Terjemahan Dalam Bidang Hadis

Menurut, Hasan Basri (2020) dalam menterjemahkan hadis, ketelitian dan tanggungjawab serta amanah dipamerkan wajar diimplementasikan dalam kehidupan.

Penguasaan bahasa semata-mata tidak mencukupi untuk menterjemah hadis. Pelbagai syarah hadis perlu dirujuk untuk mencari ketepatan maksud kalam Rasulallah.

Selain itu, penterjemah perlu tahu dan mengenal kod-kod penulisan sesuatu kitab hadis yang menjadi metod penyampaian tersendiri setiap pengarang kitab.

Imam Bukhari ada kod dan metod tersendiri. Imam Muslim, Imam Turmizi dan pengarang kitab-kitab hadis yang lain masing-masing membawa kaedah pengumpulan, penulisan dan persembahan berbeza.

Tanpa kefahaman kod dan metodologi pengarang asal kitab, terjemahan bakal tiada makna. Bahkan terjemahan sedemikian boleh menghilangkan hikmah dan memadamkan ‘isyarat’ pengarang kepada mereka yang ingin mewarisi pusaka hadis Rasulallah.

Kita ketepikan dulu soal ‘modal taruhan besar’ yang perlu dan jarang ada bagi setiap mereka yang mempersediakan kesanggupan menterjemah hadis. Jika disenaraikan, pasti ruang ini bukan tempat yang bersesuaian dan mampu diperlengkap mencakupi segala syarat.

Cuma dikesempatan ini, penulis hanya menimbulkan soal penggunaan bahasa Melayu di dalam terjemahan hadis.

Sepanjang memberikan terjemahan kepada hadis yang diperdengarkan di dalam majlis pengajian, guru kami sering menterjemahkan kalimah ‘fadhilat’ dengan makna ‘keutamaan’.

Terjemahan sebegini dimaklumi berleluasa digunakan dalam kalangan kita, termasuk ramai ulama`.

Berdasarkan kefahaman penulis terhadap bahasa, terjemahan ini tidak begitu tepat meski pun sesetengah golongan boleh menerima maksud dikehendaki. Apatah lagi, ulama` kita terdahulu menterjemahkan kalimah ‘fadhilat’ sebagai ‘kelebihan’.

Fadhilat memberi erti janjian pahala tersedia untuk sesuatu amal yang dikerjakan seseorang hamba Allah.

Sementara lafaz ‘keutamaan’ diungkapkan kepada sesuatu yang perlu atau menjadi prioriti.

Tatkala kalimah ‘fadhilat’ diterjemah dengan makna ‘keutamaan’, maksud kepada terjemahan boleh berpaling menjadikan sesuatu perkara yang asal sunat dikerjakan, menjadi amalan yang perlu didahulukan dan diutamakan.

Dengan satu contoh ini cukup bagi kita untuk tahu dan sedar tentang kepentingan tenaga dan fikiran manusia yang ramai dalam usaha kita menterjemah kitab-kitab hadis untuk bacaan ramai. Dalam kesuntukan waktu dan komitmen kehidupan hari ini, sukar bagi kita menjayakan usaha penkhazanahan ilmu yang bukan calang-calang ini dengan hanya mengharapkan kudrat beberapa individu.

Kita bukan sekadar memerlukan ulama` yang benar-benar ahli di dalam ilmu hadis, tetapi sumbangan dan penelitian pakar bahasa cukup penting demi memastikan hasil kerja berkualiti serta berguna.

Dalam kewujudan gandingan golongan berkeahlian sebegitu sekali pun, ketepatan terjemahan hadis-hadis Rasulallah belum pasti mampu dijanjikan.

Justeru kalam hadis tidak sebagaimana bahasa al-Quran atau kitab karangan ulama`.

Hadis lebih merupakan riwayat kalam manusia yang adakala tergantung memerlukan penjelasan, adakala mengisyaratkan makna pelbagai dan tidak jarang juga berlaku keterbalikan maksud daripada lafaz dinyatakan.

Sifat dan susunan kalam di dalam sesebuah hadis hanya mampu dikuasai pendamping guru hadis yang mempunyai disiplin pengajian hadis bersanad, lengkap mewarisi penguasaan hadis secara riwayat dan dirayah.

Begitu juga, sesebuah hadis adakala memerlukan rujukan kepada beberapa riwayat untuk mengetahui maksud kalam dinyatakan.

Peristiwa berkaitan kalam, bagaimana terungkap dan siapa serta mengapa. Adalah menjadi elemen penting dikuasai demi mencari ketepatan terjemahan.

Oleh yang demikian, masa yang diperlukan untuk menterjemah karya agung seperti Ensklopedia Hadis Kutub/Sunan Sittah bukan enam bulan, bahkan tempoh enam tahun masih merupakan ruang waktu yang sempit demi mencapai objektif penyempurnaan kerja.

Justeru, penterjemah, bukan sekadar baca dan meletak makna. Tambahan pula bukan dengan copy dan paste terjemahan Indonesia menjadi karya kita. Hasil terjemahan yang baik hanya bakal berjaya dihasilkan oleh penterjemah yang sanggup menekuni, mengaji, memahami dan menguasai sesebuah kitab yang ingin diterjemahkan.

Rujukan :

Hasan Basri Omar. (2020, April 20). Penggunaan Bahasa Fadhilat : Keutamaan atau Kelebihan. Retrieved from https://www.facebook.com/palikat.duapuluh/posts/858687617875571

Kajian Teks Sahih Muslim

Sebagaimana disiplin ilmu tafsir dalam pengajian al-Quran, ilmu syarah al-Hadith mempunyai peranannya yang tersendiri dalam memberikan kefahaman dan penjelasan terhadap maksud sebenar sesebuah hadith Rasulullah SAW. Hadith-hadith Rasulullah SAW merupakan sumber utama dalam Islam selepas Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran yang diturunkan dapat difahami secara mendalam dihayatinya dalam kehidupan seharian kerana Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT secara mujmal dan memerlukan kepada takhsis (rumusan) agar ia dapat dipraktikkan dengan sempurna.

 

Walau bagaimanapun, Al-Hadith menurut bahasa bermaksud sesuatu yang baru. Manakala Hadith menurut istilah para sarjana hadith bermaksud sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengiktirafan atau pengakuan (taqrir) atau sifat-sifat beliau sama ada sifat-sifat fizikal atau sifat-sifat peribadinya. Maka, seiring dengan ilmu hadith, syarah al-hadith merupakan komponen di dalam disiplin pengajian hadith yang memberikan penekanan terhadap kefahaman serta penjelasan terhadap sesuatu hadith tersebut.

 

Oleh itu, huraian kepada hadith lebih dikenali dalam bahasa Arab dengan istilah fiqh al-Hadith dan syarah al-Hadith. Kedua-dua istilah ini memberikan maksud yang sama iaitu mendapatkan keterangan dan kefahaman sebenar bagi sesebuah hadith.

 

Justeru, bagi memahami pengajaran dan kehendak sesebuah hadith, wajar disyarahkan atau ditafsirkan. Semasa mensyarahkan hadith, ulama telah berpegang kepada metode-metode tertentu. Maka, menerusi tugasan ini, akan menelurusi metode yang berkaitan dengan syarah hadith iaitu ; kaedah syarah hadith dan jenis syarah hadith dengan meneliti kitab-kitab syarah hadith dan menjelaskan kepentingan rujukan terhadapnya dalam memahami hadith agar kefahaman yang tepat betul pada sesuatu hadith sama ada sudut sanad (jalur periwayatan) dan matan (lafaz hadith) serta menganalisis metodologi penulisan dan huraian hadith dalam kitab Fath al-Bari serta mengemukakan kelebihan dan kekurangannya

 

  • Kepentingan merujuk kepada karya syarah hadith

 

Menurut (al-Misri) perkataan syarah (syarh) berasal dari bahasa Arab شرح – يشرح – شرحا  yang ertinya menerangkan, membukakan, dan melapangkan. Istilah syarh (pemahaman) biasanya digunakan dalam kajian Hadis, manakala istilah tafsiran merujuk kajian Al-Qur’an. Maka, kedua-duanya adalah sama (maksud sama maksud, makna atau mesej); tetapi dari segi kedua adalah berbeza. Istilah tafsir adalah khusus kepada Al-Qur’an (menjelaskan makna, makna, kandungan, atau mesej dari ayat al-Qur’an), sementara istilah Syarah (syarh) termasuk hadith (menjelaskan maksud, makna, dan disiplin lain).

 

Secara istilah definisi syarah hadis adalah sebagai berikut:

 

شَرْحُ الْحَدِيْثِ هُوَ بَيَانُ مَعَانِي الْحَدِيْثِ وَاسْتِخْرَاجُ فَوَائِدِهِ مِنْ حُكْمٍ وَحِكْمَةٍ

 

Syarah hadis adalah menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, sama ada meliputi hukum hakam ataupun hikmah yang tersembunyi.

 

Definisi ini hanya berkaitan dengan syarah terhadap matan hadis, sedangkan definisi syarah yang mencakupi semua komponen hadis itu, baik sanad maupun matannya, adalah sebagai berikut:

 

شَرْحُ الْحَدِيْثِ هُوَ بَيَانُ مَايَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيْثِ مَتْنًاوَسَنَدًا مِنْ صِحَّةٍ وَعِلَّةٍ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ اَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ.

 

Syarah hadis adalah menjelaskan kesahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya. (Ali, 2001)

 

Oleh yang demikian berdasarkan definisi tersebut, maka gambaran kepentingan merujuk kepada karya syarah hadith dalam memahami sesuatu hadith secara kerangkanya adalah seperti berikut :

 

1)      Menjelaskan kualiti pada sesuatu hadis dari segi sanad maupun sudut matan, sama ada secara keseluruhan atau pun terpinci. Setiap hadith perlu meliputi penjelasan mengenai salasilah periwayatannya, penjelasan identiti dan sifat para periwayatnya, serta analisis matan dari sudut kaedah-kaedah dari segi penggunaan bahasa pada matan hadis.

2)      Menghuraikan makna dan maksud hadith dengan jelas, meliputi penjelasan kaedah pembacaan lafaz-lafaz tertentu, penjelasan struktur kalimah, penjelasan struktur kalimat, menyingkap rahsia makna-makna yang tersembunyi dari segi tatabahasa dan pengertian yang dimaksudkan.

 

3)      Mengungkap hukum-hakam dan hikmah serta rahsia maksud matan yang terkandung di dalamnya yang meliputi istinbat (menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau membuat kesimpulan) terhadap sesuatu hukum dan hikmah yang terkandung dalam matan hadith sama ada yang tersurat maupun yang tersirat.

 

4)         Syarah hadith sebagai pembukaan dalam meneliti dan menganalisis, kemudian menjelaskan setiap komponen yang terdapat pada sebuah hadith. Seterusnya, ulama hadith menjelaskan terdapat dua komponen utama yang ada pada sebuah (teks) hadith iaitu sanad (Rantaian perawi hinggalah sampai kepada hadis Rasulullah SAW) dan matan (Lafaz atau nas hadith yang diperolehi melalui sesebuah sanad). Secara mudahnya, Sanad adalah rangkaian perawi (individu yang terlibat dalam periwayatan hadis) yang memindahkan matan dari sumber asal. Sedangkan matan adalah editorial atau teks hadits yang menjadi unsur pendokong kepada pengertiannya.

 

Sebagai contoh, kita akan mengetahui kedudukan sanad, perawi dan matan pada hadith seperti berikut :

  • Hadis Lengkap

 

حدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ “

 

  • Sanad (Rantaian perawi hinggalah sampai kepada hadis Rasulullah SAW) :

 

حدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 

  • Perawi (Individu yang terlibat dalam periwayatan hadith):

 

1-آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ

2-شُعْبَةُ

3-عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ

4-إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ

5-الشَّعْبِيِّ 

6-عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

 

  • Matan (Lafaz atau nas hadith yang diperolehi melalui sesebuah sanad) Hadith :

 

 الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

 

Oleh yang demikian, setiap hadith memerlukan syarah bagi mendapatkan penjelasan yang menyeluruh dan terperincil dari sanad, perawi dan matan hadith tersebut bagi menyatakan kualiti dan meyakinkan umat Islam.

» Read more

Penyebaran Hadis Palsu

Hadis merupakan sumber rujukan utama agama Islam selain daripada al-Quran selepas kewafatan SAW yang membabitkan pengamalan dan kepercayaan seseorang umat Islam. Penyebaran hadis palsu bukan sahaja boleh memberi impak negatif terhadap agama dan umat Islam, tetapi juga akidah seseorang Muslim boleh runtuh secara tidak sedar daripada amalan dari hadis palsu adalah sia-sia, kerana hadis palsu bukanlah asas sebenar ajaran Islam.

Namun, percanggahan antara hadis palsu dengan hadis sahih dan nas al-Quran membuka ruang dan peluang kepada musuh yang sentiasa memerhatikan Islam untuk memburuk-buruk serta mencari kelemahan agama Islam.

Oleh kerana bukan daripada sumber yang sama sebagaimana Rasulullah SAW menerima hadis dan ayat-ayat al-Quran, maka seringkali hadis palsu ini bercanggah dengan kedua-dua sumber asal ini. Kesannya mengakibatkan kekeliruan dan umat Islam akan berbalah sesama sendiri. (Zulhilmi Mohamed Nor, 2016)

Manakala (Mohd Shah Che Ahmad, 2016) pula melaporkan bahawa, keadaan ini membimbangkan dikalangan umat Islam sendiri tanpa rasa bersalah terus mengamalkan dan mempopularkan hadis palsu kepada orang lain tanpa mengetahui sumber dan rujukan yang sahih daripada matan (teks) hadis yang tepat.

Oleh itu, menurut (Ab.Latif Muda & Rosmawati Ali, 2013) mendefinisikan hadis Mawdu` atau hadis palsu dari segi bahasa berasal dari perkataan Wadha`, bererti meletak. Manakala maksud pada istilah, hadis dicipta dengan disandarkannya kepada Nabi SAW atau sahabat atau Tabi`in secara dusta, ekoran ada muslihat tertentu, samada pendustaan itu dilakukan secara sengaja dan sebaliknya atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi dusta.

Konsepnya adalah hadis rekaan atau ditokok tambah yang dilaporkan oleh pendusta dengan menyandarkan dari Rasulullah SAW (Dr Fauzi Deraman, 2009).

Maka, tugasan ini akan membincangkan faktor-faktor dan kesan penyebaran hadis palsu dalam masyarakat serta langkah-langkah praktikal untuk menanganinya. Disamping itu, penulis akan mengemukakan contoh hadis palsu dalam ibadat yang tersebar dalam masyarakat kita hari ini.

» Read more