Kaedah Penulisan Ilmiah : Langkah-langkah Dalam Penulisan Ilmiah (2)

Isi Kandungan

Contoh isi kandungan artikel atau kertas keija ilmiah adalah seperti berikut;

1.0       Pendahuluan

2.0       Ta’rif

2.1       Ta’rif Dari Sudut Bahasa

2.2       Ta’rif Dari Sudut Istilah

3.0       Jenis – Jenis

4.0       Kesimpulan

5.0       Penutup

6.0       Bibliografi

Contoh isi kandungan secara umum seperti berikut:

1.0       Pendahuluan

2.0       Ta’arif

3.0       Pembentangan Data

4.0       Analisa

5.0       Hasil Kajian

6.0       Kesimpulan

7.0       Penutup

8.0       Bibliografi

img20161119113044

Contoh isi kandungan tesis adalah seperti berikut:

  1. Kulit Tesis

SUMBANGAN AL-SHEIKH MUHAMMAD ABU ZAHRAH TERHADAP

PERKEMBANGAN PENGAJIAN FEQH JENAYAH

MUHAMMAD SOULHIEY ZECKRY BIN YUSUF

JABATAN PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA (OUM)

SESI 2012 /2014

            2.Muka Pertama

SUMBANGAN AL-SHEIKH MUHAMMAD ABU ZAHRAH TERHADAP

PERKEMBANGAN PENGAJIAN FEQH JENAYAH

 

NIK MUHAMMAD SOULHIEY ZECKRY BIN YUSUF

 

Kertas Projek Dikemukakan Untuk Memenuhi Sebahagian Daripada

Keperluan Ijazah Sarjana Syariah

Jabatan Pengajian Islam

Bahagian Syariah

Universiti Terbuka Malaysia

September 2012

            3.Muka Ketiga

Dedikasi

4.Muka Empat

Abstrak

5.Muka Lima

Penghargaan

 

Sekian,

Nik Muhammad Soulhiey Zeckry Bin Yusuf

Petra Jaya

93050 Kuching,

Sarawak.

6.Muka Tujuh

Senarai Kependekan

7.Muka Lapan

Transliterasi

8.Muka Sembian/ Sepuluh/ Sebelas

Daftar Isi

PENDAHULUAN

( Proposal )

Objektif

Rasional Pemilihan Tajuk

Penafsiaran Tajuk

Metodologi Kajian

 

BAB PERTAMA

SEJARAH HIDUP MUHAMMAD ABU ZAHRAH

1.1       Latar Belakang

1.2       Pendidikan

1.3       Hasil Penulisan Dan Karya

BAB KEDUA

KETOKOHAN MUHAMMAD ABU ZAHRAH DALAM BIDANG FEQH JENAYAH

2.1 Keistimewaanya Dalam Bidang Ini Bebanding Dengan Orang lain

2.2 Sumbangannya dalam Mempertingkatkan Bidang Ini

BAB KETIGA

ANALISIS HASIL- HASIL PENULISAN MUHAMMAD ABU ZAHRAH DI BIDANG FEQH JENAYAH

BAB KEEMPAT

PENUTUP ( KESIMPULAN DAN PANDANGAN )

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN

» Read more

Cara Menulis Secara Ilmiah

Kaedah Menulis Secara Ilmiah

Penulisan ilmiah adalah penulisan dalam bentuk yang tertentu. Penulisan ilmiah sifatnya adalah analisis dan bukannnya suatu penceritaan yang mendatar. Setiap idea yang dikemukakan boleh berdiri sendin sebagai suatu idea yang jelas.

Pada dasarnya kandungan sesuatu penulisan ilmiah harus merangkumi perkara berikut:

  • Pendahuluan penulisan ilmiah adalah menggambarkan keseluruhan kandungan penulisan tersebut. Pembaca secara sedar memahami hal ini.
  • Sepanjang penulisan, penulis mampu mengutarakan fakta secara analisis.[1]

Sepanjang penulisan, kedudukan idea dan pandangan penulis sendiri hendaklah jelas dan tidak berselindung.[2]

Penulisan ilmiah merupakan jawapan kepada persoalan-persoalan yang sentiasa ada di dalam pemikiran penyelidik iaitu : apa, mengapa dan bagaimana.

Elakkan penggunakan kata-kata yang bombastic tetapi menggunakan bahasa yang tepat dan pcrkataan yang pengertiannya.

  • Bahagian akhir penulisan , penyelidik membuat kesimpulan yang mengambarkan pandangan dan saranan penyelidik terhadap kajian yang dikemukakan sccara ringkas dan padat.

» Read more