Ada Apa Dengan Tulisan Jawi ?

Tulisan jawi dan huruf hijaiyyah adalah warisan khazanah bangsa Melayu yang sangat bernilai. Tulisan jawi ini telah memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu dan kebudayaan bangsa Melayu.

Berbagai bidang ilmu terutama agama Islam, kesusasteraan, sejarah dan perubatan telah ditulis dalam bahasa Melayu dan tulisan jawi. Tulisan jadi di Tanah Melayu adalah berasal daripada huruf Arab atau Hijaiyyah.

Menurut Ismail Hamid (1983) menerangkan bahawa ejaan jawi telah diperkenalkan dan disebarkan oleh pedagang-pedagang yang mengembangkan Islam di Nusantara ini khasnya di Tanah Melayu.

Batu bersurat yang ditemui di Terengganu bertarikh pada hari jumaat 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303 Masihi (S.M.N. Al Attas, 1970) menunjukkan bahawa tulisan jawi telah digunakan sebalum tahun 1303M lagi dan sehingga hari ini tulisan jawi masih terus digunakan.

Penemuan tulisan jawi telah membuka satu era baru dunia Melayu. Sejarah tamadun Melayu mencatatkan bahawa tulisan jawi berjaya membangunkan keintelektualan Melayu dan menyatukan ummah Melayu sehingga meniti arus kecemerlangan sistem pendidikan. Tulisan jawi bukan sahaja mendidik bangsa melalui didikan para ulama, malah wahana persuratan ini dipilih untuk dicoretkan pada watikah pengisytiharan kemerdekaan negara sebagai lambang penyatuan ummah dan jati diri negara.

Maka, kemahiran pengajaran dan pembelajaran Jawi dalam bilik darjah dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik seperti kemahiran mengenal dan menyebut huruf-huruf hijaiyyah, suku kata dan perkataan serta kemahiran membaca perkataan berimbuhan dan pinjaman, ayat dan frasa ayat atau rangkai kata dan petikan pendek.

Kini tulisan jawi dimertabatkan kembali di Malaysia apabila Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri mengumumkan bahawa kerajaan serius memartabatkan tulisan Jawi dan menyeru seluruh kementerian, jabatan, agensi di peringkat Persekutuan dan negeri, badan bukan kerajaan (NGO) dan seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama dalam usaha memelihara warisan negara ini, Hari jumaat dikenali sebagai hari jawi, Menurut Zulkifli (2020) bagi menzahirkan iltizam memartabatkan tulisan Jawi di peringkat Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), kepala surat rasmi Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) akan menggunakan tulisan jawi bagi urusan rasmi. Di samping itu, penggunaan tulisan jawi di media sosial juga diperluaskan kepada setiap media sosial rasmi agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama),

Oleh itu, penulisan ini akan menjelaskan konsep tulisan jawi dan huruf hijaiyyah yang digunakan dalam sistem Pendidikan Islam negara. Juga, menghuraikan faktor peminggiran penggunaan tulisan jawi masyarakat Islam. Kemudian memberi beberapa cadangan langkah yang perlu dilakukan untuk memartabatkan kembali penggunaan tulisan jawi di Malaysia.

Konsep tulisan jawi dan huruf Hijaiyyah

Menurut Shaidan (2019) Tulisan Jawi (توليسن جاوي), juga dipanggil Yawi di Pattani. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, tulisan Jawi bermaksud tulisan yang menggunakan huruf Jawi. Manakala huruf Jawi bermaksud huruf Arab dengan beberapa huruf tambahan yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan salah satu daripada dua sistem tulisan rasmi di Brunei, dan juga dijadikan sistem tulisan alternatif di Malaysia.

Dari segi penggunaannya, tulisan Jawi dahulunya merupakan abjad piawai bahasa Melayu tetapi sudah diganti oleh abjad Rumi, maka penulisan Jawi hanya terhad kepada kegunaan keagamaan dan kebudayaan. Penulisan Jawi seharian dipelihara di kawasan-kawasan yang diduduki masyarakat Melayu yang lebih konservatif, misalnya Sulu di Filipina, Pattani di Thailand, Kelantan di Malaysia dan beberapa kawasan petempatan Melayu di Indonesia.

Perkataan hijaiyyah berasal dari kata kerja hajja ( هجى ) yang bererti mengeja, menghitung huruf, membaca huruf demi      huruf dengan harakat-harakatnya. Huruf hijaiyyah ialah huruf-huruf Arab dan cara menulis huruf-huruf tersebut adalah mendatar dan dimulai dari arah kanan ke kiri. Jumlah keseluruhan huruf ini ialah 30.

Walau bagaimanapun, sejarah pendidikan di Malaysia menunjukkan bahawa Pendidikan Islam diajar melalui pelbagai cara dengan menggunakan buku-buku atau teks yang ditulis dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi ialah hasil daripada pengubahsuaian danpenambahan huruf-huruf Arab untuk disesuaikan dengan lidah orang Melayu bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, huruf Ga ( ڬ (diperkenalkan dengan berasaskan bunyi huruf Kaf ( ك ) dan Jim ( ڄ ) serta Cha ( چ ) berasaskan bunyi huruf Ta ( ت ) dan Jim ( ج) (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1990).

Oleh itu, tulisan Jawi merupakan medium asas untuk pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah Malaysia pada hari ini terutama dalam pembelajaran al-Qur’an (Kang Kyoung Seouk, 1990).

Maka, matlamat pelajaran Jawi adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran menulis dan membaca Jawi bagi membolehkan pelajar memahami pelbagai bidang ilmu dalam Pendidikan Islam.

Selain itu, pengajaran Jawi adalah untuk melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan menulis Jawi dengan baik. Matlamat ini akan dapat dicapai sekiranya guru dapat melaksanakan pengajaran yang berkesan. Guru-guru perlu menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran yang bersesuaian dan tepat bagi mencapai matlamat pengajaran Jawi. Manakala. penguasaan murid dalam penulisan dan bacaan Jawi yang baik adalah bermula daripada pengenalan dan penguasaan asas pembelajaran Jawi agar dapat melahirkan murid yang dapat menguasai Jawi daripada pelbagai sudut akan melahirkan generasi Islam yang mampu memperjuangkan tulisan Jawi dan mampu memperkasakan warisan bangsa dan agama agar tidak lenyap ditelan zaman.

Antara faktor penyumbang kepada masalah ini mungkin kerana:

i- Kurangnya pendedahan tulisan jawi kepada generasi sekarang. Ibu bapa yang pandai mungkin tidak lagi mahu mengajar atau melatih anaknya kemahiran bahasa jawi.

Kemampuan masyarakat Melayu di Malaysia masa kini dalam penguasaan bacaan dan ejaan tulisan Jawi sangat menyedihkan, seolah-olah tulisan Jawi tidak mendapat tempat yang jitu di hati mereka. Terdapat beberapa kajian ilmiah telah dibuat untuk membuktikan fenomena ini berlaku, misalnya, merujuk kepada kajian Sabariah (2008) mendapati prestasi murid dalam Model Pemulihan Jawi masih berada pada tahap sederhana (min 2.5 – 2.99).  Kajian ini melibatkan 305 guru j-QAF ambilan tahun 2005, 2006 dan 2007 di sebuah institusi perguruan di Sabah..  Hasil dari kajian lain juga menunjukkan majoriti anak-anak muda Melayu di Malaysia tidak dapat menguasai pembacaan dan penulisan Jawi. Perkara ini cukup menyedihkan, ia boleh diibaratkan “seperti kacang lupakan kulit”.

Menurut Isahak Haron et.al (2005), fenomena ini berlaku mulai tahun 1960an apabila penguasaan Jawi dalam kalangan pelajar Islam di sekolah merosot, kerana tulisan Jawi telah diganti dengan tulisan Rumi dalam penerbitan buku teks dan buku-buku rujukan Pendidikan Islam.  Kemudian,pada pertengahan 1980an atas desakan daripada masyarakat Islam umumnya, tulisan Jawi diguna semula untuk pengajaran Pendidikan Islam. Walau bagaimanapun penguasaan membaca dan menulis Jawi dalam kalangan pelajar adalah kurang memuaskan.

ii- Kurang penggunaan, selepas bahasa rumi secara rasminya mengganti tulisan jawi.

Pertahanan tulisan Jawi akhirnya roboh dan terancam apabila wujudnya Akta Bahasa 1963 yang menetapkan tulisan Rumi menjadi tulisan Rasmi Bahasa Melayu. Pelbagai kekangan terus dihadapi dalam memurnikan tulisan jawi sesuai dengan peredaran semasa untuk mewujudkan satu sistem ejaan Jawi baru melalui pembakuan ejaan Jawi dan penerbitan ejaan Jawi yang baru.

Pengisytiharan Akta Bahasa Kebangsaan yang dibuat pada tahun 1963, mengakibatkan tulisan jawi mula dipinggrkan walaupun tiada larangan secara langsung penggunaan tulisan jawi (Mohd. Alwee Yusoff, 2005). Lanjutan ini, pengajaran tulisan jawi telah diabaikan di sekolah rendah dan di sekolah menengah kecuali di sekolah agama ( Muhammad Bukhari Lubis et.al,2006) Selain itu buku-buku keagamaan dan majalah-majalah dakwah yang dahulunya menggunakan tulisan jadi telah pun diterbitkan dalam tulisan jawi (Ahmad Faisal dan Noralina, 2009). Akibatnya, penguasaan dalam bacaan dan penulisan tulisan jawi masyarakat Melayu telah beransur hilang.

iii- Kurang sumber pendedahan dan minat tulisan jawi

Pada 29 Februari 2006, sebuah akhbar UM (Utusan Melayu) yang lahir pada 29 Mei 1939 telah terhenti terbitannya. Maka menjelaskan tiada tiada lagi akhbar Jawi di Malaysia. Editor akhbar UM dan Johan Jaaffar (2006) mengatakan penghentian akhbar UM kerana ia tidak lagi mendapat tahap sambutan yang diperlukan untuk membolehkannya diterbitkan tanpa merugikan penerbitnya, Utusan Melayu Sdn Bhd. Tanpa sokongan yang diperlukan itu, terutama daripada generasi muda, akhabr itu akan dihentikan setelah generasi tua yang ada sekarang ini pergi.

Sokongan daripada generasi muda sukar didapait kerana mereka tidak tahu membaca dan menulis jawi selain tidak berminat dengannya.

  • Penggunaan Multimedia

Kerajaan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif yang lebih inovatif dalam mempertahankan tulisan Jawi dalam masyarakat hari ini. Malah sebenarnya tulisan Jawi dapat dimantapkan melalui bidang pendidikan. Pengajaran tulisan Jawi di sekolah-sekolah bermula daripada Tahun 1 lagi akan memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak  untuk belajar  menulis dalam tulisan Jawi. Pendidikan bukan sahaja bersifat satu hala atau satu lawan satu dalam kelas tetapi perkembangan multimedia dapat membantu perkembangan tulisan Jawi dalam pendidikan melalui perisian kursus dalam CD atau VCD yang memudahkan pengedaran yang lebih luas.

  • Perbanyakkan bahan pengajaran

Bahan pengajaran perlu diperbanyakkan misalnya buku-buku latihan yang berorientasikan pembelajaran kendiri dan juga melalui akhbar Utusan Melaysia yang dapat membantu perkembangan korpus bahasa melalui tulisan Jawi. Penggunaan akbar Jawi dalam darjah merupakan langkah yang perlu digalakkan di semua sekolah agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan praktikal. Kementerian Pelajaran seharusnya mengambil inisiatif untuk mengembangkan penulisan Jawi melalui peruntukan dalam jadual waktu persekolahan untuk pembelajaran. Kepentingan mempelajari tulisan Jawi samalah juga dengan kepentingan mempelajari Bahasa Melayu.

  • Memperluaskan pameran seni khat

Pameran seni khat juga seharusnya diperbanyakkan dan pelajar sekolah harus digalakkan mengunjungi pameran sedemikian supaya mendapat pendedahan yang sewajarnya tentang warisan Melayu yang kian dilupakan ini. Bengkel tentang penulisan Jawi dalam kalangan belia dan pelajar peringkat remaja dapat mempertingkatkan lagi kesedaran mempertahankan tulisan Jawi sebagai alat pengembangan ilmu. Selain daripada kemudahan bahan pengajaran, guru yang berpengalaman perlu dilahirkan untuk memenuhi keperluan pengajaran. Latihan dapat meningkatkan kaedah pengajaran yang lebih berkesan.

Kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran tulisan jawi perlu kepada kemahiran dan teknik yang tersendiri bagi menarik minat pelajar. Kini dalam konteks Pendidikan, penguasaan murid terhadap tulisan jawi sering menjadi satu topik perbincangan untuk melihat perkembangan penguasaan jawi masa kini. Perbincangan ini telah menjelaskan konsep dan huruf hijaiyyah yang digunakan dalam system Pendidikan Islam negara kita. Begitu juga  dengan membentangan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk memartabatkan penggunaan tulisan jawi sebagai sebahagian daripada warisan dan budaya Islam di Malaysia.Maka, sewajarnya, tulisan jawi mesti dimemartabatkan agar tulisan ini diangkat sebagai indentiti Malaysia dan menarik ramai pelancong lebih ramai ke negara ini.

Bibliografi

Ahmad, S. F. (2019, Oktober 30). Laman Menulis Gaya Sendiri. Didapatkan dari Tulisan Jawi Semakin Terancam: https://webctfatimah.wordpress.com/2010/10/30/ct20-tulisan-jawi-semakin-terancam/

Ismail Abas, e. (2012). Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam. Selangor: Open Universiti Malaysia.

Jamriy, Z. A. (2016). Strategi Pengajaran Pemulihan Jawi J-Qaf : Di Sekolah Rendah, Perak. Perak: Unviersiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Shaidan Ahmad, e. (2019, September 19). Jawi Kuala Nerang : Tulisan Jawi Tulisan Bangsa Melayu. Didapatkan dari http://jawinerang.blogspot.com/2014/05/definisi-dan-makna-tulisan-jawi.html

Othman, S. (2015). Islam dan Kebudayaan Melayu. Selangor: Open Univerisit Malaysia.

Yaacob, N. R. (2007). Penguasaan Jawi dan Hubungannya Dengan Minat Dan Pencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 161-172.

Ibrahim, O. M. I. (2020, July 10). Kempen Hari Jumaat Hari Jawi bermula hari ini. BH Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/07/709188/kempen-hari-jumaat-hari-jawi-bermula-hari-ini
Sahidan Jaafar. (2009, January). Orang Melayu Patut Malu Pada Boon Ka Kong. Utusan Karya Sdn Bhd, Januari 2009, 52–55.

Hasad : Tembok Besar Harus Dimusnahkan

Hasad
Hasad

Penyakit Ain secara kasarnya adalah berpunca daripada hasad/dengki yang menjd halangan org melayu Ketika ini untuk lebih proaktif dalam sesuatu bidang.Umat melayu jd lalai, takut, tidak kreatif dan ikut telunjuk org dan apa2 masalah yg kita hadapi dalam semua aspek kehidupan seperti pendidikan, sains dan teknologi, pemerintahan dan ekonomi adalah berpunca dari ‘ketakutan’ kpd kekuatan spiritual/minda/akal yg gunung-ganang besar dan gagah perkasa, sdgkan ciptaan manusia itu malaikat sendiri kagum.

Jika kita mengikuti perbahasan Ruqyah Syariyyah, pembhgian berkisar kpd 4 penyakit pokok dlm diri manusia:

i- Hasad

ii-Ain

iii-Sihir

iv-al-Mas (gangguan/kerasukan jin)

Hasad termasuk Ain kerana Ain sebahagian daripada hasad, secara kasarnya dipanggil hasad pd pemerhatian penulis di alam melayu ini.

Fokus penulis kali ini pada perbahasan tentang hasad atau dengki/iri hati. Punca inilah berlaku perkelahian pelbagai umat dengan sebab nikmat kelebihan atau kebolehan yang ada pd seseorang, seolah2 Allah SWT itu tidak adil dalam membahagi nikmat kpd setiap hamba.

Jika kita lihat kepada norma baru manusia zaman kini semakin menjadi2 ciptaan hasad yg bermula daripada ‘membawang’ dalam kalangan netizen di media sosial sehingga cepat menghukum sesorang tanpa diselidiki terlebih dahulu sesuatu perkara, timbul perasaan yang negatif, mencaci dan memaki sehingga hilang maruah yg dikatakan “Melayu Budiman”.

Hasad yg berindukkan daripada Iblis laknatullah bermula penciptaan dan perlantikan Saidina Adam A.S sebagai khalifah di muka bumi, tlh mencabar kredibiliti dan status quo yakni Iblis laknatullah.

Disebabkan Iblis tidak dapat meredhai dan menerima bahawa yang bernama Insan saja layak untuk menjaga amanah di muka bumi, maka cerita Iblis telah memberi gambaran kpd umat manusia bahawa dia dikatakan sebagai penderhaka yang melawan ciptaan Allah SWT.

Oleh itu, kali ini penulis berkongsi dulu apa makna hasad? hasad yg disebut2 dalam hadis sebagai ‘pembakar’ atau penghakis iman seseorang sehingga mengikut jejak langkah menjadikan seseorang terkena ain, sihir dan al-mas.

Kita tidak akan sedar penyakit ini ada pada diri kita pada zahirnya tetapi ia akan terkesan kepada serangan gangguan emosi dan penyakit pada fizikal. Ini kerana pengesanan gangguan batiniah ini doktor perubatan hanya dapat mendiagnosis masalah luaran kerana tiada alat moden yang dapat mengesan hal-hal kerohanian Akar atau intipati penyakit tak dapat di’singkir’kan. Contohnya, apabila sel kanser dibuang, sel-sel normal yang tinggal tetap menghasilkan sel kanser yang baru. Pakar perubatan moden hanya dapat mengandai bahawa sel -sel mempunyai ‘memori’.

Berbalik kpd definisi hasad, menurut guru penulis Salahudin Sunan Al-sasaki (2020), hasad dari sudut bahasa bermaksud: mengupas atau menguliti iman dari hatinya. Lama kelamaan org itu hilang iman sbb ‘mati iman’. Ibarat kita membuang kulit di pokok atau membuang kulit haiwan itu lama-kelamaan pokok atau haiwan itu mati. Ini yg biasa disebut ketandusan atau kering iman. Maka apabila iman itu kering atau mati atau tiada, iblis akn berperanan utk menguasai utk melahirkan pelbagai perasaan jahat sprt iri hati, negative, perasaan jahat yg menganggu jaringan Insan yg fitrah atau insan yg kamil.

Salahudin Sunan As-Sakaki (2020)

Hasad pada istilah : Sesorang yg memiliki jiwa kotor atau hati yg sakit dari segi ma`ani yg menginginkan nikmat yg ada pd org lain itu rosak dan hilang.

Tuntasnya, org yg memiliki perasaan hasad yg kuat ini sehingga menzahirkan atau memancarkan kepada al-Ain (mata) sehingga merosakkan nikmat org lain dgn hanya melalui pandangan matanya. Tidak mustahil akn lebih byk lagi kontak rapat dan mewujudkan kluster-kluster baru, akhirnya  membentuk virus2 jahat dlm jiwa seseorang itu membentuk penyakit al-Ain dan kepelbagaian penyakit fizikal yg sukar untuk sembuh secara medical.

Oleh yg demikian, sbg saranan sucikan hati kita dan hilangkan perasaan hasad ini, kerana setiap yg ada jiwa pasti ada perasan ini sama ada org baik atau jahat, Cuma bezanya adalah cara org itu cepat-cepat membuang dan memusnahkan, sbg org yg beriman mereka sdh terdidik apa yg diajarkan oleh agama. Dalam pembelajaran Ruqyah Syariyyah punca atau sebab boleh berlaku hasad ini terdiri daripada manusia, jin dan haiwan. Jin juga cemburu dgn kebolehan dan kehebatan manusia sehingga Rasulullah SAW juga ada diganggu oleh makhluk jin ini yg disihirkan oleh org munafiq.

Justeru, cara menghilangkan perasaan hasad adalah ketika kita melihat nikmat yg ada pd org lain, kita cepat kembalikan bhw itu adalah smua adalah keadilan Allah SWT memberikan rezeki dan membahagi2kan nikmatNya kpd setiap org.hakikatnya kita diciptakan ada kelebihan masing-masing, apabila ‘otak tepu’ tidak dpt berfikir dan tidak sedar diri kita siapa, maka iblis mula menggoda sehingga beristanakan di dalam hati, maka seharusnya kita menyemai perasaan ikhlas dan redha terhadap Allah sbg cara kita menghilangkan hasad yg ada dalam diri kita. Hakikatnya org yg hasad itu adalah org yg kufur terhadap nikmat Allah SWT yg ada pd dirinya !

Adapun perasaan hasad yang dibenarkan hanyalah pada perkara-perkara kebaikan, dan ia pada asasnya tidaklah disebut sebagai hasad, bahkan ia lebih merupakan satu keinginan (ghibtoh atau raghbah) untuk dikurniakan kelebihan yang sama agar dapat meningkatkan amalan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan tidak pula ingin supaya nikmat itu ditarik dari orang tersebut.

Bibliografi :

Muhammad Soulhiey Zeckry. (2020, May 28). Bahaya Penyakit Ain Tanpa Disedari • Wacana Az-Zeckry. Wacana Az-Zeckry. http://zeckry.net/2020/05/28/bahaya-penyakit-ain-tanpa-disedari/
Luqman Tarmizi. (2019, November 18). Perasaan Hasad Yang Dibenarkan. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-al-hadith/3808-irsyad-al-hadith-siri-ke-437-perasaan-hasad-yang-dibenarkan

Al-Ain adalah benar

Al-Ain adalah benar

Al-Ain adalah benar, penulis teringat ketika berada di Mesir dulu, kadang-kadang ada orang datang ke Mesir untuk dibawa jalan-jalan, satu ketika kami menaiki sebuah teksi, dalam teksi tersebut ada tergantung gambar mata dan tangan, lalu ditanya oleh kwn yg bersama penulis pd waktu tu, kebetulan sy ada sedikit maklumat masa itu dapatlah bg jawapan, bahawa dalam masyarakat Mesir disebut sebagai Mata Horus atau Wedjat, sebelum Wadjet dikenali sebagai Mata Bulan, Mata Ra atau “Udjat” adalah lambang perlindungan dan kekuataan kerajaan dari dewa-dewa pada masa Mesir kuno.

Dewa yang dimaksud adalah Horus atau Ra. Istilah dalam bahasa Mesir, istilah tersebut merujuk kepada simbol ini adalah “Wedjat”, memandangkan Mesir terkenal dengan sihir sejak zaman Firaun dan zaman nabi Musa AS.

Sebagaimana catatan penulis sebelum ini Bahaya Penyakit Ain Tanpa Disedari, sekali lagi terpanggil untuk meneruskan perbincangan dan kajian penyakit ain dalam masyarakat Melayu.

وَقالَ يٰبَنِىَّ لا تَدخُلوا مِن بابٍ وٰحِدٍ وَادخُلوا مِن أَبوٰبٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَما أُغنى عَنكُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيءٍ ۖ إِنِ الحُكمُ إِلّا لِلَّهِ ۖ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ ۖ وَعَلَيهِ فَليَتَوَكَّلِ المُتَوَكِّلونَ
Dan ia berkata lagi: ‘Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk (ke bandar Mesir) dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku (dengan nasihatku ini), tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu (sebab dan musabab) itu hanya tertentu bagi Allah. KepadaNyalah aku berserah diri, dan kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri

Surah Yusuf : 67

Menurut Amar Farhan (2020), Ain ini terhasil dari hasad dengki, olh kerana selalu berdengki akhirnya dia terpancar di mata (al-Ain) dan berada di mata orang itu, apabila orang itu tengok sesuatu dengan hasad dengki kemungkinan barang itu boleh rosak (dengan izin Allah SWT). Oleh itu, Mujarrabat (Azimat) bagi orang mesir khamsah ala khamsah= khamsah yudafi’ (pendinding) min khamsah. Iaitu :

Lima perkara yang diamalkan utk menolak atau dilindungi dari lima perkara.

Lima perkara yang baik : Fawatih (Alfatihah), Ayat Kursi dan Tiga Qul.

Lima perkara yang jahat: Ain,Hasad,Marah, Permusuhan dan Dendam.

Lima jari dan tapak tangan sebagai isyarat dan peringatan.

Dikatakan warid dari mujarrabat (pengujian penyembuhan penyakit) Sayyidina Husain (cucu Rasulullah SAW) bila didapati pada seseorang ada ain antara usaha kita ialah tunjuk telapak tgn dgn jari terbuka (kelima-lima jari) pada orang tersebut. Pernah saya tanya salah seorang guru saya, kata beliau tafsirannya, tunjuk telapak tangan tu antaranya untuk alihkan pandangan pemilik ain tersebut, guru yang lain tafsir ini adalah khususiat dan rahsia yang ada pada telapak tangan. (Amar Farhan, 2020)

Manakala menurut Muhammad Pasha (2020), dikenali Al-Ain Khomsah merujuk kepada simbol lima jari pada azimat al-Ain. Memandangkan mata orang2 Arab ini pancaran Ain’ mereka lebih kuat daripada bangsa Melayu. Bahaya al-Ain org arab memang mereka ada keturunan yang Ain terlampau kuat sehingga boleh membunuh, orang yang dilihat itu boleh jatuh sakit atau menerima musibat bergantung kepada kekuatan ain mereka.

Selain di Mesir, di negara Yaman misalnya jika di kawasan penempatan orang arab yang kurang pokok hijau sangat bahaya ain mereka, sehingga boleh menjadi asbab kesakitan atau kematian. Maka, ada yang mengatakan bahawa bagi mengurangkan pengaruh negatif ain pada matanya sendiri, mesti selalu merenung atau melihat pokok atau dedaunan kehijauan, selain sebut menyebut Ma sya Allah Sebelum memuji sesuatu perkara atau objek-objek juga boleh terkena ain sehinggakan objek yang terkena ain boleh menjadi rosak.

Penulis berpendapat, al-Ain berlaku di Mesir jg hebat sehinggakan boleh meresap masuk ke dalam memori otak kita dan terpukau atau dalam masyarakat kita sebut ‘Pukau’. Oleh itu, bagi perawat Ruqiyah Syariyyah berpendapat tidak menafikan al-Ain juga wujud dalam masyarakat melayu yang lebih disinonim dengan ‘Pukau’.

Namun, Al-Ain adalah benar berdasarkan pengalaman penulis juga, telah menemui orang yang mempunyai mata yang tajam yang berpunca dari jiwa yg kotor dengan hasad dan menemui mangsa pukau semasa di Mesir yg menyebabkan x sedar apa yang berlaku Ketika itu.

Oleh yang demikian, perbincangan ini akn dilanjutkan lagi dlm memenuhi kajian secara menyeluruh termasuk dari segi pengubatannya dari masa ke semasa kerana Al-Ain adalah benar !

Bibliografi

Amar Farhan. (2020, May 23). Mujarrabat Ain. Kumpulan Alumni Al-Azhar. https://www.facebook.com/groups/1090864931281745/permalink/1124595594575345/
Muhammad Pasha. (2020, May 23). Ain Khamsah. Alumni Universiti Al-Azhar, Egypt. https://www.facebook.com/groups/1090864931281745/permalink/1124595594575345/

Bahaya Penyakit Ain Tanpa Disedari

Menurut cakap-cakap perawat Ruqyah Syariyyah di Malaysia dianggarkan 85% orang melayu dipercayai mengalami penyakit ain yang dalam kategori penyakit hasad yang terjadi daripada golongan wanita dan lelaki tanpa disedari pada awalnya yang terkena secara halus. Menurut perawat kebiasaan mereka akan sedari mengalami penyakit ain setelah sakit teruk pada dalaman sehingga mengganggu emosi dan memori atau sel dalam fikiran sehingga terkesan dengan penyakit fizikal.

Penyakit tersebut dapat dikesan setelah mereka yang berjumpa perawat Ruqyah Syariyyah dengan simpton-simpton di antaranya :

1-Perubahan wajah menguning atau pucat
2-Tidak bersemangat
3-Kegatalan pada anggota tertentu tanpa sebab,
4-Emosi tidak stabil, marah yang meledak-ledak, kemunculan rasa takut yang berlebihan tanpa sebab
5-Sering bermimpi buruk
6-Dibenci oleh keluarganya, kawan-kawan dan orang yang mengenalinya
7-Kehilangan harta atau barang berharga atau kegagalan bisnes.
8-Tangan dan kaki kesemutan
9-Tidak merasa senang dengan kelebihan/kebolehan yang ada pada orang lain
10-Selalu berfikiran negatif (Negative Thinking)

Dalam masyakarat melayu jarang ada perbincangan dalam kajian khusus secara akademik diadakan tentang penyakit Ain tetapi penyakit ini di negara-negara arab adalah menjadi kebiasaan terjadi dalam masyarakat arab sejak dahulu…

Nabi SAW bersabda : Al-Ain Al-Haq (Sahih Bukhari)

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((العينُ حقٌّ))، ونَهى عن الوَشْم؛ رواه البخاري.

Maksudnya : “Al-‘ain itu adalah haq (benar).”

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – قال: ((العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابَقَ القَدرَ، سَبَقَتْه العينُ، وإذا استُغسِلتُم، فاغسِلوا))؛ رواه مسلم.

Maksudnya: Al-‘Ain itu haq (benar). Jika ada sesuatu yang menjangkaui qadar maka ‘ain lah (yang dapat menjaungkauinya). Jika diminta kepada kamu untuk mandi (untuk penyembuhan), maka mandilah. Riwayat Muslim (5831)

Bersandarkan daripada hadis tersebut membuktikan bahawa penyakit ain itu adalah benar dan perlu dirawat secara ruqyah syariyyah.

Perbincangan Ulama terdahulu juga diperhalusi bagi hadis tersebut seperti :

1- Imam al-Nawawi berkata: “Pada hadith ini terdapat ithbat keimanan pada takdir Allah SWT dan benarnya perkara ‘ain (penyakit ‘ain) dan bahawa ia sangat berbahaya.” (Lihat Syarh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim, 7/328)

2-Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani pula berkata: “Maknanya ialah orang yang ditimpa bahaya kerana sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan ketika seseorang memandangnya, hakikatnya terjadi dengan takdir Allah SWT yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan sesuatu yang baru sahaja diciptakan oleh orang yang memandang terhadap yang dipandang.”

Penyakit ‘ain ialah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap apa yang dipandang. Ianya boleh terjadi sama ada dari orang yang dengki atau orang yang dicintai, dari orang yang jahat atau orang yang soleh.

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: “‘Ain adalah pandangan hasad daripada tabiat yang buruk yang boleh menyebabkan mudarat pada orang yang dipandangnya.”

Beliau turut berkata: “‘Ain boleh terjadi dengan rasa takjub walaupun tanpa ada sifat iri dan hasad, (boleh juga terjadi) walaupun daripada orang yang mencintai dan (walau) daripada seorang yang soleh (tanpa disengajakan).” (Lihat Fath al-Bari, 10/203-205)

Oleh itu, apabila kita ada anugerah atau kurniaan tertentu, sewajarnya kita tidak perlu cerita bercerita kepada orang. Perlu disimpan kerana takut untuk bercerita pada orang sebab ada saja mata-mata orang melihat itu dengki atau iri hati sehingga kita pula pasti sakit hati.

Maka, benda baik yang Allah bg kt kita jgn cite kt org…tgk tiba2 anak kita sakit..sbb Ain di negara arab di panggil AL-AIN macam pukau atau sihir.

Ain sekali dia tgk tiba2 benda tu mati,,hilang atau sakit..dia xsengaja…tapi ‘mata tu tajam sangat’..arab panggil Al-Ain…

Contoh di negara arab..ada org mata dia ni boleh buat org sakit..mata dia je..org arab dulu2..kerja ni akn diberi upah oleh seseorang..org tu dengki dng si fulan….org berniaga ke..nk bagi perniagaan org tu lingkup…dia akan upah seorang …dia tgk tpt tu 5 minit je 2-3 minit..tpt tu akan terbakar…roboh..macam2 benda org arab dulu seperti saudagar unta…untanya gemuk dan cantik-cantik….Tiba ada seorang dengki dgn saudagar tu…maka dia akan upah org tu suh tgk unta org tu dalam 5 minit saja…tidak lama kemudian unta tu…dari 10 ekor…5 ekor akan kena sakit akhirnya mati..dengan hanya tukang Ain itu pergi pandang dengan mata saja..

Sabda Nabi Al-AINUL HAQ…

Al-Ain itu benar…ini dipanggil dengki dgn mata/ jenis org yg jahat.

Saranan :

1- Amalkan 2 ayat terakhir dalam surah al-Baqarah siang dan malam agar terhindar penyakit Ain dan dapat memantulkan semula pancaran matanya itu yang didalam hatinya sangat kotor sehingga iblis jadikan hatinya sebagai istana.

2-Amalkan surah tiga Qul

3-Sentiasa berdamping dengan al-Quran, jika tidak pandai membaca al-Quran ubatilah dengan belajar al-Quran, kalau di Kuching boleh ikuti pengajian yang dianjurkan oleh PERKACH

Kesimpulannya

Apabila dikatakan 85% masayarkat melayu dipercayai mengalami penyakit ain ini bermakna penyakit ini adalah serius untuk dirawat, kajian rambang tersebut kita boleh melihat cara masyarakat melayu menulis dikomen-komen sebagai netizen yang berfikiran negatif seperti cepat menghukum sesuatu hal, menyalahkan orang dan memaki hamun orang. Justeru tanda-tanda tesebut harus diubati secara rohani.

Bibliografi :

Norhasliza Shafi. (2019, August 20). 24 Tanda-tanda Seseorang Individu Itu Terkena Penyakit Ain. Kashoorga. https://www.kashoorga.com/24-tanda-tanda-seseorang-individu-itu-terkena-penyakit-ain/
Bidara Life. (2017, August 4). Bahaya Penyakit Ain dalam Islam. DalamIslam.com. https://dalamislam.com/info-islami/bahaya-penyakit-ain-dalam-islam
Bidara Penawar Sunnah. (2017, May 8). Hati-hati Dengan Penyakit Ain Atau Pandangan Benci Orang, Wanita Ini Kongsi Panduan Hindarinya! [Mandian Bidara]. Bidara Perubatan Islam. http://bidaralifepenawarsunnah.blogspot.com/2017/08/hati-hati-dengan-penyakit-ain-atau.html
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. (2019, February 2). Al-Afkar #43 : Penyakit `Ain dan Rawatannya. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. https://muftiwp.gov.my/artikel/al-afkar/3072-al-afkar-43-penyakit-ain-dan-rawatannya
Muhammad Fakhruddin. (2019, June 2). Menyikapi Penyakit ‘Ain [Ma’had ’Aly An-Nuur]. Kolom Mahasantri. https://www.annursolo.com/menyikapi-penyakit-ain/
Nurulfatiha Muah. (2020, March 1). Waspada panahan penyakit ain, usah lambung pujian melampau [Sinar Harian : Sinar Islam]. Lifesyle. https://www.sinarharian.com.my/article/64382/LIFESTYLE/Sinar-Islam/Waspada-panahan-penyakit-ain-usah-lambung-pujian-melampau

Wangi dan Busuk

Islam dimaksudkan SELAMAT ? Apa yang SELAMAT ? QALBU (hati) Qalbu macamana yang selamat ni..yang di dalamnya tidak diletakkan BENDA lain..camney tok x faham?

Hati ibarat cermin..makin lama tak digilap lama2 jadi debu..jadi berlumut…jadi berkarat..jd keras..jadi batu…sampai tak nampak lagi diripun yg kacak gilak…camya lah ulama polah perumpamaan..Apabila kita melupai Allah dalam setiap gerak dan diam….

Penggilapnya bukan sabun yg paling mahal….bukan berus tembaga….kerna di hati itulah tempat yang suci/ftirah asal..

Camney Allah mok letakkan segala ilmu dan hikmahNya mun bukan di tempat yang suci..seperti cermin yang bersih yang dapat memantulkan segala keindahanNya..kesucianNya..kebesaranNya…keagunganNya…

Camtoklah senang ceritakan, HATI tok adalah tempat menerima semua isyarat..Apabila masuk sesuatu melalui mata (apa-apa yang kita pandang) terus masuk ke hati dan terima..apabila masuk melalui telinga, nya terima..masuk melalui sentuhan tangan nya terima..masuk melalui sebutan nya terima..masuk dengan menghidu nya terima….Aiih camney tok sik faham lah…

Baiklah..kita boleh cium bau apa? Dalam banyak bau..bau apa kita boleh cium..Siapa disitok yang pernah cium bau…semua orang penah mencuim segala bau nak ?

Apa yang kita boleh cium apa ? Dua benda je..busuk dengan wangi…kita tidak boleh cium lebih daripada dua bauan ni..faham tak?

Mun bau segek busuk dan segek gik wangi..Maka, busuk dan wangi tok mok cerita apa ? selama kita ada hati ? cuba kita madah…busuk yang kita membau..wangi yang kita membau…mok cerita apa ?

Mun wangi mok cerita apa? mun busuk mok cerita apa? Walhal tentang iman kita kepada Allah sebab kita tidak boleh lari daripada dua bauan ni…

Bagaimana pula dengan penglihatan pula..kita boleh tengok apa ? Kita tengok dua benda juga..kita jangan merepak banyak2..gitau dua dah..satu tengok rupa satu tengok bentuk..bukan ada lebih daripada ini..

Selama kita duk tengok rupa dan selama duk tengok bentuk hati kita terhadap tuhan tu macamana ? Islam bukan yang kita duk sangka-sangka yang kita duk angan-angan..bukan lah..Islam hati yang selamat memandang dan terus mengingati Allah atas apa yang orang tu pandang…atas apa dia dengar atas apa yang dia sentuh..dia terus kembali kepada Allah dengan menyebut La Ila Ha Illah..tu sebutan..

Allah berfirman:

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

Daripada Aku kamu datang…Kamu tu nak faham macamana ? kita saja ke ? saya nak tanya…wangi ni mai dari mana..wangi ni mai dari minyak wangi ke mai dari Innaillah…wangi ni p ke mana..wangi ni balik hilang cam tu ka..dia p kepada إِلَيْهِ رَاجِعون

Apa yang kita faham tentang wangi ? busuk ni mai dari mana pula? Dia mai dari Innaillah dia balik ke mana ? balik kepada إِلَيْهِ رَاجِعون ..

Kita terima wangi…kita terima busuk..kita boleh faham..yang satu ni indah..yang satu ni kelam kabut..kita boleh jaga diri atas wangi dan busuk. Kita boleh letak diri kita jadi hamba atas wangi dan busuk..tetapi seandainya kita beriman..wangi pun tak de makna..busuk pun tiada makna..selagi kita tidak melihat bahawa itu adalah tanda Allah memperkenalkan diri Dia kat kita..tiada nilai wangi busuk..So nak buat apa?

Maka, kalau kita boleh tahu ni lah tanda Tuhan ingat kat kita..wangi pun bermakna busuk pun bermakna..bila bau wangi kembali kepada tuhan..kerana apa? Memilih yang elok untuk kita..kalau busuk kembali kepada Tuhan mengenang diri kita rupa-rupanya bukannya bagus sangat..
Tapi kalau ini tak faham..wangi dan busuk bukan ada nilai..nampak je macam reti…rupanya tak reti apa..kalau begitu sama tak lembu bau wangi dan lembu bau busuk..apa ada dekat dia..cuba bagitau..

Sama juga lah lembu tengok siang tak reti apa…kita pun tengok siang tak reti apa juga..lembu tengok malam tak tau apa..kita tengok malam tak tahu apa juga..sama tak kita dengan lembu..bukan ada nilai apa pun sama macam lembu bukan reti beza apa pun…tetapi kalau boleh bau wangi terus ingat kat tuhan SUBHANALLAH..Maha Suci Allah Ya Tuhan…

Dapat bau busuk SUBHANALLAH..Maha Suci Engkau Tuhan..mengeluarkan wangi dan busuk tanpa ada campur tangan dari mana-mana pihak…mengetahui wangi ni multaq datang daripada Allah..mengetahui busuk mutlaq datang daripada Allah..

1 2 3 9