Kemahiran Membaca Bahasa Arab

Menurut, Siti Hajar Abd Aziz (2009), membaca adalah tindakan komunikasi yang memproses fikiran bagi menghasilkan idea, kenyataan dan perasaan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui perantara lambang-lambang bahasa. Ini menjelaskan bahawa membaca merupakan salah satu kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melalui pembacaan, individu dapat menguasai ilmu.  

Manakala, Kamus Dewan (2014) mendefiniskan membaca adalah melihat dan memahami apa-apa yang tertulis. Oleh itu, pengamalan membaca dalam kalangan pelajar bahasa Arab sekiranya dilakukan secara berterusan dalam pembelajaran bahasa Arab ini dapat meningkatkan maklumat yang diperolehi. Walau bagaimanapun, bagi menjamin kemahiran membaca dapat dikuasai dengan baik, pastinya akan bermula dengan kaedah yang diterima oleh pelajar itu berdasarkan kaedah yang telah dikuasai oleh para pengajar.

Justeru, kemahiran membaca perlu diterapkan secara berkesan supaya individu dapat menguasai kemahiran ini kerana proses membaca mempunyai hubungan yang rapat dengan kemahiran yang lain seperti mendengar, bertutur dan menulis agar maklumat yang diterima itu dapat difahami dengan jelas dan berkesan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kaedah mengajar kemahiran membaca dalam pengajaran bahasa Arab dengan menjelaskan definisi kemahiran membaca bahasa Arab, membincangkan jenis dan kepentingan menguasai kemahiran tersebut. Begitu juga dengan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebolehan menguasai kemahiran bahasa Arab. Selain itu, penulis membincangkan kaedah mengajar kemahiran membaca bahasa Arab yang berkesan. Penulis mengakhiri perbincangan dengan jurnal refleksi tentang pengalaman penulis yang telah melaksanakan satu sesi pengajaran kemahiran membaca bahasa Arab.

Apa yang dimaksudkan kemahiran membaca dalam bahasa Arab ?

Menurut Husaini (2014), mendefinisikan kemahiran membaca merupakan kemahiran menerima maklumat atau dikenali sebagai kemahiran memahami lambang bagi huruf atau tulisan.

Oleh itu, ini menjelaskan bahawa kemahiran membaca merupakan salah satu alat kepada komunikasi yang berpaksikan kepada perkataan berbentuk tulisan. Konsep kemahiran membaca dalam bahasa Arab ini meliputi maksud membaca iaitu (al-Qira`ah wal-Mutalaah), pembelajaran kemahiran membaca, pembahagian bacaan kepada senyap dan nyaring.

Sebenarnya kemahiran membaca ini menzahirkan kepada penguasaan atau memahami dengan baik bahan yang dibaca sama ada berbentuk peta, jadual, statistik dan ilustrasi yang terdapat dalam sesuatu bahan bacaan tersebut. Selain juga, kemahiran mengumpul maklumat yang merangkumi kemahiran membaca dengan pantas, mengingati pengarang buku, penerbit, tempat penerbitan dan tahun bahan tersebut diterbitkan.

Jenis dan kepentingan menguasai kemahiran membaca bahasa Arab

Walaupun terdapat pelbagai kemahiran membaca bahasa Arab yang boleh dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Namun, Husaini (2014) menggariskan beberapa jenis dan kepentingan kemahiran membaca yang di antaranya ialah:

Kemahiran Membaca Nyaring

Bacaan nyaring merupakan suatu aktiviti pembacaan yang dilakukan oleh pelajar dengan sebutan yang betul dan menjaga tanda bacaan di samping dapat menggambarkan makna teks yang dibaca. Kemahiran membaca secara nyaring memerlukan pembaca memberi tafsiran terhadap bahan yang dibaca.

Pembacaan secara nyaring merangkumi membaca suatu petikan untuk diperdengarkan kepada orang lain atau menyampaikan pidato untuk mempengaruhi para pendengar dengan idea yang disampaikan. Selain itu, pembacaan secara nyaring termasuk juga memberi syarahan kepada para pelajar di dalam dewan kuliah, perbicaraan di mahkamah, pertunjukkan puisi dan pantun atau sesuatu nyanyian yang disampaikan untuk diperdengarkan kepada khalayak ramai dan pembacaan secara nyaring kepada kanak-kanak akan merangsang minat, perkembangan emosi, imaginasi dan bahasa kepada mereka.

Manakala kepentingan pembacaan nyaring adalah bertujuan bagi melatih para pelajar menyebut perkataan dengan baik di samping memperbaiki kesilapan bacaan pelajar, memantapkan kefasihan pelajar membaca artikel dalam bahasa Arab, membantu pelajar memahami kesenian teks, mewujudkan sifat berani dalam diri di samping menghilangkan perasaan malu dan gagap. Justeru, keberhasilan tersebut dapat meningkatkan ingatan kepada bahan bacaan. Manakala dalam proses mengingat kembali, pelajar hanya perlu menumpukan perhatian kepada rangsangan akustik iaitu kepada suara sendiri.

Kemahiran Membaca Secara Senyap

Bacaan secara senyap pula ialah pelajar membaca teks dengan hanya menggunakan akal dan menggerakkan mata tanpa mengeluarkan suara. Bacaan senyap juga dikatakan sebagai bacaan mata. Kemahiran bacaan senyap lebih kerap digunakan oleh kebanyakan pelajar.

Kemahiran bacaan senyap meliputi bacaan akhbar, jurnal, majalah, buku akademik, buku cerita dan juga maklumat semasa yang berkaitan dengan isu politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Kemahiran bacaan senyap juga merangkumi pembacaan di perpustakaan dan pembacaan untuk mendapatkan pelbagai maklumat terkini.

Oleh itu, kepentingan pembacaan senyap bertujuan mewujudkan sifat suka mentelaah dan membuat persediaan bagi pelbagai mata pelajaran, menjimatkan masa dan usaha berbanding dengan pembacaan nyaring dan dapat membantu pembaca memahami bahan bacaan dengan lebih mendalam di samping memperolehi maklumat secara kendiri tanpa bantuan dari rakan.

Kemahiran Membaca Secara Kritikal

Kemahiran membaca secara kritikal ini adalah perlu apabila pelajar membaca untuk memahami konsep, istilah, logik dan sebagainya. Membaca secara kritikal adalah kaedah yang betul ketika mentelaah. Oleh itu pendekatan ini, pelajar akan merasa lebih seronok dan tidak bosan. Minat terhadap bahan bacaan mula terbit apabila pelajar mula memahami isi kandungan yang dibaca.

Kemahiran Membaca dengan Pantas

Pembaca yang mahir mampu membaca dengan kadar yang lebih cepat daripada pembaca yang lain. Pelajar yang dapat membaca dengan pantas, dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk melakukan aktiviti lain. Dengan pembacaan yang pantas, pelajar dapat mengikuti sesuatu bahan bacaan itu dengan cepat di samping dapat memahami perkara yang hendak disampaikan.

Kepentingan dalam menguasai kemahiran membaca dengan pantas dapat menangani pelbagai tugas harian dengan efisyen dan lebih meyakinkan. Pelajar dapat menyempurnakan sesuatu tugas dengan baik mengikut masa yang telah ditetapkan. Membaca secara pantas dapat menyegarkan minda pelajar. Semasa membaca, minda pelajar akan bergerak aktif untuk mentafsir makna demi makna, data demi data, maklumat demi maklumat dan hujan demi hujah. Pengaktifan minda ini akan menjadikan seseorang pembaca itu memiliki tahap pemikiran yang mantap dan segar (Ishak, 2013) .

Faktor yang mempengaruhi kebolehan menguasai kemahiran membaca bahasa Arab

Dalam membina kemahiran membaca bahasa Arab dalam kalangan pelajar, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebolehan tersebut antaranya:

Guru yang mahir

Guru yang mahir amat membantu pelajar dalam meningkatkan kebolehan dan kemahiran pelajar dalam menguasai pembacaan dalam bahasa Arab. Memandangkan petikan-petikan dalam bahasa kebiasaanya tidak terdapat baris. Maka guru berperanan mendedahkan kepada kemahiran untuk menyebut perkataan dengan betul, memberi pengenalan makna perkataan, menambahkan kefahaman makna ayat dan mengeluarkan isi-isi penting.

Pendekatan holistik yang digunakan di sekolah Kementerian Pendidikan sekarang adalah memasukkan baris pada buku teks bagi menarik minat pelajar membaca kerana buku teks cetakan tempatan. Kaedah pembelajaran dahulu kebanyakan buku teks yang digunakan oleh pelajar aliran agama arab adalah menggunakan buku teks terus dari negara arab yang digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di negara arab seperti Mesir dan Arab Saudi. Maka kemahiran guru dalam membaca dengan betul menjadi ikutan kepada pelajar sewaktu itu.

Penggunaan kamus

Selain daripada bantuan guru, penggunaan kamus adalah sangat penting dalam melahirkan kemahiran membaca bahasa Arab kerana bantuan kamus mendedahkan tentang perkara yang berhubung dengan perkataan dari beberapa sudut seperti menyebut perkataan dengan betul dan mengenali makna perkataan dengan tepat serta mengikut baris yang tepat. Oleh itu, peranan penggunaan kamus dapat membekalkan kepada penggunaan bahasa yang baik. Terdapat beberapa kamus yang boleh digunakan oleh pelajar dalam menguasai bahasa. Antaranya kamus Arab-Arab, kamus dwibahasa iaitu kamus Arab-Melayu dan kamus Arab-lnggeris.

Kamus Arab-Arab dapat membantu pelajar untuk menyebut perkataan dengan betul dan dapat memberi kosa kata yang banyak. Ini kerana setiap perkataan yang dicari akan diterangkan dengan beberapa perkataan yang lain. Dengan banyak melihat kamus seperti ini, kosa kata akan dapat dipertingkatkan. Kamus ini juga menjadi kesukaran kepada pelajar yang baru belajar bahasa Arab kerana memerlukan terjemahan perkataan yang dicari. Kemungkinan mereka tidak dapat memahami perkataan yang menerangkan makna yang dicari kerana tidak memahami perkataan yang menerangkan makna tersebut. Kamus seperti ini banyak membantu mereka yang berada di peringkat sederhana dan tinggi.

Kamus Arab-Melayu pula banyak membantu pelajar di peringkat permulaan bagi mencari makna perkataan yang dikehendakinya. Pelajar dapat mencari makna perkataan yang dicarinya dengan mudah dan tepat. Sebaliknya, menjadi masalah kepada pelajar untuk menyesuaikan makna yang didapatinya itu dengan kehendak makna ayat. Ini tidak menjadi masalah besar kerana hanya yang penting ialah pelajar dapat mengetahui makna asal perkataan yang dicarinya.

Walau bagaimanapun kepelbagaian kamus ini akan dapat membantu pelajar menguasai bahasa dengan cepat dan baik.  Kamus Arab-Melayu yang terkenal seperti Kamus Marbawi sangat membantu untuk peringkat permulaan. Penggunaannya telah terbukti dapat membantu pelajar menguasai bahasa. Kamus ini banyak digunakan di pusat pengajian pondok, sekolah Arab dan di peringkat universiti. Penggunaan kamus tersebut lebih mudah dan senang untuk mendapatkan makna asal perkataan. Pelajar hanya perlu mengetahui perkataan tunggal yang hendak dicari.

Begitu juga pelajar yang baru belajar. Mereka digalakkan menggunakan kamus yang senang untuk mencari perkataan, iaitu kamus yang disusun mengikut huruf perkataan dengan tidak mengira pola perkataan. Kamus seperti ini memudahkan pelajar mendapatkan perkataan yang dicari. Dengan mengumpul banyak perkataan, pelajar akan dapat menguasai bahasa dengan baik. Selepas mampu mengetahui makna perkataan, pelajar digalakkan menggunakan kamus Arab-Arab bagi mempercepatkan proses penguasaan bahasa.

Pelajar dapat menguasai bacaan dengan baik sekiranya dapat memberi analisis atau ulasan terhadap bahan yang dibacanya. Sekiranya pelajar tidak mampu menceritakan maksud bahan yang dibaca, ini menunjukkan dia tidak memahami bahan tersebut. Interaksi perasaan pelajar yang ketawa apabila membaca bahan kelakar dan sedih apabila membaca bahan sedih menunjukkan kefahaman pelajar terhadap bahan yang dibacanya (Husaini, 2014).

Bantuan Alat interaktif

Bantuan gaya interaktif melalui bentuk permainan pasti mendapat kecenderungan yang boleh memahirkan membaca bahasa Arab. Terdapat beberapa ciri khas utama iaitu suara, gerak, gambar, garis dan tulisan. Permainan bahasa termasuk pada kategori yang menitikberatkan suara dan gerak. Contoh permainan yang boleh dilaksanakan di dalam kelas adalah Zid Mufradatik. Permainan ini bertujuan untuk mengenal dan menghafaz kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, yang mencakupi Isim, Fi’il dan Harf.

Cara permainan ini yang mana pelajar dibahagi kepada kumpulan, dan setiap kumpulan mengutus beberapa peserta mengikut sesuai kesepakatan bersama. Pelajar yang mengikuti permainan berdiri di hadapan pelajar lain. Kemudian, pengajar memulakan permainan dengan menyebut salah satu kalimat (Isim, Fi’il dan Harf) kepada pelajar yang berdiri di bahagian hujung kiri atau kanan. Pelajar yang dipilih melanjutkan kalimat lainnya dengan memulakan daripada huruf akhir daripada kalimat yang disebutkan oleh pengajar, dan begitu pula dengan pelajar lainnya mengikut giliran (LillyPad, 2019).

Alat Bantu teknologi maklumat dan komunikasi

Tidak dapat dinafikan bahawa alat bantu mengajar berupa teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah menyumbang banyak impak positif. Menurut (LillyPad, 2019) VLE Frog mempunyai pelbagai aplikasi, seperti Site, Assignment, FrogPlay, Frog Boost dan widget-widget lain, yang dapat membantu guru membuat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab lebih menarik dan interaktif di dalam kelas. Dengan penggunaan alat bantuan pendidikan mengikut zaman yang dapat menarik pelajar dengan sesuatu bahasa asing. Semestinya minat untuk terus membaca bahasa Arab dapat dipupuk dari awal sehingga kemahiran ini akan terserlah apabila pengajian bahasa Arab peringkat tinggi.

Kaedah mengajar kemahiran membaca bahasa Arab yang berkesan

Terdapat dua kaedah mengajar kemahiran membaca iaitu penerapan pengajaran mengikut mode dan penerapan pembelajaran mengikut peringkat bacaan.

i- Penerapan pengajaran mengikut mode merupakan kaedah pengajaran membaca secara nyaring dan senyap. Pembacaan secara nyaring penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Pembacaan secara nyaring bertujuan memantapkan kefasihan membaca dan menyebut perkataan Arab di samping menekankan aspek makhraj huruf. Dalam menerapkan pengajaran membaca secara nyaring, guru perlu sedar bahawa pelajar tidak dapat menguasai sesuatu bahan bacaan dengan baik melainkan setelah memahami artikel itu terlebih dahulu.

Oleh itu, pelajar perlu diberi peluang membaca artikel yang diberikan secara senyap disusuli dengan perbincangan tentang makna dan gaya bahasa. Manakala penerapan bacaan secara senyap pula Matlamat utama pembacaan adalah untuk melatih pelajar memahami apa yang dibaca.

Manakala proses pengajaran membaca secara senyap pula, pelajar disediakan dengan beberapa soalan dan dikehendaki menjawab soalan tersebut selepas selesai membaca sama ada secara bertulis atau lisan. Bentuk soalan yang disediakan adalah tidak langsung. Ini bertujuan untuk melatih pelajar berfikir secara mendalam semasa menjawab apa yang telah dibaca.

Soalan disediakan dengan pelbagai jenis dan berperingkat- peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Ini sangat penting kerana ia dapat meningkatkan minda pelajar dalam proses membaca. Tujuan ini dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana kefahaman pelajar terhadap bahan bacaan dan menguji maklumat yang diperolehi. Dalam mengajar kemahiran membaca secara senyap, guru boleh menggunakan buku teks atau bahan bacaan lain sebagai bahan bacaan pelajar. Pelajar diminta membaca satu tajuk dengan bacaan senyap, cepat dan pada waktu tertentu. Selepas selesai dari pembacaan, pelajar diminta menjawab pelbagai soalan. Tujuannya adalah untuk menguji kefahaman pelajar. Guru menulis soalan di atas papan hitam atau di atas kad indeks dan diberikan kepada pelajar. Soalan yang disediakan hendaklah mudah difahami dan jelas. Guru hendaklah membuat perbincangan dengan pelajar tentang apa yang tidak difahami.

ii- Penerapan pembelajaran mengikut peringkat bacaan dengan sentiasa menggunakan bacaan-bacaan yang ringan sama ada melalui berilustrasi, bergambar atau bervisual seperti komik dalam bahasa arab, cerita-cerita pendek dan penuh pengajaran atau kisah-kisah al-Quran yang lebih mendekati, Kepentingan guru yang mahir adalah penting dengan banyak menerangkan, walaupun teks atau cerita-cerita tersebut ringkas tetapi dapat memberi kesan. Kefahaman tentang fungsi otak kanan dan kiri perlu disedari. Jika kita mengkaji dalam seharian kita jarang menggunakan otak kanan. Menurut Windura (2012), kegiatan otak kanan yang berkaitan dengan muzik, gambar, warna, fotografi dan sebagainya. Sedangkan aktiviti yang berkaitan dengan bahasa seperti menulis, membaca, berbual dan mendengar kita sedang menggunakan otak kita.

Oleh itu, penggunaan perkataan yang berwarna dan bergambar serta bahasa yang mudah dalam bacaan bahasa Arab adalah berkesan dalam kaedah mengajar kemahiran bahasa Arab. Jika kita lihat orang yang suka membaca mereka membiasa membaca novel, ia terdiri daripada tulisan tetapi mempunyai daya imaginasi yang sudah pasti pengaktifan fungsi otak kiri dan kanan telah berlaku kesimbangan dan menarik minat kita untuk sentiasa membaca.

Pengalaman mengajar kemahiran membaca bahasa Arab

Jurnal Refleksi ini ditulis bertujuan melaporkan pengalaman mengajar kemahiran membaca bahasa Arab dalam usaha menjayakan tugasan ini. Pengajaran ini dibuat dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Islam Kuching (PERKACH) yang beroperasi di Borneo744, Jalan Semangat, Bintawa Industrial Estate, 93450 Kuching, Sarawak.

PERKACH sentiasa mengadakan kelas bahasa Arab setiap minggu dalam kalangan ahli-ahlinya, usaha tersebut untuk memantapkan kefahaman tentang ilmu-ilmu agama.

Dalam jurnal ini saya akan mengemukakan beberapa refleksi yang telah berlaku dalam usaha menjayakan tugasan saya kali ini. Selain itu, saya juga menyatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku, sebelum, semasa dan selepas program ini. Program ini dilaksanakan memerlukan komitmen yang tinggi pada diri saya. Tambahan pula, berlaku peristiwa-peristiwa penting yang urutannya haruslah dikenal pasti. Saya berpendapat bahawa pengalaman ini adalah penting kerana tanpanya, program ini tidak dapat dijalankan dengan jayanya.

Akhir sekali, saya akan memberikan langkah-langkah dan cadangan untuk memperbaiki dan membuat penambahbaikan terhadap program yang telah dilaksanakan.

Peristiwa Sepanjang Perlaksanaan Program

Sebelum Pelaksanaan Program

Setelah saya meneliti soalan tugasan kali ini, saya mengadakan satu perbincangan ringkas untuk membincangkan program yang akan diadakan. Perbincangan ringkas ini telah diadakan pada 20 Jun 2019 hari Sabtu di Magic Sarawak, Bilik Sibu. Perbincangan diadakan dengan kehadiran Ketua Biro Pendidikan dan 3 orang Ahli Jawatankuasa PERKACH serta guru kelas bahasa Arab iaitu Ustaz Muhammad Said yang berlulusan dari Universiti Al-Azhar, Mesir yang selalu mengajar di kelas tersebut bagi mendapatkan pandangan dan kaedah yang digunakan dalam pengajarannya. Di samping saya mendapatkan keizinan mengajar pada tempoh dua sesi Kelas Bahasa Arab anjuran PERKACH.

Pelaksanaan Kerja Lapangan

Saya bertolak ke Magic Sarawak pada jam 8.30 pagi dari rumah di Taman Matang Jaya, Kuching. Saya tiba jam 9.00 pagi, perjalanan mengambil masa kira-kira 30 minit dari rumah saya.

Setelah saya tiba, saya terus diperkenalkan oleh Ustaz Muhammad Said kepada pelajar yang hadir pada pagi tersebut. Kemudian saya memulakan kelas bahasa Arab ini dengan menyediakan bahan-bahan bantuan mengajar yang diperlukan untuk melihat keberkesanannya seperti komik dalam bahasa arab, petikan-petikan bergambar dan artikel-artikel dengan bahasa sederhana yang boleh difahami. Sesi kelas ini terdapat 10 orang dewasa yang mengikuti kelas ini sudah 4 bulan. Apa yang menghairankan kelas ini terdapat seorang yang berbangsa cina yang memang minat belajar bahasa Arab.

Pengalaman pembelajaran yang dialami

Pada sesi kelas ini saya mengedarkan salinan petikan cerita dalam bahasa Arab kira-kira 100 perkataan yang berbeza-beza dalam bahasa Arab yang mudah difahami dan perkataannya tidak berbaris, kemudian saya mengedarkan petikan-petikan yang sederhana dan bahasa yang tinggi. 10 orang pelajar ini saya membahagikan kepada dua kumpulan. Saya juga terkejut kerana terdapat 6 orang daripada 10 orang tersebut, mereka mahir membaca bahasa Arab walaupun tanpa berbaris yang mana mereka dapat mengenali dan membezakan jenis kata nama, perbuatan dan harf dalam bahasa Arab. Mereka dapat membaca dengan lancar perkataan bahasa Arab tersebut dan dapat memahami keseluruhan cerita dalam petikan yang saya bawa pada sesi kelas ini. Hasil daripada pengujian sepanjang saya mengendalikan kelas ini, keseluruhan pelajar dapat membaca, cuma ketepatan sebutan yang perlu diperbaiki untuk lebih mahir. Ekoran daripada kajian lapangan ini, dapatlah disimpulkan bahawa mengenalpasti kaedah tatabahasa arab (Nahu) dan kaedah binaan kata (Sorf) adalah penting dalam membantu kemahiran membaca.

Kelemahan semasa menjalankan kajian lapangan

Sepanjang menjalankan kajian, saya teleh mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam dua kumpulan yang dibahagikan. Kelemahan-kelemahan yang didapati adalah pada tahap minimum di mana ianya dapat diterima secara terbuka oleh setiap ahli kumpulan tersebut.Kelemahan paling utama adalah kurangnya perbendaharaan kata dalam memahami makna perkataan apabila saya menguji untuk membina ayat dan menyusun perkataan yang betul untuk membentuk ayat yang difahami setelah diberikan taburan perkataan yang tidak tersusun. Kesemua ahli kumpulan menerima kelemahan ini sebagai sesuatu yang boleh diterima untuk terus menambahkan kosa kata dan sentiasa membaca dan menggunakan kamus sebagai bantuan utama.

Kekuatan semasa menjalankan kajian

Di samping mengenalpasti kelemahan yang ada dalam dua kumpulan tersebut, saya juga telah dapat menemui dan mengenalpasti kekuatan-kekuatan kumpulan tersebut. Kekuatan atau kelebihan pertama yang dapat saya kenalpasti adalah komunikasi yang mudah diwujudkan antara setiap ahli. Seperti yang telah dinyatakan, dua kumpulan yang dibahagikan tersebut dapat menerima arahan dapat difahami dengan jelas di antara saya dan semua ahli kumpulan yang saya menggunakan komunikasi dalam bahasa Arab dan Melayu. Perkara ini amat penting kerana hal ini bermaksud tidak berlaku perselisihan faham di antara kumpulan,

Kelebihan seterusnya tabiat semangat belajar yang ditunjukkan juga menjadi salah satu kelebihan atau kekuatan kedua-dua kumpulan. Kekuatan seterusnya ialah komitmen dan bekerjasama di antara satu sama lain dalam memberi makna perkataan yang ada ahli lain tidak tahu. Kerjasama ini penting kerana semua ahli kumpulan patut memberi input dan idea, jika kumpulan menghadapi kesukaran.

Cadangan pembaikan

Langkah-langkah dan cadangan penambahbaikan yang telah saya persetujui bersama adalah melibatkan kerja-kerja refleksi. Sebagaimana yang telah saya nyatakan bahawa sepanjang sesi pembelajaran ini telah dikenalpasti kelemahan-kelemahan yang terdapat pada setiap ahli kumpulan agar ia dapat dijadikan pengajaran supaya tidak lagi diulangi pada masa depan.  Saya juga sedar bahawa penguasaan masyarakat untuk membaca walaupun dalam bahasa melayu juga tidak membudayakan amalan membaca dalam kehidupan kemungkinan tiadanya pengaruh ibu bapa atau keluarga dalam menitikberatkan perihal budaya membaca terhadap anak-anak mereka.

Oleh itu, kewujudan budaya ilmu dan membaca dalam bahasa Arab sewajarnya dibudayakan dan diperluaskan melalui skop membaca dan mengucap seperti mengadakan pertandingan yang bermula dari ahli kelas sehingga dapat diperluaskan ke peringkat yang berskala besar seperti dalam bentuk pidato dan pengucapan awam atau khutbah dalam bahasa Arab agar dapat mengasah bakat dan sebutan-sebutan yang fasih. Selain itu, pengamalan membaca kisah-kisah pendek yang gaya bahasa yang mudah dalam bahasa Arab dapat mengasah kemahiran membaca bahasa Arab.

Penutup

Sebagai kesimpulan bagi jurnal refleksi ini, tugasan yang telah dilaksanakan oleh saya banyak membantu dalam melengkapkan diri sebagai seorang pelajar yang mampu bekerja dalam kumpulan kecil dengan hubungan yang baik.

Segala usaha saya dalam menyelesaikan tugasan ini mendatangkan hasil apabila ianya telah lengkap dan siap untuk dihantar. Kejayaan kajian ini merupakan hasil daripada kerjasama yang diberikan oleh semua pihak terutama PERKACH yang telah memberi peluang kepada saya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga.

Bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan semasa kami membentangkan idea kajian ini juga banyak membantu. Ulasan dan cadangan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Said juga banyak membantu berdasarkan pengalaman beliau belajar di negara Arab dan mengajar dalam bahasa Arab.

Sebagai penutup, sekalung penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada kesemua pihak yang membantu saya dalam membuat kajian ini.

Tuntasnya, membaca sangat penting bagi setiap orang kerana dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang mengamalkannya. Bahasa sangatlah berperanan penting dalam sesuatu bacaan kerana ia merupakan modal membaca. Walaupun terdapat jenis kemahiran membaca bahasa Arab dengan nyaring dan senyap yang dibincangkan menjelaskan kepada kita bahawa untuk kita sentiasa membiasakan membaca bahasa Arab yang berbeza sebutan-sebutan dalam bahasa Melayu. Selain itu, kaedah membaca yang digunakan untuk membaca buku perlu dikuasai, tanpa menggunakan kaedah, membaca satu buah buku akan memakan waktu yang lama untuk menghabiskannya. Jika kita lihat kepada penyebab yang boleh mempengaruhi kebolehan menguasai kemahiran membaca bahasa Arab seperti mendapatkan guru bahasa Arab yang mahir dan penggunaan kamus serta alat bantuan teknologi maklumat merupakan penyokong dan saling membantu dalam menciptakan pemahaman yang mantap sama ada secara intelek mahupun emosional dalam terus menggalakan pelajar mendapat kemahiran dan minat membaca bahasa Arab.

Rujukan

Aziz, S. H. (2009). Bahasa Melayu II. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Husaini, M. H. (2014). Kemahiran Pengajaran Bahasa Arab. Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia.

Ishak, S. (2013). Super Speed Reading : Kaedah Langkap dan Praktik Meningkatkan Kemampuan Membaca. Kuala Lumpur: SAM Synergy Media Sdn Bhd.

Jabar, M. A. (2011). Analisis Wacana Arab. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2016). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

LillyPad. (15 Jun, 2019). Teknik Interaktif Untuk Mengajar Bahasa Arab. Retrieved from https://frogasia.com/thelilypad/3-teknik-interaktif-untuk-mengajar-bahasa-arab/

Windura, T. (2012). Peta Minda : Langkah Demi Langkah. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.

1 47 48 49 50 51 56