah serta ijtihad para ulama.

Ianya berasaskan ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan sistem kewangan konvensional yang sedia ada. Antaranya ia hendaklah bebas dari unsur riba, judi, gharar dan aktiviti yang diharamkan oleh Islam seperti penjualan barangan yang dilarang seperti arak, dadah, khinzir serta bebas daripada sebarang bentuk penindasan.

Justeru itu, objektif kewujudan sistem kewangan Islam boleh dirumuskan sebagaimana yang berikut:

  • Untuk mengumpul modal yang mencukupi bagi tujuan pengeluaran, penggunaan dan penukaran berdasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah.
  • Untuk mengagihkan modal kepada sektor-sektor yang benar-benar memerlukan dan boleh membawa faedah kepada masyarakat dan umat Islam seluruhnya.
  • Untuk menentukan kestabilan harga produk dalam pasaran dengan membuang elemen-elemen yang negatif dan haram seperti riba (kadar bunga) dan gharar.
  • Untuk menentukan keadaan ekonomi yang makmur dan bersih daripada segala jenis kesempitan dharuri di peringkat individu.
  • Untuk mewujudkan prinsip keadilan dan ihsan sesama manusia.

Namun, bagi mencapai sistem kewangan Islam berasaskan prinsip syariah memerlukan kepada maqasid seperti berikut:

Maqasid pertama: Memenuhi tuntutan manusia

Keperluan seseorang itu selalunya berada pada kemampuan, kekuasaan, dan pemilikan orang lain, ia tidak diberikan kepada sesiapa yang memerlukan tanpa menerima gantian. Maka, urusniaga menjadi perantara bagi memenuhi keperluan itu tanpa perlu bersusah payah. Ia juga boleh dijadikan sumber pemilikan dan pendapatan.

 

Ibnu A’syur menyatakan: “Pemilikan bererti memperoleh sesuatu yang memenuhi keperluan dengan memberikan gantian untuknya, iaitu harga barangan. Manakala pemerolehan bererti proses mendapatkan sesuatu yang memenuhi keperluan, sama ada dengan bekerja ataupun persepakatan bersama orang lain. Terdapat tiga prinsip pemerolehan, iaitu tanah, modal, dan bekerja.  Terdapat banyak dalil yang menyebutkan berkenaan maqasid ini antaranya: Firman Allah SWT: “Apabila kamu selesai menunaikan solat (solat Jumaat), maka bertebaranlah kamu di permukaan bumi dan carilah kurnia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak semoga kamu beroleh kejayaan. (Q.S Al-Jumuah: 10)

Maqasid kedua: Rawaj (Pengaliran dan pengedaran wang dan harta secara sekata)

la adalah tujuan murni dan dapat dilihat melalui galakan Islam kepada amalan pertukaran dengan menggunakan harta. Tujuannya adalah bagi memindahkan hak pemilikan dengan proses penggantian (jual beli) ataupun bersedekah.  Ini adalah perintah Allah SWT supaya harta itu dapat dirasai oleh semua manusia dan bergerak atau disebut sebagai pelaburan.

Dalil yang menyokong pernyataan ini adalah ayat:  Supaya harta itu tidak hanya beredar antara orang-orang kaya dalam kalangan kamu. (Q.S Al-Hasyr: 7)

Menurut Yusuf al-A`lim dalam kitab al-Maqasid al-A`mmah Li al-Syarih al-Islamiah, terdapat banyak mekanisme pengaliran harta, dan sudah pasti mekanisme yang penting adalah jual beli. Maka, pengaliran harta hanya dapat dicapai sekiranya kita mengikuti sistem jual beli yang berlandaskan syariat. Terdapat peraturan dalam sistem jual beli yang perlu kita ikuti, iaitu melarang urus niaga menggunakan dua mata wang ataupun makanan untuk tempoh tertentu. Ini kerana, ia mengandungi unsur riba nasi’ah dan hukumnya haram. Hikmahnya adalah menjimatkan wang dan makanan, serta memelihara keperluan urus niaga itu sendiri. (Zaharuddin, 2014)

Maqasid ketiga: Meraikan fitrah semula jadi manusia

Fitrah manusia cenderung bagi memiliki dan mencintai harta. Oleh itu, Islam sebagai agama syumul mengawal keeenderungan ini. Dalam masa yang sama, ia menggalakkan pengaliran harta kepada setiap individu supaya mereka berusaha keluar dari kancah kemiskinan.

Maka, aktiviti mereka tertumpu kepada pelaburan harta yang ada dalam tangan dan membangunkannya. Aktiviti-aktiviti ini memberikan manfaat kepada semua orang, sama ada individu mahupun masyarakat. Allah SWT. menyebutkan dalam ayat-Nya berkenaan fitrah manusia ini:

Sesuatu keindahan pada pandangan manusia cinta kepada syahwat (perkara yang diingini nafsu),iaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta benda yang melimpah-limpah berupa emas, perak, kuda-kuda dipelihara yang bertanda serta baik, binatang-binatang ternakan, serta kebun-kebun

tanaman. Demikian itu adalah kesenangan hidup di dunia. (Ingatlah) di sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu syurga). (Q.S al-Imran: 14)

Maka, dengan disyariatkan urusan jual beli, Islam sudah menghapuskan kebakhilan sistem kapitalis barat dan kedengkian sistem komunis timur. Ia menyucikan hati umat Islam dengan sistem yang penuh hikmah dan tersusun. Melalui sistem ini juga, umat Islam pada masa dahulu berlumba-lumba memperoleh harta dengan cara yang adil, saling tolong-menolong antara satu sama lain, dan menginfakkannya ke jalan kebaikan bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Maqasid keempat: Harta yang jelas

Sistem urusniaga dalam Islam mengelakkan umatnya daripada pertelingkahan, permusuhan, dan sikap menyakiti antara satu sama lain. Melalui sistem ini, harta dapat dijaga daripada hilang. Selain itu, memelihara tatacara jual beli secara Islam mampu merealisasikan keamanan, keselamatan, dan kestabilan urusniaga.

Di samping itu, dapat membawa kepada kehidupan berekonomi yang bertambah baik dan urus niaga yang berkembang. Ia mampu direalisasikan sekiranya diatur mengikut piawaian-piawaian dan syarat-syarat yang ditentukan.

Menurt (Zaharuddin, 2014) Antara piawaian-piawaian itu adalah:

  • Merekodkan transaksi, perjanjian, dan segala urusan yang melibatkan harta.

Sebagaimana Firman Allah SWT bermaksud: Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutangyang diberi tempoh hingga ke suatu masa tertentu, hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. (Q.S al-Baqarah, ayat 282).

  • Persaksian:

Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ayat 282: “Hendaklah kamu mengambil dua orang saksi lelaki dalam kalangan kamu. Sekiranya tidak ada dua orang lelaki, ambil seorang lelaki dan dua orang perempuan dalam kalangan orang yang kamu redha menjadi saksi. Dengan itu, sekiranya seorang daripada dua orang wanita itu terlupa, seorang lagi akan mengingatkannya”.

Kedua-dua ayat di atas menjelaskan panduan terbaik dalam penjagaan harta dan mengelakkan pertelingkahan.

  • Memenuhi tuntutan akad:

Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Maidah, ayat 1:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah tuntuan akad.

Disebutkan juga dalam sebuah hadith:

Perdamaian sesama Muslim diharuskan, kecuali perdamaian yang mengharamkan halal ataupun menghalalkan haram. Dan orang Islam perlu berpegang dengan syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan halal ataupun menghalalkan haram. (Riwayat At-Tirmizi)

  • Melihat kepada jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh syarak.

Kebanyakannya dilarang kerana mengganggu kestabilan dalam berurus niaga, juga membuka ruang pertelingkahan dan permusuhan.

Kesemua faktor ini adalah punca kepada perpecahan masyarakat. Antara jual beli yang dilarang adalah jual beli gharar, iaitu menjual sesuatu sebelum menerima barangan, menjual barangan yang tidak dimiliki, menjual barangan yang dibeli orang lain, dan sebagainya.

Maqasid kelima: Menjamin keadilan dalam memperoleh pendapatan dan harta.

Tujuan memperjuangkan keadilan dan kesamarataan adalah mendapatkan ketenangan dalam hidup. Apabila wujud keadilan, penjual dan pembeli tidak akan bimbang berkenaan haknya.

Ini kerana tiada penipuan, rampasan harta, dan kecurian. Islam mensyariatkan jual beli bagi menjamin keadilan dalam memiliki harta dan mencari rezeki. Siapa bersungguh-sungguh dan berlaku adil dalam pekerjaannya, Allah SWT mengurniakan keberkatan kepada hartanya.

Manakala siapa yang malas berusaha dan berlaku zalim, mendapat kerugian dalam perniagaannya kerana nama baiknya akan tercemar. Apabila nama tercemar, manusia tidak mahu berurus niaga dengannya memandangkan mereka boleh memilih untuk berurusan dengan peniaga lain yang lebih amanah. Islam sebagai agama syumul sudah meletakkan prinsip-prinsip kukuh yang menjamin kebaikan kepada masyarakat.

Maqasid ini jelas dijelaskan oleh Maidah, ayat 8: Allah SWT dalam surah Al-Quran :

Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah SAW juga menerangkan: Tidak halal untuk seorang Muslim menjual barang

kepada saudaranya, sedangkan dia tahu barang itu mempunyai kecacatan, kecuali dia menjelaskan kecacatan itu.

Hadith ini menjelaskan, tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang, malah menjadi wajib kepada penjual untuk memberitahunya kepada pembeli. Hadith ini juga menjelaskan pengharaman berlaku zalim dan menipu dalam berjual beli. Ini adalah satu maqasid syariah. (Zaharuddin, 2014)

» Read more

1 2