Ada Apa Dengan Tulisan Jawi ?

Tulisan jawi dan huruf hijaiyyah adalah warisan khazanah bangsa Melayu yang sangat bernilai. Tulisan jawi ini telah memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu dan kebudayaan bangsa Melayu.

Berbagai bidang ilmu terutama agama Islam, kesusasteraan, sejarah dan perubatan telah ditulis dalam bahasa Melayu dan tulisan jawi. Tulisan jadi di Tanah Melayu adalah berasal daripada huruf Arab atau Hijaiyyah.

Menurut Ismail Hamid (1983) menerangkan bahawa ejaan jawi telah diperkenalkan dan disebarkan oleh pedagang-pedagang yang mengembangkan Islam di Nusantara ini khasnya di Tanah Melayu.

Batu bersurat yang ditemui di Terengganu bertarikh pada hari jumaat 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303 Masihi (S.M.N. Al Attas, 1970) menunjukkan bahawa tulisan jawi telah digunakan sebalum tahun 1303M lagi dan sehingga hari ini tulisan jawi masih terus digunakan.

Penemuan tulisan jawi telah membuka satu era baru dunia Melayu. Sejarah tamadun Melayu mencatatkan bahawa tulisan jawi berjaya membangunkan keintelektualan Melayu dan menyatukan ummah Melayu sehingga meniti arus kecemerlangan sistem pendidikan. Tulisan jawi bukan sahaja mendidik bangsa melalui didikan para ulama, malah wahana persuratan ini dipilih untuk dicoretkan pada watikah pengisytiharan kemerdekaan negara sebagai lambang penyatuan ummah dan jati diri negara.

Maka, kemahiran pengajaran dan pembelajaran Jawi dalam bilik darjah dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik seperti kemahiran mengenal dan menyebut huruf-huruf hijaiyyah, suku kata dan perkataan serta kemahiran membaca perkataan berimbuhan dan pinjaman, ayat dan frasa ayat atau rangkai kata dan petikan pendek.

Kini tulisan jawi dimertabatkan kembali di Malaysia apabila Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri mengumumkan bahawa kerajaan serius memartabatkan tulisan Jawi dan menyeru seluruh kementerian, jabatan, agensi di peringkat Persekutuan dan negeri, badan bukan kerajaan (NGO) dan seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama dalam usaha memelihara warisan negara ini, Hari jumaat dikenali sebagai hari jawi, Menurut Zulkifli (2020) bagi menzahirkan iltizam memartabatkan tulisan Jawi di peringkat Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), kepala surat rasmi Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) akan menggunakan tulisan jawi bagi urusan rasmi. Di samping itu, penggunaan tulisan jawi di media sosial juga diperluaskan kepada setiap media sosial rasmi agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama),

Oleh itu, penulisan ini akan menjelaskan konsep tulisan jawi dan huruf hijaiyyah yang digunakan dalam sistem Pendidikan Islam negara. Juga, menghuraikan faktor peminggiran penggunaan tulisan jawi masyarakat Islam. Kemudian memberi beberapa cadangan langkah yang perlu dilakukan untuk memartabatkan kembali penggunaan tulisan jawi di Malaysia.

Konsep tulisan jawi dan huruf Hijaiyyah

Menurut Shaidan (2019) Tulisan Jawi (توليسن جاوي), juga dipanggil Yawi di Pattani. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, tulisan Jawi bermaksud tulisan yang menggunakan huruf Jawi. Manakala huruf Jawi bermaksud huruf Arab dengan beberapa huruf tambahan yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan salah satu daripada dua sistem tulisan rasmi di Brunei, dan juga dijadikan sistem tulisan alternatif di Malaysia.

Dari segi penggunaannya, tulisan Jawi dahulunya merupakan abjad piawai bahasa Melayu tetapi sudah diganti oleh abjad Rumi, maka penulisan Jawi hanya terhad kepada kegunaan keagamaan dan kebudayaan. Penulisan Jawi seharian dipelihara di kawasan-kawasan yang diduduki masyarakat Melayu yang lebih konservatif, misalnya Sulu di Filipina, Pattani di Thailand, Kelantan di Malaysia dan beberapa kawasan petempatan Melayu di Indonesia.

Perkataan hijaiyyah berasal dari kata kerja hajja ( هجى ) yang bererti mengeja, menghitung huruf, membaca huruf demi      huruf dengan harakat-harakatnya. Huruf hijaiyyah ialah huruf-huruf Arab dan cara menulis huruf-huruf tersebut adalah mendatar dan dimulai dari arah kanan ke kiri. Jumlah keseluruhan huruf ini ialah 30.

Walau bagaimanapun, sejarah pendidikan di Malaysia menunjukkan bahawa Pendidikan Islam diajar melalui pelbagai cara dengan menggunakan buku-buku atau teks yang ditulis dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi ialah hasil daripada pengubahsuaian danpenambahan huruf-huruf Arab untuk disesuaikan dengan lidah orang Melayu bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, huruf Ga ( ڬ (diperkenalkan dengan berasaskan bunyi huruf Kaf ( ك ) dan Jim ( ڄ ) serta Cha ( چ ) berasaskan bunyi huruf Ta ( ت ) dan Jim ( ج) (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1990).

Oleh itu, tulisan Jawi merupakan medium asas untuk pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah Malaysia pada hari ini terutama dalam pembelajaran al-Qur’an (Kang Kyoung Seouk, 1990).

Maka, matlamat pelajaran Jawi adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran menulis dan membaca Jawi bagi membolehkan pelajar memahami pelbagai bidang ilmu dalam Pendidikan Islam.

Selain itu, pengajaran Jawi adalah untuk melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan menulis Jawi dengan baik. Matlamat ini akan dapat dicapai sekiranya guru dapat melaksanakan pengajaran yang berkesan. Guru-guru perlu menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran yang bersesuaian dan tepat bagi mencapai matlamat pengajaran Jawi. Manakala. penguasaan murid dalam penulisan dan bacaan Jawi yang baik adalah bermula daripada pengenalan dan penguasaan asas pembelajaran Jawi agar dapat melahirkan murid yang dapat menguasai Jawi daripada pelbagai sudut akan melahirkan generasi Islam yang mampu memperjuangkan tulisan Jawi dan mampu memperkasakan warisan bangsa dan agama agar tidak lenyap ditelan zaman.

Antara faktor penyumbang kepada masalah ini mungkin kerana:

i- Kurangnya pendedahan tulisan jawi kepada generasi sekarang. Ibu bapa yang pandai mungkin tidak lagi mahu mengajar atau melatih anaknya kemahiran bahasa jawi.

Kemampuan masyarakat Melayu di Malaysia masa kini dalam penguasaan bacaan dan ejaan tulisan Jawi sangat menyedihkan, seolah-olah tulisan Jawi tidak mendapat tempat yang jitu di hati mereka. Terdapat beberapa kajian ilmiah telah dibuat untuk membuktikan fenomena ini berlaku, misalnya, merujuk kepada kajian Sabariah (2008) mendapati prestasi murid dalam Model Pemulihan Jawi masih berada pada tahap sederhana (min 2.5 – 2.99).  Kajian ini melibatkan 305 guru j-QAF ambilan tahun 2005, 2006 dan 2007 di sebuah institusi perguruan di Sabah..  Hasil dari kajian lain juga menunjukkan majoriti anak-anak muda Melayu di Malaysia tidak dapat menguasai pembacaan dan penulisan Jawi. Perkara ini cukup menyedihkan, ia boleh diibaratkan “seperti kacang lupakan kulit”.

Menurut Isahak Haron et.al (2005), fenomena ini berlaku mulai tahun 1960an apabila penguasaan Jawi dalam kalangan pelajar Islam di sekolah merosot, kerana tulisan Jawi telah diganti dengan tulisan Rumi dalam penerbitan buku teks dan buku-buku rujukan Pendidikan Islam.  Kemudian,pada pertengahan 1980an atas desakan daripada masyarakat Islam umumnya, tulisan Jawi diguna semula untuk pengajaran Pendidikan Islam. Walau bagaimanapun penguasaan membaca dan menulis Jawi dalam kalangan pelajar adalah kurang memuaskan.

ii- Kurang penggunaan, selepas bahasa rumi secara rasminya mengganti tulisan jawi.

Pertahanan tulisan Jawi akhirnya roboh dan terancam apabila wujudnya Akta Bahasa 1963 yang menetapkan tulisan Rumi menjadi tulisan Rasmi Bahasa Melayu. Pelbagai kekangan terus dihadapi dalam memurnikan tulisan jawi sesuai dengan peredaran semasa untuk mewujudkan satu sistem ejaan Jawi baru melalui pembakuan ejaan Jawi dan penerbitan ejaan Jawi yang baru.

Pengisytiharan Akta Bahasa Kebangsaan yang dibuat pada tahun 1963, mengakibatkan tulisan jawi mula dipinggrkan walaupun tiada larangan secara langsung penggunaan tulisan jawi (Mohd. Alwee Yusoff, 2005). Lanjutan ini, pengajaran tulisan jawi telah diabaikan di sekolah rendah dan di sekolah menengah kecuali di sekolah agama ( Muhammad Bukhari Lubis et.al,2006) Selain itu buku-buku keagamaan dan majalah-majalah dakwah yang dahulunya menggunakan tulisan jadi telah pun diterbitkan dalam tulisan jawi (Ahmad Faisal dan Noralina, 2009). Akibatnya, penguasaan dalam bacaan dan penulisan tulisan jawi masyarakat Melayu telah beransur hilang.

iii- Kurang sumber pendedahan dan minat tulisan jawi

Pada 29 Februari 2006, sebuah akhbar UM (Utusan Melayu) yang lahir pada 29 Mei 1939 telah terhenti terbitannya. Maka menjelaskan tiada tiada lagi akhbar Jawi di Malaysia. Editor akhbar UM dan Johan Jaaffar (2006) mengatakan penghentian akhbar UM kerana ia tidak lagi mendapat tahap sambutan yang diperlukan untuk membolehkannya diterbitkan tanpa merugikan penerbitnya, Utusan Melayu Sdn Bhd. Tanpa sokongan yang diperlukan itu, terutama daripada generasi muda, akhabr itu akan dihentikan setelah generasi tua yang ada sekarang ini pergi.

Sokongan daripada generasi muda sukar didapait kerana mereka tidak tahu membaca dan menulis jawi selain tidak berminat dengannya.

  • Penggunaan Multimedia

Kerajaan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif yang lebih inovatif dalam mempertahankan tulisan Jawi dalam masyarakat hari ini. Malah sebenarnya tulisan Jawi dapat dimantapkan melalui bidang pendidikan. Pengajaran tulisan Jawi di sekolah-sekolah bermula daripada Tahun 1 lagi akan memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak  untuk belajar  menulis dalam tulisan Jawi. Pendidikan bukan sahaja bersifat satu hala atau satu lawan satu dalam kelas tetapi perkembangan multimedia dapat membantu perkembangan tulisan Jawi dalam pendidikan melalui perisian kursus dalam CD atau VCD yang memudahkan pengedaran yang lebih luas.

  • Perbanyakkan bahan pengajaran

Bahan pengajaran perlu diperbanyakkan misalnya buku-buku latihan yang berorientasikan pembelajaran kendiri dan juga melalui akhbar Utusan Melaysia yang dapat membantu perkembangan korpus bahasa melalui tulisan Jawi. Penggunaan akbar Jawi dalam darjah merupakan langkah yang perlu digalakkan di semua sekolah agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan praktikal. Kementerian Pelajaran seharusnya mengambil inisiatif untuk mengembangkan penulisan Jawi melalui peruntukan dalam jadual waktu persekolahan untuk pembelajaran. Kepentingan mempelajari tulisan Jawi samalah juga dengan kepentingan mempelajari Bahasa Melayu.

  • Memperluaskan pameran seni khat

Pameran seni khat juga seharusnya diperbanyakkan dan pelajar sekolah harus digalakkan mengunjungi pameran sedemikian supaya mendapat pendedahan yang sewajarnya tentang warisan Melayu yang kian dilupakan ini. Bengkel tentang penulisan Jawi dalam kalangan belia dan pelajar peringkat remaja dapat mempertingkatkan lagi kesedaran mempertahankan tulisan Jawi sebagai alat pengembangan ilmu. Selain daripada kemudahan bahan pengajaran, guru yang berpengalaman perlu dilahirkan untuk memenuhi keperluan pengajaran. Latihan dapat meningkatkan kaedah pengajaran yang lebih berkesan.

Kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran tulisan jawi perlu kepada kemahiran dan teknik yang tersendiri bagi menarik minat pelajar. Kini dalam konteks Pendidikan, penguasaan murid terhadap tulisan jawi sering menjadi satu topik perbincangan untuk melihat perkembangan penguasaan jawi masa kini. Perbincangan ini telah menjelaskan konsep dan huruf hijaiyyah yang digunakan dalam system Pendidikan Islam negara kita. Begitu juga  dengan membentangan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk memartabatkan penggunaan tulisan jawi sebagai sebahagian daripada warisan dan budaya Islam di Malaysia.Maka, sewajarnya, tulisan jawi mesti dimemartabatkan agar tulisan ini diangkat sebagai indentiti Malaysia dan menarik ramai pelancong lebih ramai ke negara ini.

Bibliografi

Ahmad, S. F. (2019, Oktober 30). Laman Menulis Gaya Sendiri. Didapatkan dari Tulisan Jawi Semakin Terancam: https://webctfatimah.wordpress.com/2010/10/30/ct20-tulisan-jawi-semakin-terancam/

Ismail Abas, e. (2012). Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam. Selangor: Open Universiti Malaysia.

Jamriy, Z. A. (2016). Strategi Pengajaran Pemulihan Jawi J-Qaf : Di Sekolah Rendah, Perak. Perak: Unviersiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Shaidan Ahmad, e. (2019, September 19). Jawi Kuala Nerang : Tulisan Jawi Tulisan Bangsa Melayu. Didapatkan dari http://jawinerang.blogspot.com/2014/05/definisi-dan-makna-tulisan-jawi.html

Othman, S. (2015). Islam dan Kebudayaan Melayu. Selangor: Open Univerisit Malaysia.

Yaacob, N. R. (2007). Penguasaan Jawi dan Hubungannya Dengan Minat Dan Pencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 161-172.

Ibrahim, O. M. I. (2020, July 10). Kempen Hari Jumaat Hari Jawi bermula hari ini. BH Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/07/709188/kempen-hari-jumaat-hari-jawi-bermula-hari-ini
Sahidan Jaafar. (2009, January). Orang Melayu Patut Malu Pada Boon Ka Kong. Utusan Karya Sdn Bhd, Januari 2009, 52–55.

Pengalaman mengajar kemahiran membaca bahasa Arab

Jurnal Refleksi ini ditulis bertujuan melaporkan pengalaman mengajar kemahiran membaca bahasa Arab dalam usaha menjayakan tugasan ini. Pengajaran ini dibuat dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Islam Kuching (PERKACH) yang beroperasi di Borneo744, Jalan Semangat, Bintawa Industrial Estate, 93450 Kuching, Sarawak.

PERKACH sentiasa mengadakan kelas bahasa Arab setiap minggu dalam kalangan ahli-ahlinya, usaha tersebut untuk memantapkan kefahaman tentang ilmu-ilmu agama.

Dalam jurnal ini saya akan mengemukakan beberapa refleksi yang telah berlaku dalam usaha menjayakan tugasan saya kali ini. Selain itu, saya juga menyatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku, sebelum, semasa dan selepas program ini. Program ini dilaksanakan memerlukan komitmen yang tinggi pada diri saya. Tambahan pula, berlaku peristiwa-peristiwa penting yang urutannya haruslah dikenal pasti. Saya berpendapat bahawa pengalaman ini adalah penting kerana tanpanya, program ini tidak dapat dijalankan dengan jayanya.

Akhir sekali, saya akan memberikan langkah-langkah dan cadangan untuk memperbaiki dan membuat penambahbaikan terhadap program yang telah dilaksanakan.

Peristiwa Sepanjang Perlaksanaan Program

Sebelum Pelaksanaan Program

Setelah saya meneliti soalan tugasan kali ini, saya mengadakan satu perbincangan ringkas untuk membincangkan program yang akan diadakan. Perbincangan ringkas ini telah diadakan pada 20 Jun 2019 hari Sabtu di Magic Sarawak, Bilik Sibu. Perbincangan diadakan dengan kehadiran Ketua Biro Pendidikan dan 3 orang Ahli Jawatankuasa PERKACH serta guru kelas bahasa Arab iaitu Ustaz Muhammad Said yang berlulusan dari Universiti Al-Azhar, Mesir yang selalu mengajar di kelas tersebut bagi mendapatkan pandangan dan kaedah yang digunakan dalam pengajarannya. Di samping saya mendapatkan keizinan mengajar pada tempoh dua sesi Kelas Bahasa Arab anjuran PERKACH.

Pelaksanaan Kerja Lapangan

Saya bertolak ke Magic Sarawak pada jam 8.30 pagi dari rumah di Taman Matang Jaya, Kuching. Saya tiba jam 9.00 pagi, perjalanan mengambil masa kira-kira 30 minit dari rumah saya.

Setelah saya tiba, saya terus diperkenalkan oleh Ustaz Muhammad Said kepada pelajar yang hadir pada pagi tersebut. Kemudian saya memulakan kelas bahasa Arab ini dengan menyediakan bahan-bahan bantuan mengajar yang diperlukan untuk melihat keberkesanannya seperti komik dalam bahasa arab, petikan-petikan bergambar dan artikel-artikel dengan bahasa sederhana yang boleh difahami. Sesi kelas ini terdapat 10 orang dewasa yang mengikuti kelas ini sudah 4 bulan. Apa yang menghairankan kelas ini terdapat seorang yang berbangsa cina yang memang minat belajar bahasa Arab.

Pengalaman pembelajaran yang dialami

Pada sesi kelas ini saya mengedarkan salinan petikan cerita dalam bahasa Arab kira-kira 100 perkataan yang berbeza-beza dalam bahasa Arab yang mudah difahami dan perkataannya tidak berbaris, kemudian saya mengedarkan petikan-petikan yang sederhana dan bahasa yang tinggi. 10 orang pelajar ini saya membahagikan kepada dua kumpulan. Saya juga terkejut kerana terdapat 6 orang daripada 10 orang tersebut, mereka mahir membaca bahasa Arab walaupun tanpa berbaris yang mana mereka dapat mengenali dan membezakan jenis kata nama, perbuatan dan harf dalam bahasa Arab. Mereka dapat membaca dengan lancar perkataan bahasa Arab tersebut dan dapat memahami keseluruhan cerita dalam petikan yang saya bawa pada sesi kelas ini. Hasil daripada pengujian sepanjang saya mengendalikan kelas ini, keseluruhan pelajar dapat membaca, cuma ketepatan sebutan yang perlu diperbaiki untuk lebih mahir. Ekoran daripada kajian lapangan ini, dapatlah disimpulkan bahawa mengenalpasti kaedah tatabahasa arab (Nahu) dan kaedah binaan kata (Sorf) adalah penting dalam membantu kemahiran membaca.

Kelemahan semasa menjalankan kajian lapangan

Sepanjang menjalankan kajian, saya teleh mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam dua kumpulan yang dibahagikan. Kelemahan-kelemahan yang didapati adalah pada tahap minimum di mana ianya dapat diterima secara terbuka oleh setiap ahli kumpulan tersebut.Kelemahan paling utama adalah kurangnya perbendaharaan kata dalam memahami makna perkataan apabila saya menguji untuk membina ayat dan menyusun perkataan yang betul untuk membentuk ayat yang difahami setelah diberikan taburan perkataan yang tidak tersusun. Kesemua ahli kumpulan menerima kelemahan ini sebagai sesuatu yang boleh diterima untuk terus menambahkan kosa kata dan sentiasa membaca dan menggunakan kamus sebagai bantuan utama.

Kekuatan semasa menjalankan kajian

Di samping mengenalpasti kelemahan yang ada dalam dua kumpulan tersebut, saya juga telah dapat menemui dan mengenalpasti kekuatan-kekuatan kumpulan tersebut. Kekuatan atau kelebihan pertama yang dapat saya kenalpasti adalah komunikasi yang mudah diwujudkan antara setiap ahli. Seperti yang telah dinyatakan, dua kumpulan yang dibahagikan tersebut dapat menerima arahan dapat difahami dengan jelas di antara saya dan semua ahli kumpulan yang saya menggunakan komunikasi dalam bahasa Arab dan Melayu. Perkara ini amat penting kerana hal ini bermaksud tidak berlaku perselisihan faham di antara kumpulan,

Kelebihan seterusnya tabiat semangat belajar yang ditunjukkan juga menjadi salah satu kelebihan atau kekuatan kedua-dua kumpulan. Kekuatan seterusnya ialah komitmen dan bekerjasama di antara satu sama lain dalam memberi makna perkataan yang ada ahli lain tidak tahu. Kerjasama ini penting kerana semua ahli kumpulan patut memberi input dan idea, jika kumpulan menghadapi kesukaran.

Cadangan pembaikan

Langkah-langkah dan cadangan penambahbaikan yang telah saya persetujui bersama adalah melibatkan kerja-kerja refleksi. Sebagaimana yang telah saya nyatakan bahawa sepanjang sesi pembelajaran ini telah dikenalpasti kelemahan-kelemahan yang terdapat pada setiap ahli kumpulan agar ia dapat dijadikan pengajaran supaya tidak lagi diulangi pada masa depan.  Saya juga sedar bahawa penguasaan masyarakat untuk membaca walaupun dalam bahasa melayu juga tidak membudayakan amalan membaca dalam kehidupan kemungkinan tiadanya pengaruh ibu bapa atau keluarga dalam menitikberatkan perihal budaya membaca terhadap anak-anak mereka.

Oleh itu, kewujudan budaya ilmu dan membaca dalam bahasa Arab sewajarnya dibudayakan dan diperluaskan melalui skop membaca dan mengucap seperti mengadakan pertandingan yang bermula dari ahli kelas sehingga dapat diperluaskan ke peringkat yang berskala besar seperti dalam bentuk pidato dan pengucapan awam atau khutbah dalam bahasa Arab agar dapat mengasah bakat dan sebutan-sebutan yang fasih. Selain itu, pengamalan membaca kisah-kisah pendek yang gaya bahasa yang mudah dalam bahasa Arab dapat mengasah kemahiran membaca bahasa Arab.

Penutup

Sebagai kesimpulan bagi jurnal refleksi ini, tugasan yang telah dilaksanakan oleh saya banyak membantu dalam melengkapkan diri sebagai seorang pelajar yang mampu bekerja dalam kumpulan kecil dengan hubungan yang baik.

Segala usaha saya dalam menyelesaikan tugasan ini mendatangkan hasil apabila ianya telah lengkap dan siap untuk dihantar. Kejayaan kajian ini merupakan hasil daripada kerjasama yang diberikan oleh semua pihak terutama PERKACH yang telah memberi peluang kepada saya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga.

Bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan semasa kami membentangkan idea kajian ini juga banyak membantu. Ulasan dan cadangan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Said juga banyak membantu berdasarkan pengalaman beliau belajar di negara Arab dan mengajar dalam bahasa Arab.

Sebagai penutup, sekalung penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada kesemua pihak yang membantu saya dalam membuat kajian ini.

Tuntasnya, membaca sangat penting bagi setiap orang kerana dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang mengamalkannya. Bahasa sangatlah berperanan penting dalam sesuatu bacaan kerana ia merupakan modal membaca. Walaupun terdapat jenis kemahiran membaca bahasa Arab dengan nyaring dan senyap yang dibincangkan menjelaskan kepada kita bahawa untuk kita sentiasa membiasakan membaca bahasa Arab yang berbeza sebutan-sebutan dalam bahasa Melayu. Selain itu, kaedah membaca yang digunakan untuk membaca buku perlu dikuasai, tanpa menggunakan kaedah, membaca satu buah buku akan memakan waktu yang lama untuk menghabiskannya. Jika kita lihat kepada penyebab yang boleh mempengaruhi kebolehan menguasai kemahiran membaca bahasa Arab seperti mendapatkan guru bahasa Arab yang mahir dan penggunaan kamus serta alat bantuan teknologi maklumat merupakan penyokong dan saling membantu dalam menciptakan pemahaman yang mantap sama ada secara intelek mahupun emosional dalam terus menggalakan pelajar mendapat kemahiran dan minat membaca bahasa Arab.

Rujukan

Aziz, S. H. (2009). Bahasa Melayu II. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Husaini, M. H. (2014). Kemahiran Pengajaran Bahasa Arab. Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia.

Ishak, S. (2013). Super Speed Reading : Kaedah Langkap dan Praktik Meningkatkan Kemampuan Membaca. Kuala Lumpur: SAM Synergy Media Sdn Bhd.

Jabar, M. A. (2011). Analisis Wacana Arab. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2016). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

LillyPad. (15 Jun, 2019). Teknik Interaktif Untuk Mengajar Bahasa Arab. Retrieved from https://frogasia.com/thelilypad/3-teknik-interaktif-untuk-mengajar-bahasa-arab/

Windura, T. (2012). Peta Minda : Langkah Demi Langkah. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.

Kaedah mengajar kemahiran membaca bahasa Arab yang berkesan

Terdapat dua kaedah mengajar kemahiran membaca iaitu penerapan pengajaran mengikut mode dan penerapan pembelajaran mengikut peringkat bacaan.

i- Penerapan pengajaran mengikut mode merupakan kaedah pengajaran membaca secara nyaring dan senyap. Pembacaan secara nyaring penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Pembacaan secara nyaring bertujuan memantapkan kefasihan membaca dan menyebut perkataan Arab di samping menekankan aspek makhraj huruf. Dalam menerapkan pengajaran membaca secara nyaring, guru perlu sedar bahawa pelajar tidak dapat menguasai sesuatu bahan bacaan dengan baik melainkan setelah memahami artikel itu terlebih dahulu.

Oleh itu, pelajar perlu diberi peluang membaca artikel yang diberikan secara senyap disusuli dengan perbincangan tentang makna dan gaya bahasa. Manakala penerapan bacaan secara senyap pula Matlamat utama pembacaan adalah untuk melatih pelajar memahami apa yang dibaca.

Manakala proses pengajaran membaca secara senyap pula, pelajar disediakan dengan beberapa soalan dan dikehendaki menjawab soalan tersebut selepas selesai membaca sama ada secara bertulis atau lisan. Bentuk soalan yang disediakan adalah tidak langsung. Ini bertujuan untuk melatih pelajar berfikir secara mendalam semasa menjawab apa yang telah dibaca.

Soalan disediakan dengan pelbagai jenis dan berperingkat- peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Ini sangat penting kerana ia dapat meningkatkan minda pelajar dalam proses membaca. Tujuan ini dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana kefahaman pelajar terhadap bahan bacaan dan menguji maklumat yang diperolehi. Dalam mengajar kemahiran membaca secara senyap, guru boleh menggunakan buku teks atau bahan bacaan lain sebagai bahan bacaan pelajar. Pelajar diminta membaca satu tajuk dengan bacaan senyap, cepat dan pada waktu tertentu. Selepas selesai dari pembacaan, pelajar diminta menjawab pelbagai soalan. Tujuannya adalah untuk menguji kefahaman pelajar. Guru menulis soalan di atas papan hitam atau di atas kad indeks dan diberikan kepada pelajar. Soalan yang disediakan hendaklah mudah difahami dan jelas. Guru hendaklah membuat perbincangan dengan pelajar tentang apa yang tidak difahami.

ii- Penerapan pembelajaran mengikut peringkat bacaan dengan sentiasa menggunakan bacaan-bacaan yang ringan sama ada melalui berilustrasi, bergambar atau bervisual seperti komik dalam bahasa arab, cerita-cerita pendek dan penuh pengajaran atau kisah-kisah al-Quran yang lebih mendekati, Kepentingan guru yang mahir adalah penting dengan banyak menerangkan, walaupun teks atau cerita-cerita tersebut ringkas tetapi dapat memberi kesan. Kefahaman tentang fungsi otak kanan dan kiri perlu disedari. Jika kita mengkaji dalam seharian kita jarang menggunakan otak kanan. Menurut Windura (2012), kegiatan otak kanan yang berkaitan dengan muzik, gambar, warna, fotografi dan sebagainya. Sedangkan aktiviti yang berkaitan dengan bahasa seperti menulis, membaca, berbual dan mendengar kita sedang menggunakan otak kita.

Oleh itu, penggunaan perkataan yang berwarna dan bergambar serta bahasa yang mudah dalam bacaan bahasa Arab adalah berkesan dalam kaedah mengajar kemahiran bahasa Arab. Jika kita lihat orang yang suka membaca mereka membiasa membaca novel, ia terdiri daripada tulisan tetapi mempunyai daya imaginasi yang sudah pasti pengaktifan fungsi otak kiri dan kanan telah berlaku kesimbangan dan menarik minat kita untuk sentiasa membaca.

Faktor yang mempengaruhi kebolehan menguasai kemahiran membaca bahasa Arab

Dalam membina kemahiran membaca bahasa Arab dalam kalangan pelajar, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebolehan tersebut antaranya:

Guru yang mahir

Guru yang mahir amat membantu pelajar dalam meningkatkan kebolehan dan kemahiran pelajar dalam menguasai pembacaan dalam bahasa Arab. Memandangkan petikan-petikan dalam bahasa kebiasaanya tidak terdapat baris. Maka guru berperanan mendedahkan kepada kemahiran untuk menyebut perkataan dengan betul, memberi pengenalan makna perkataan, menambahkan kefahaman makna ayat dan mengeluarkan isi-isi penting.

Pendekatan holistik yang digunakan di sekolah Kementerian Pendidikan sekarang adalah memasukkan baris pada buku teks bagi menarik minat pelajar membaca kerana buku teks cetakan tempatan. Kaedah pembelajaran dahulu kebanyakan buku teks yang digunakan oleh pelajar aliran agama arab adalah menggunakan buku teks terus dari negara arab yang digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di negara arab seperti Mesir dan Arab Saudi. Maka kemahiran guru dalam membaca dengan betul menjadi ikutan kepada pelajar sewaktu itu.

Penggunaan kamus

Selain daripada bantuan guru, penggunaan kamus adalah sangat penting dalam melahirkan kemahiran membaca bahasa Arab kerana bantuan kamus mendedahkan tentang perkara yang berhubung dengan perkataan dari beberapa sudut seperti menyebut perkataan dengan betul dan mengenali makna perkataan dengan tepat serta mengikut baris yang tepat. Oleh itu, peranan penggunaan kamus dapat membekalkan kepada penggunaan bahasa yang baik. Terdapat beberapa kamus yang boleh digunakan oleh pelajar dalam menguasai bahasa. Antaranya kamus Arab-Arab, kamus dwibahasa iaitu kamus Arab-Melayu dan kamus Arab-lnggeris.

Kamus Arab-Arab dapat membantu pelajar untuk menyebut perkataan dengan betul dan dapat memberi kosa kata yang banyak. Ini kerana setiap perkataan yang dicari akan diterangkan dengan beberapa perkataan yang lain. Dengan banyak melihat kamus seperti ini, kosa kata akan dapat dipertingkatkan. Kamus ini juga menjadi kesukaran kepada pelajar yang baru belajar bahasa Arab kerana memerlukan terjemahan perkataan yang dicari. Kemungkinan mereka tidak dapat memahami perkataan yang menerangkan makna yang dicari kerana tidak memahami perkataan yang menerangkan makna tersebut. Kamus seperti ini banyak membantu mereka yang berada di peringkat sederhana dan tinggi.

Kamus Arab-Melayu pula banyak membantu pelajar di peringkat permulaan bagi mencari makna perkataan yang dikehendakinya. Pelajar dapat mencari makna perkataan yang dicarinya dengan mudah dan tepat. Sebaliknya, menjadi masalah kepada pelajar untuk menyesuaikan makna yang didapatinya itu dengan kehendak makna ayat. Ini tidak menjadi masalah besar kerana hanya yang penting ialah pelajar dapat mengetahui makna asal perkataan yang dicarinya.

Walau bagaimanapun kepelbagaian kamus ini akan dapat membantu pelajar menguasai bahasa dengan cepat dan baik.  Kamus Arab-Melayu yang terkenal seperti Kamus Marbawi sangat membantu untuk peringkat permulaan. Penggunaannya telah terbukti dapat membantu pelajar menguasai bahasa. Kamus ini banyak digunakan di pusat pengajian pondok, sekolah Arab dan di peringkat universiti. Penggunaan kamus tersebut lebih mudah dan senang untuk mendapatkan makna asal perkataan. Pelajar hanya perlu mengetahui perkataan tunggal yang hendak dicari.

Begitu juga pelajar yang baru belajar. Mereka digalakkan menggunakan kamus yang senang untuk mencari perkataan, iaitu kamus yang disusun mengikut huruf perkataan dengan tidak mengira pola perkataan. Kamus seperti ini memudahkan pelajar mendapatkan perkataan yang dicari. Dengan mengumpul banyak perkataan, pelajar akan dapat menguasai bahasa dengan baik. Selepas mampu mengetahui makna perkataan, pelajar digalakkan menggunakan kamus Arab-Arab bagi mempercepatkan proses penguasaan bahasa.

Pelajar dapat menguasai bacaan dengan baik sekiranya dapat memberi analisis atau ulasan terhadap bahan yang dibacanya. Sekiranya pelajar tidak mampu menceritakan maksud bahan yang dibaca, ini menunjukkan dia tidak memahami bahan tersebut. Interaksi perasaan pelajar yang ketawa apabila membaca bahan kelakar dan sedih apabila membaca bahan sedih menunjukkan kefahaman pelajar terhadap bahan yang dibacanya (Husaini, 2014).

Bantuan Alat interaktif

Bantuan gaya interaktif melalui bentuk permainan pasti mendapat kecenderungan yang boleh memahirkan membaca bahasa Arab. Terdapat beberapa ciri khas utama iaitu suara, gerak, gambar, garis dan tulisan. Permainan bahasa termasuk pada kategori yang menitikberatkan suara dan gerak. Contoh permainan yang boleh dilaksanakan di dalam kelas adalah Zid Mufradatik. Permainan ini bertujuan untuk mengenal dan menghafaz kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, yang mencakupi Isim, Fi’il dan Harf.

Cara permainan ini yang mana pelajar dibahagi kepada kumpulan, dan setiap kumpulan mengutus beberapa peserta mengikut sesuai kesepakatan bersama. Pelajar yang mengikuti permainan berdiri di hadapan pelajar lain. Kemudian, pengajar memulakan permainan dengan menyebut salah satu kalimat (Isim, Fi’il dan Harf) kepada pelajar yang berdiri di bahagian hujung kiri atau kanan. Pelajar yang dipilih melanjutkan kalimat lainnya dengan memulakan daripada huruf akhir daripada kalimat yang disebutkan oleh pengajar, dan begitu pula dengan pelajar lainnya mengikut giliran (LillyPad, 2019).

Alat Bantu teknologi maklumat dan komunikasi

Tidak dapat dinafikan bahawa alat bantu mengajar berupa teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah menyumbang banyak impak positif. Menurut (LillyPad, 2019) VLE Frog mempunyai pelbagai aplikasi, seperti Site, Assignment, FrogPlay, Frog Boost dan widget-widget lain, yang dapat membantu guru membuat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab lebih menarik dan interaktif di dalam kelas. Dengan penggunaan alat bantuan pendidikan mengikut zaman yang dapat menarik pelajar dengan sesuatu bahasa asing. Semestinya minat untuk terus membaca bahasa Arab dapat dipupuk dari awal sehingga kemahiran ini akan terserlah apabila pengajian bahasa Arab peringkat tinggi.

1 2 3 4 5 51