Kepentingan Institusi Kekeluargaan

Konsep sosial merupakan satu konsep yang luas yang terkandung di dalamnya elemen kemanusiaan dan kemasyarakatan. Manakala institusi sosial pula, merupakan norma yang berhubung kait dan dicipta untuk memenuhi keperluan dan atau fungsi sosial yang penting. Rol dan norma institusi tersebut menentukan tingkah laku sosial yang diperlukan untuk memenuhi beberapa keperluas asas dari segi sosial seperti ekonomi, pendidikan, sistem politik, agama dan kekeluargaan adalah institusi utama dalam masyarakat.

Menurut (Marsitah Ibrahim , 2017) kekeluargaan adalah kumpulan yang paling penting di mana di mana seseorang memperoleh perasaan keahlian dan identiti. Ia merupakan suasana pertama yang dilihat oleh seseorang setelah dilahirkan. Sebahagian besar masa kita juga banyak dihabiskan dalam kebersamaan dengan keluarga.

Walau bagaimanapun, institusi keluarga memainkan peranan utama dalam membentuk peribadi seseorang. Ada banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, tabiat dan cara pemikiran seseorang seperti kawan, persekitaran dan media. Dengan kata lain, keluarga merupakan inti masyarakat. Fungsinya tidak hanya terbatas untuk meneruskan keturunan sahaja, bahkan dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama kerana segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh oleh kanak-kanak daripada orang tuanya dan ahli keluarganya.

Dalam institusi keluarga, peranan ibu bapa dalam pembentukan peribadi sejak perkembangannya yang paling awal adalah sangat penting berpengaruh dalam menentukan pembentukan generasi sebagaiman yang ditegaskan dalam hadis: ”Setiap anak dilahirkan suci fitrahnya dan kedua ibu bapanyalah yang bertanggungjawab menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi”.

Oleh yang demikian, keluarga masa kini berbeza dengan keluarga zaman dahulu. Hari ini, keluarga mengalami pergolakan dan perubahan yang hebat, khususnya mereka yang hidup di kota berbanding keluarga-keluarga di daerah yang belum mengalami atau menikmati hasil kemajuan teknologi, industri dan sebagainya, kita akan dapati gambaran mengenai ikatan dan fungsi keluarga adalah jauh berbeza jika dibandingkan dengan yang berada di tengah-tengah kemewahan kebendaan.

Justeru, fenomena semasa dalam masyarakat telah mencabar keutuhan institusi kekeluargaan di serata dunia termasuklah Malaysia melalui perubahan budaya, ekonomi, pendidikan dan politik yang secara langsung atau tidak disedari sedikit sebanyak telah mempengaruhi kualiti perhubungan suami isteri, anak-anak dan ahli keluarga yang lain.

Perubahan konteks dan susunan masyarakat dunia telah mencetuskan kepelbagaian dalam hidup berkeluarga. Pola dan jangkaan perkahwinan telah berubah, fungsi dan bentuk keluarga semakin mengelirukan serta corak perhubungan intim menjadi semakin kompleks.

Kali ini penulis akan membincangkan kepentingan institusi kekeluargaan dalam masyarakat merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan merupakan unsur penting dalam Islam. Kejayaan dan kegagalan sesuatu masyarakat bergantung kepada kejayaan dan kegagalan setiap institusi keluarga yang berada di dalamnya. Seterusnya penulis akan membincangkan faktor-faktor keruntuhan institusi kekeluargaan di Malaysia seperti kekurangan ilmu agama, faktor seksual, kewujudan pihak ketiga, pasangan tidak bertanggungjawab, masalah kesihatan, tidak berakhlak dan masalah ekonomi. » Read more

Kerukunan Masyarakat Melayu Kini Kian Terhakis ?

Sebelum ini saya cuba nak bincangkan mengenai kerukunan hidup orang melayu dulu dan kini..

Kehidupan yang berakhlak dan bermoral tinggi merupakan perkara yang dititikberatkan dalam kehidupan bertamadun. Menurut Bellwood (1997) Melayu merupakan satu masyarakat peribumi atau masyarakat asal rantau ini, rantau atau wilayah kebudayaan yang disebut sebagai Malay Archipelago, Kepulauan Melayu atau Alam Melayu, Kesatuan Melayu ini hidup aman, damai dan rukun lantaran sifat adaptif, akmodatif dan assimilatif. Kesatuan Melayu begitu mantap dalam kalangan masyarakat Melayu kerana nilai kemelayuan yang dimilik. Nilai kemelayauan inilah yang memberi pengertian kehidupan bangsa Melayu dalam membina jati diri bangsa.

Biarpun Islam telah mengubah kepercayaan dan fahaman keagamaan kepada orang Melayu, namun masyarakat Melayu masih tekal dengan identiti dan entiti kemelayuan dengan mengekalkan nilai dan struktur yang tidak berlawanan seperti lemah lembut, sopan santun, dan sebagainya. Didikan ibu bapa atau keluarga sangat dalam sehingga nilai kemelayuan tidak terhapus dengan kedatangan Islam. Secara kebetulan pula nilai murni orang Melayu selari dengan Nilai Islam. Ini menyebabkan orang Melayu mudah menerima Islam dan pada masa yang sama masih mengekalkan indentiti kemelayuan. (Darusalam, 2014)

Menurut sejarah, kedatangan Islam di alam Melayu bukan sahaja mengubah landskap kepercayaan agama bahkan juga membina tamadun Melayu yang baru. Umat Melayu Berjaya membina kecemerlangan dan kegemilangan tamadunnya dalam pelbagai bidang yang dimulai dengan keagungan pemerintahan, pelaksanaan undang-undang, amalan Pendidikan, kerancakan ekonomi, keindahan seni estetika, kemurniaan budaya serta kesepaduan sosialnya.

Walau bagaimanapun, budaya, peradaban dan tamadun orang Melayu akan berubah atau terkesan mengikut peredaran masa pada setiap kali datangnya pengaruh peradaban luar terutamanya daripada pengaruh tamadun dan peradaban Barat moden. Kita dapat lihat perubahan dari segi ideologi, hiburan, intelektual, makanan, fesyen, kebudayaan, bahasa dan komunikasi, sosial dan sebagainya. (Darusalam, 2014).

Persoalannya, bagaimana untuk menangkis pengaruh yang negatif apabila nilai dan akhlak telah menyimpang dari norma sosial sebenar. Sedangkan tamaduan Melayu telah menunjukkan aspek kemajuan yang telah dibangunkan secara bersepadu antara kekuatan spiritual, intelektual, emosional dan material. Agama dan negara akan menjadi hebat, kuat, cemerlang dan terbilang apabila umatnya mencapat tahap gemilang dari segenap aspek.

Justeru, kita akan membincangkan tentang fungsi nilai-nilai Islam dalam kehidupan harian masyarakat Islam yang tidak menyimpang, beretika dan berisi dengan unsur-unsur ajaran Islam yang sebenar agar dapat mengecapi keharmonian dan kebaikannya.

» Read more

1 2 3 5