Usul Feqh : Pengaruh Perubahan Hukum Islam

Pengaruh perubahan terhadap pembinaan hukum Islam ini telah diaplikasikan sejak pada zaman Rasulullah SAW lagi, melalui kaedah Fiqh: ‘Tidak boleh disangkal berlaku perubahan hukum dengan sebab perubahan masa” secara jelas membukti dan mengiktiraf boleh berlaku pembinaan hukum yang bersifat semasa. (Majid, 1998)

Ibn ‘Abidin al-Hanafi menjelaskan: Bahawa terdapat banyak juga hukum-hukum yang dibina oleh mujtahid berasaskan suasana yang ada pada zamannya. Oleh itu, hukum-hukum tersebut akan berbeza dengan berbezanya masa kerana berlaku perubahan ‘uruf ahlinya (penduduk setempat) atau kerana berlaku darurat atau kerana kerosakan akhlak masyarakat.

Sekiranya dikekalkan hukum itu atas sifat yang dahulu juga akan menimbulkan mashaqqah (kesukaran) dan kemudaratan kepada manusia dan akan menyalahi kaedah-kaedah syariat yang diasaskan atas dasar meringan, memudah dan menolak kemudaratan dan kerosakan, bagi tujuan mengekalkan sistem hidup di atas hukum-hukum yang terbaik.

Oleh kerana inilah kita dapati para fuqaha mazhab telah menyalahi hukum yang dinaskan oleh imam mujtahid mereka dalam banyak masalah yang dibina berasaskan suasana pada zamannya. Mereka berpendapat kalau beliau masih hidup pada zaman mereka, nescaya beliau akan memberi fatwa sepertimana mereka berfatwa berdasarkan kaedah-kaedah mazhabnya.”

Justeru, tugasan bertujuan untuk menilai dan menganalisis konsep perubahan hukum akibat pengaruh masa dan tempat menurut perspektif usul feqh dengan memberikan penumpuan kepada perubahan dan perbezaan hukum yang diambil dalam fatwa di Malaysia. Di samping itu, penulis mengemukakan cadangan solusi kepada masyarakat umum dalam menyingkapi perbezaan fatwa tersebut.

» Read more