Secara umumnya terdapat dua pendekatan yang diamalkan oleh manusia. Pendekatan pertama dirujuk kepada golongan yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, manakala pendekatan kedua ialah dirujuk kepada golongan yang bersumberkan keupayaan akal dan persekitaran manusia.

Bagi golongan pertama Al-Quran merupakan sumber rujukan pertama dan as-Sunnah secara praktikalnya merupakan rujukan kedua. Manakala perkara-perkara semasa yang tidak terdapat dalam dua sumber utama ini akan dirujuk pula kepada pandangan ijma’ ulama’.

Dalam Islam pendekatan yang dianjurkan bagi berhadapan dengan perubahan semasa adalah melalui qawaid fiqhiyyah atau kaedah fiqh.Menurut (Rahman A. A., 2013) Qawa`id Fiqhiyyah mempunyai kedudukan dan keistemewaan yang tersendiri. Antara keistimewaan ialah teksnya yang dibentuk dalam beberapa kalimah yang ringkas dan padat serta dalam bentuk lafaz yang umum.

Walau bagaimanapun, maknanya adalah luas dan mencakupi cabang masalah yang terperinci seperti penyerapan unsur-unsur kebudayaan antara Islam dengan budaya tempatan, dalam hukum Islam secara perkaedahan sebagai sesuatu yang memungkinkan penyesuaian kewujudannya. Sifat terbuka Islam ini dapat kita temukan dalam kaedah fiqh yang menyatakan “al-a’dah muhakkamah” (adat itu dapat menjadi hukum), atau kaedah “al-a’dah syariatun muhkamah” (adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum).

Namun demikian, tidak semua tradisi atau adat itu boleh dijadikan hukum, kerana tidak semua unsur budaya itu sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya tempatan yang tidak sesuai diganti atau disesuaikan dengan ajaran Islam, sebagaimana misi Islam sendiri sebagai pembebas manusia dari perbuatan syirik kepada tauhid. Di antara peranan kaedah fiqh sebagai sumber hukum,sebagai hujah sokongan, mengenal pasti status individu, dan mencegah kemudahan dan kerosakan yang akan datang.

 

Dalam perbincangan ini, akan diketengahkan tentang konsep qawa’id fiqhiyah dari sudut pengertian dan kepentingan mempelajarinya kerana ia merupakan kaedah dalam undang-undang Islam yang disusun dan didokumentasikan oleh para ulama untuk menjadi antara asas rujukan bagi memahami dan mengembangkan fiqh Islam tentang kaedah hukum.

Terdapat banyak kepentingan yang dapat diperolehi daripada ilmu ini bagi seseorang itu terutama memahami terhadap penghayatan fiqh sehingga dapat menghubungkan dan mengeluarkan hukum-hukum serta mengetahui hukum bagi masalah yang tidak termaktub dan hukum masalah yang wujud sepanjang masa.

 

Di samping itu menghuraikan kepentingan dalam pemakaiannya dalam sistem perundangan sehingga dijadikan peruntukan undang-undang berasaskan qawaid fiqhiyyah yang telah dilaksanakan di Malaysia dan dibincangkan aplikasi qawaid fiqhiyyah dalam hukum-hukum berkaitan muamalat  dalam masyarakat Malaysia.

Konsep qawa’id fiqhiyyah dari sudut pengertian dan kepentingan mempelajarinya

Qawa‟id fiqhiyyah merupakan prinsip amali syar‟ie yang menyeluruh dan meliputi semua juzu‟ dibawahnya dengan nyata. Ianya juga merupakan pendekatan secara “horizontal” atau melintang dalam perbahasan hukum fiqh. Qawa‟id fiqhiyyah ini juga merupakan hasil kajian terhadap nusus, ijma‟ dan fatwa para ulama‟ dan mencari prinsip kesamaan yang mengaitkan hukum-hakam syara‟ yang mempunyai sifat atau ‘illah hukum yang sama. (Omar, 2014)

 

Perkataan al-qawa‟id al-fiqhiyyah merupakan satu istilah yang terdiri daripada dua perkataan iaitu al-qawa‟id dan al-fiqhiyyah. Menurut para fuqaha‟ pula, perkataan kaedah bererti hukum yang digunakan secara majoriti yang meliputi kebanyakan pecahan-pecahannya supaya diketahui akan hukumnya. Dalam memberi pengertian bagi perkataan al-qawa‟id, para fuqaha‟ teleh mengungkapkan satu kaedah iaitu yang bermaksud hukum yang kebiasaannya dipraktikkan ke atas kebanyakan bahagian-bahagiannya atau cabang-cabangnya

 

(حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته ).5

 

Manakala perkataan al-fiqhiyyah pula adalah berasal daripada perkataan al-fiqh yang bermaksud faham. Menurut al-Ghazali, ilmu al-fiqh adalah suatu ilmu syariah (undang-undang Allah) yang bersangkut paut dengan pengetahuan furu’ (cabang) agama. (Omar, 2014)

 

Justeru, berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dibentangkan di atas, dapat dirumuskan bahawa apabila kedua-dua perkataan itu digabungkan (dari sudut bahasa) menjadi satu istilah baru yang mewakili satu disiplin ilmu yang berasingan, maka ia bermaksud satu susunan kaedah yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. (Jalil, 2011)

 

Menurut (Omar, 2014) dalam perundangan dikenali sebagai maksim perundangan adalah seerti dengan qawa‟id fiqhiyyah atau dalam istilah undang-undangnya dikenali sebagai legal maxim. Manakala, Maksim Perundangan Inggeris atau Latin sering kali digunakan oleh pengamal undang-undang bagi menunjukkan keindahan keadilan perundangan sivil di Malaysia. Walaupun Maksim Perundangan Inggeris ini berbagai-bagai, namun maksim perundangan yang relevan dengan keterangan dan pembuktian di Mahkamah Syariah adalah terhad dan kebanyakannya menyamai dengan penggunaan kaedah fiqhiyyah secara praktikalnya.

 

Kaedah-kaedah fiqhiyyah pula merupakan kaedah-kaedah yang bersifat umum yang mengumpulkan masalah-masalah fiqh terperinci yang memudahkan para ulama’ mengistinbathkan hukum bagi sesuatu masalah dengan cara mengklasifikasikan masalah itu di bawah suatu kaedah. Melalui kaedah yang telah diperincikan inilah, hakim-hakim dapat membuat ijtihad yang relevan dengan keadaan semasa. Kaedah-kaedah ini juga telah digunakan oleh para hakim untuk memutuskan sesuatu kes di Mahkamah Syariah.

Kepentingan mempelajari ilmu Qawadi Fiqhiyyah adalah seperti berikut;

 

 • Membantu mujtahid, hakim dan mufti dalam berijtihad dalam mengeluarkan sesuatu fatwa berdasarkan kepentingan masyarakat umum dan memutuskan sesuatu kes dengan merujuk kepada kaedah fiqhiyyah atas kepentingan keadilan yang dianjurkan dalam Islam.

 

 • Membantu ulama untuk mengetahui secara terperinci berkaitan prinsip syariah dan fiqh;

 

 • Memahami hakikat fiqh, sumber pengambilan dan hikmah di sebalik kemunculan kaedah fiqhiyyah;

 

 • Mengetahui hukum daripada masalah fiqh yang timbul sepanjang zaman dan tidak mempunyai nas dari al-Quran dan Sunnah;

 

 • Melalui ilmu qawa`id fiqhiyyah, seseorang itu tidak perlu menghafal masalah juz`iyyat yang terlalu banyak jumlahnya. Ini adalah kerana masalah juz`iyyat tersebut sudah termasuk dalam kaedah kulliyah; dan

 

 • Pecahan dan cabang masalah fiqh dapat dikuasai dan diketahui melalui kaedah fiqhiyyah.

 

 • Kepentingannya dari sudut perundangan dan nyatakan peruntukan undang-undang yang telah dilaksanakan di Malaysia.

 

Pemakaian kaedah fiqh oleh hakim-hakim Mahkamah Syariah sebagai sumber hukum dapat diteliti di dalam undang-undang itu sendiri dan pemakaiannya di Mahkamah Syariah. Dalam perundangan syariah kaedah-kaedah fiqhiyyah yang digunakan oleh para hakim dalam ijtihad mereka adalah daripada dua sumber utama iaitu al-Quran dan al-Sunnah.

 

Kaedah yang terhasil daripada dua sumber ini mampu menyelesaikan semua kesulitan yang timbul dari segenap aspek kehidupan manusia termasuklah dalam sistem kehakiman. Namun, walaupun terdapat banyak kaedah-kaedah fiqhiyyah, tetapi hakim-hakim hanya menggunakan kaedah fiqhiyyah yang relevan dan bersesuaian dengan kes-kes yang hendak diputuskan.

 

Di antara kepentingan dari sudut perundangan dan peruntukan undang-undang berasaskan qawaid fiqhiyyah yang telah dilaksanakan di Malaysia:

 

 • Pemakaian kaedah qawaid ألعادة المحكمة dalam harta sepencarian

 

Menurut (Norlilah Ibrahim, 2007) harta sepencarian merujuk kepada harta yang terkumpul sepanjang perkahwinan sama ada harta alih atau harta tak alih (Norliah Ibrahim, 2007). Harta sepencarian mengikut adat Melayu ditakrifkan sebagai harta yang diperoleh secara bersama oleh suami dan isteri sepanjang tempoh perkahwinan (M.B Hooker, 1976).

 

Harta sepencarian juga telah ditafsirkan secara jelas di dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam dan juga Enakmen. Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 sebagai contoh, mentafsirkan harta sepencarian sebagai ‘harta yang diperoleh bersama-sama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak’. Tafsiran yang sama telah diperuntukkan oleh Seksyen 2, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam negeri-negeri yang lain di Malaysia kecuali Negeri Sembilan dan Perak.

 

Tafsiran tentang definisi harta sepencarian juga telah disebut dalam kes Hajjah Lijah Jamal v Fatimah Mat Diah, di mana Briggs J mendefinasikan sebagai “harta benda yang diperolehi selama tempoh perkahwinan seorang suami dan isteri dari sumber usaha mereka atau sumbangan mereka.

 

Isu harta sepencarian telah menjadi sangat penting dan menjadi hak untuk pasangan yang bercerai dan telah diiktiraf di bawah undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Pertimbangan tentang keupayaan dan sumbangan suami isteri sepanjang perkahwinan mereka menjadi asas utama pertimbangan hakim untuk menentukan jumlah bahagian yang wajar diperolehi oleh suami dan isteri tersebut.

 

Sebagai contoh, kes Wan Mahattan v Haji Abdul Samat (Ipoh Civil Appeal No 27 dari 1925), Kes Wan Mahatan lwn. Haji Abdul Samat, Kadi Larut telah memberi keterangan bahawa mengikut undang-undang Islam soal tebus talak tidak menyentuh harta syarikat. Semua harta yang diperolehi bersama semasa berkahwin hendaklah dibahagi kepada dua bahagian dan satu bahagian diberi kepada setiap pihak. (Ahmad, 2017)

 

Menurut Kadi Larut, prinsip-prinsip harta syarikat dalam Undang-undang Islam ialah :

 

 1. Seorang itu berkahwin dan pada masa itu dia dan isterinya tidak mempunyai harta; selepas berkahwin dengan usaha mereka bersama, mereka memperolehi harta; harta sedemikian hendaklah dibahagi dua.

 

 1. Seseorang berkahwin dan ketika itu suami isteri itu tidak mempunyai harta; selepas berkahwin mereka memperolehi harta tetapi bkn dengan usaha bersama,misalnya berniaga manakala isteri lebih ringan kerjanya berbanding dengan suami, harta sedemikian hendaklah dibahagi tiga; dua bahagian untuk suami dan satu bahagian untuk isteri. Maka, pemakaian kaedah qawaid ألعادة المحكمة yang bererti adat kebiasaan sebagai hukum yang menjadi asas kepada harta sepencarian di Malaysia.(Ahmad, 2017)

 

 • Kaedah fiqh الأصل بقأ ما كان على ما كان sebagai hujah sokongan dalam perundangan

 

Kaedah الأصل بقأ ما كان على ما كان   yang bererti “asal kekal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya.” Kaedah ini adalah sebahagian daripada kaedah yang utama yang mana keyakinan tidak boleh dihapuskan oleh keraguan اليقين لا يزول بالشاك. Ada beberapa ayat dari al-Quran dan al-Sunnah yang menjadi panduan antaranya:

 

Pemakaian kaedah fiqh ini berdasarkan kes Noraini binti Mokhtar v Abd. Halim bin Sama. Mahkamah rayuan yang memutuskan bahawa harta itu adalah harta sepencarian telah menggunapakai kaedah الأصل بقأ ما كان على ما كان  sebagai usaha bersama mereka selagi tiada bukti menunjukkan sebaliknya.

 

Mengenai perbezaan hutang oleh pihak-pihak untuk memperoleh hak milik sebesar RM1000, hakim melihat ia harus ditanggung oleh pihak-pihak secara samarata dengan merujuk kepada kaedah (الخراخ بالضمن) yang bemaksud kerugian adalah sebagai kembali untuk mendapatkan keuntungan.

 

Di dalam penghakiman hakim-hakim menggunakan kaedah الأصل بقأ ما كان على ما كان   untuk menentukan status harta yang menjadi pertikaian misalnya dalam kes Ibrahim bin Haji Abu Bakar v Mohd Ali bin Mohd Sah dan lain-lain di mana hakim menerapkan prinsip kepastian untuk menentukan apakah harta itu jatuh di bawah wasiat atau pusaka. Di dalam kes ini hakim telah menggunapakai kaedah الأصل بقأ ما كان على ما كان untuk memutuskan bahawa harta tersebut adalah harta pusaka untuk pembahagian menurut hukum faraid.

 

Asas pertimbangan adalah berdasarkan firman Allah SWT bermaksud:

 

“Dan kebanyakan mereka, tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (I’tiqad). Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan” (Q.S Surah Yunus ayat 36)

                           

Dalam hadis SAW bermaksud: “apabila seseorang kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya kemudian timbul keraguan dengan sebabnya; apakah sesuatu telah keluar darinya atau tidak? Janganlah sesekali dia keluar dari masjid sehingga dia mendengar suara atau mendapatkan bau (ia dapati ada bukti batal wuduk). ”

 

 • Kaedah الاءصل براءة الذمة dalam mengenalpasti status individu

 

Kaedah الاءصل براءة الذمة yang bermaksud asalnya seseorang itu bebas daripada tanggungjawab. Kaedah ini biasanya digunapakai oleh hakim menentukan status orang yang didakwa dalam kes jenayah iaitu. Oleh itu dapat dibuat anggapan bahawa seseorang itu bebas dan tidak dipertanggungjawabkan kecuali dibuktikan dia melakukan sesuatu perbuatan itu.

 

Misalnya dalam kes Pegawai Pendakwa MUIS v Adib Datuk Haji Said Besar Sigoh tertuduh telah didakwa melakukan zina tetapi dia didapati tidak bersalah oleh mahkamah kerana pihak pendakwa gagal buktikan kes tersebut. Mahkamah berpendapat iqrar yang telah dibuat orang yang disabit bersalah zina tidak boleh digunakan untuk menghukum pihak tertuduh kerana kaedah الاصل براءة الذمة

 

Maka, Mahkamah juga menolak untuk menerima yang dibuat oleh tertuduh kerana dibuat diluar mahkamah.

 

iv- Kaedah البينة علي المدعي واليمين على من أنكر   digunakan dalam agihan beban pembuktian

 

Kaedahالبينة علي المدعي واليمين على من أنكر    ( Keterangan atau bukti diwajibkan keatas orang yang mendakwa manakala sumpah keatas orang yang engkar )

 

Pada asasnya dalam mana-mana perbicaraan samada jenayah atau sivil beban pembuktian terletak di atas bahu pihak pendakwa atau pihak yang menyatakan nyataan itu ada. Ini dapat difahami dengan jelas melalui kaedah feqh yang menyatakan:

 

Kenyataan ini bukan sahaja menjadi satu kaedah dalam undang-undang keterangan Islam bahkan juga diterima-pakai dalam (Akta Keterangan 1950, 2006) seperti berikut:

 

 • 101(1) Barangsiapa berkehendakkan mahkamah memberi hukuman tentang apa-apa juga hak atau tanggungan di sisi undang-undang dengan bergantung dengan adanya nyataan yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa nyataan-nyataan itu ada.

 

 • 101 (2) Apabila seseorang terpaksa membuktikan adanya sesuatu nyataan, maka adalah dikatakan bahawa beban membuktikan adalah terletak keatas orang itu.

 

 • Beban membukti di dalam suatu guaman atau pembicaraan adalah terletak atas orang yang tidak akan berjaya sekiranya tiada apa-apa keteranga diberi oleh mana-mana pihak.

 

Walaupun kaedah umum telah menetapkan sedemikian namun di dalam keadaan tertentu terdapat beberapa kekecualian seperti di dalam seksyen 103 dan 106 dimana beban keterangan tidak hanya terbatas kepada pihak pendakwa semata-mata sebaliknya boleh berpindah kepada pihak tertuduh. Seksyen 103 menegaskan: beban membukti tentang nyataan yang tertentu adalah terletak atas orang yang berkehendakkan mahkamah mempercayai adanya nyataan itu. (Serji, 2016)

 

Jika kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqiy dan Ahmad:

لو یعطي الناس بدعواھم لادعي رجال أموال قوم ودماءھم , لكن البینة علي المدعي والیمین علي من أنكر

 

“Terjemahan: Jika manusia diberi segala apa yang didakwanya nescaya ada di antara

manusia yang mendakwa harta sesuatu kaum dan menuntut hutang darah mereka. Tetapi

pembuktian adalah ditanggung oleh orang yang mendakwa dan sumpah dikenakan ke

atas orang yang ingkar.”

Matan hadis tersebut telah dikanunkan menjadi matan perundangan sebagaimana

peruntukan seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

(selepas ini disebut EKMS) seperti berikut:

 

“Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang

mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda’ii) dan orang yang mengangkat

sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda’a ‘alaih).”

 

Mengikut seksyen 73 (1) dan (2) EKMS pula memperuntukkan:

 

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman

tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada

kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu

wujud.

 

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka

dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

 

Berdasarkan kepada hadis dan peruntukan undang-undang tersebut, jelaslah dalam kes ini oleh kerana P yang menegaskan untuk Mahkamah memberikan penghakiman kepadanya menurut apa yang didakwa / dituntut P, maka beban membukti atau tanggungjawab mengemukakan keterangan di dalam kes ini terletak kepada P. Sekiranya P gagal membuktikan dakwaannya mengikut hukum syarak dan undang-undang, Mahkamah akanmenolak tuntutannya. (JAKESS, 2016)

Aplikasi qawaid fiqhiyyah dalam hukum-hukum berkaitan ibadah dalam masyarakat Malaysia.

 

 

 • Kaedah الأمور بمقاصدها Setiap Perkara Dinilai Berdasarkan Niat

 

Kaedah pertama الأمور بمقاصدها Setiap perkara bergantung kepada niat yang dapat membeza dengan perkara adat. mempunyai niat untuk melakukan dosa besar seperti membunuh, namun tidak sempat melakukannya kerana dia dibunuh terlebih dahulu oleh musuhnya, niatnya itu tetap dikira.

 

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Apabila dua Muslim bertarung dengan saling menghunus pedang, yang terbunuh dan yang membunuh, kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Aku bertanya; Wahai Rasulullah! ini adalah balasan bagi orang yang membunuh (masuk neraka adalah patut), tetapi bagaimana dengan keadaan orang yang dibunuh? Baginda menjawab; kerana ia juga berazam untuk membunuh lawannya.”

 

Hadith di atas telah menerangkan bahawa kemahiran analitikal yang merupakan komponen utama pemikiran kritis telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Baginda SAW mengajar umat Islam agar bersikap teliti dalam menilai sesuatu perkara. Hadith ini sekaligus menuntut para hakim supaya membuat analisis kritis dalam meneliti setiap fakta kes yang dikemukakan kepadanya. Ia perlu juga melihat kepada faktor niat atau maksud sebenar sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

 

ii-   Kaedah “العادة محكمة” dalam Bai Al-Salam (السلم)

 

Bai Al-Salam (السلم) ialah jual beli melalui tempahan seperti menempah pakaian, makanan dan sebagainya dengan didahulukan bayaran manakala barang akan diserahkan kemudian setelah tempahan tersebut selesai. Ia adalah satu-satunya bidang mu’amalat yang diasaskan oleh amal ahli Madinah (urf) berbanding jual beli (البيع), hutang, sewaan, qard al-hasan dan lain-lain yang diasaskan oleh nas syarak samada al-Quran ataupun al-Hadith.

 

Dr Mustafa al-Bugha telah menyatakan bahawa bai al-salam ini berasal daripada jual beli barang yang tidak ada (بيع المعدوم) namun oleh kerana keperluan masyarakat maka ia dikecualikan daripada kategori tersebut . Beliau juga menegaskan bahawa hadith Abd al-Rahman yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhariy dan sebuah lagi hadith Ibnu ‘Abbas yang diriwatkan oleh kedua-dua imam al-Bukhariy dan Muslim, serta ayat ke-282 surah al-Baqarah semuanya berkaitan dengan hutang. Maka oleh kerana hutang telah diharuskan oleh syarak maka jual beli secara tempahan (bay’ al-salam) juga adalah harus .

 

 • Kaedah “العادة محكمة” dalam sistem Pawah

 

Pawah adalah bentuk upah memelihara binatang yang diamalkan oleh sebahagian penduduk di beberapa kawasan di Malaysia dan menjadi adat atau curf sehingga kini. Sekiranya mereka memawah lembu betina untuk dipelihara oleh seseorang, anak pertama dan kedua akan dikembalikan kepada hak milik tuannya yang asal manakala anak ketiga akan menjadi milik orang yang memelihara (sebagai upah). Seterusnya anak keempat dan kelima akan kembali kepada tuannya dan anak keenam menjadi hak milik orang yang memelihara dan begitulah seterusnya.

 

Imam al-Qurtubi (671H) di dalam menghuraikan ayat 26 surah al-Qasas beliau berpendapat “tidak harus akad al-Ijarah yang difahami sebagai pawah. Iaitu menetapkan upah memelihara binatang dengan anak yang bakal dilahirkan oleh binatang berkenaan. Kerana sesuatu yang belum terjadi itu merupakan sesuatu yang belum pasti.”

 

Sekiranya dirujuk kepada tafsiran ini, maka ‘urf sebegini tidak boleh diamalkan sebagai sebahagian dari al-Ijarah. Namun sekiranya ‘urf sebegini diambil kira sebagai asas bagi menentukan keharusan akad pawah maka ia dibolehkan kerana selama ini ia berjalan dalam masyarakat tanpa menimbulkan sebarang persengketaan. Maka, kaedah “العادة محكمة” diguna pakai untuk mengharuskan.

 

 • Kaedah “تترك الحقيقة” dalam Jual Beli

 

Kaedah ( تترك الحقيقة) Hakikat ditinggalkan dengan ada petunjuk menurut adat, kadang kala sesuatu perkara itu mempunyai pengertian yang berbeza. Satunya membawa pengertian hakiki, dan satu lagi membawa pengertian majazi. Namun, pengertian majazi adalah lebih meluas digunakan dalam kebiasaan hidup bermasyarakat.

 

Oleh itu, berdasarkan kaedah ini, pengertian yang hakiki diketepikan dan pengertian majazi itu boleh dijadikan hujah untuk diamalkan.

 

Contohnya :  Seseorang membeli barang dengan membayar deposit sahaja. Namun, sebelum ia mengambilnya, harga telah naik. Penjual tidak boleh membatalkan jual beli tersebut atau menjualkan barang tersebut kepada orang lain dengan alas an jual beli belum terlaksana sepenuhnya. Adat kebiasaanya ialah setelah dibayar sebahagian daripada jumlah harga barang, maka akad jualan telah pun terlaksana.

 

 Kesimpulan

 

Kemudahan telah dikurniakan oleh Allah kepada manusia untuk menjamin kesejahteraan dalam kehidupan atas dasar hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk.  Islam membuka ruang yang sangat luas bagi umatnya untuk menggunakan nikmat akal fikiran yang telah dikurniakan oleh Allah bagi mengatur kehidupan untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Maka, kaedah fiqhiyyah merupakan prinsip yang telah diakui oleh syarak dan memudahkan para ulama merujuk sesuatu masalah fiqh kepada prinsip syarak.

 

Begitu juga, kaedah fiqhiyyah dapat menjadi hujahan dalam perundangan dengan disandarkan kepada nas-nas syarak dan ia mempunyai kepentingan dan peranan dalam membantu hakim-hakim syarie dalam menyelesaikan sesuatu kes yang dikemukakan di Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama.

 

Kaedah Fiqhiyyah diaplikasikan dan dikanunkan dalam menyelesaikan sesuatu kes syariah yang menjadi hujahan sokongan kepada hakim untuk membuat keputusan, membantu para hakim untuk mengenal pasti isu-isu yang dipertikaikan, membantu hakim dalam memutuskan sesuatu isu yang timbul dalam penghakiman dengan seadil-adilnya, dijadikan sebagai kaedah istinbāt hukum terhadap isu-isu yang tidak mempunyai sumber hukum yang jelas seperti; tuntutan harta sepencarian, membantu hakim dalam mengenal pasti pihak yang perlu dipertanggungjawabkan untuk membuktikan sesuatu isu di Mahkamah Syariah. Dengan menguasai Kaedah Fiqhiyyah juga dapat membantu memudahkan seseorang untuk meneliti dan menguasai hukum hakam fiqh yang terlalu luas dalam ilmu fiqh.

 

 Rujukan

Amir Husin Mohd Nor, et.al. (2002). Falsafah Perundangan Islam. Selangor: Mahzum Book Services.

Borham, A. J. (2013). Konsep Siyasah Syar`iyyah dan Pelaksanaannya. Pelaksanaan Siyasah Syar`iyyah Dalam Konteks Masa Kini: Isu dan Cabaran (hlm. 3-10). KUIM, Melaka: Universiti Malaysia Pahang.

Ibn Rajab. (2013, Disember 10). Kaedah Fiqhiyyah Al-adatu Muhakkamah Dalam Muamalat Islam. Didapatkan dari https://ibnrajab.wordpress.com/2013/12/10/kaedah-fiqhiyyah-al-adatu-muhakkamah-dalam-muamalat-islam/

Muhammad Nasri Md Hussain, et.al. (2013). Mengurus Harta Menurut Fiqh Muamalat. Sintok: UUM Press : Universiti Utara Malaysia.

N. S. (2013). Qawa`id Fiqhiyyah. Selangor: Open University Malaysia.

Rahman, A. A. (2009). Usul Fiqh II. Selangor: Open University Malaysia.

Rahman, A. A. (2013). Qawaid FIqhiyah. Selangor: Open University Malaysia.

Razali, M. (2013). Aplikasi Kaedah Fiqhiyyah Dalam Penghakiman : Kajian Terhadap Jurnal Hukum (2004-2013). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

San. (2013, Oktober 17). Penguatkuasaan. Didapatkan dari Keterangan Dalam Islam: http://perundingtanahnegara.blogspot.com/2013/10/1-keterangan-dalam-islam.html

Yusuf, W. M. (2013, Ogos 24). Kaedah Fiqh Dan Kedudukannya Dalam Perundangan Islam. Didapatkan dari http://ustazwanzul.blogspot.com/2013/08/kaedah-fiqh-dan-kedudukannya-dalam_5703.html

Zin, A. L. (2000). Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.

 

By Muhammad Soulhiey Zeckry

Merupakan seorang pengkaji, penulis dan pendakwah yang sentiasa mencari cahaya.

3 thoughts on “Konsep Qawaid Fiqhiyyah”
  1. wslam..terima kasih atas bacaan tuan,
   pawah dlm islam perlukan kepada persetujuan pihak2 dan berbeza dgn sewaan (ijarah)
   boleh buat kajian lanjut atas lompang yg ada pd kajian ini.
   Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.