Kitab Syarh Al-Muhazzab

Kitab ” al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab ”  karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi merupakan rujukan fiqh terbesar mazhab al-Syafi-’i secara khusus dan fiqh Islam secara umum. Selain juga merupakan sebahagian dari kekayaan klasik Islam yang murni dan khazanah fiqh perbandingan. Kitab yang sangat monumental ini memiliki karakter khusus yang membuatnya berbeza dari segi metodologi ilmu yang akurat, sehingga membuatnya berada di tempat teratas dibanding ensklopedia-ensiklopedia fiqh lainnya, baik klasik maupun kontemporer.

Tidak diragukan lagi, kitab al-Majmu’ merupakan khazanah terbesar bidang fiqh Islam yang isinya menjelaskan konsep-konsep dasar dari hukum Islam yang membuat para ulama selepas al-Nawawi kagum.

Orang yang pernah mengkaji kitab-kitab induk terbesar dalam fiqh Islam di berbagai madzhab, seperti al-Muhalla karya Ibnu Hazm, al-Umm karya al-Syafi-‘i, al-Mughni karya Ibnu Qudamah dalam fikih madzhab Hanbali dan kitab al-Mabsuth karya al-Sarkhasi, akan menemukan bahwa kitab al-Majmu’ karya al-Nawawi merupakan salah satu rujukan terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fiqh keempat imam mazhab dan lain-lainnya, sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fiqh al-Syafi’i.

Kitab al-Majmu’ berbeza dari kitab-kitab fiqh induk yang lain, di mana cakupan isinya memuatkan seluruh pendapat-pendapat mazhab berserta dalil-dalilnya, di samping menyebutkan pentarjihan di antara pendapat-pendapat ini. Tak ada yang paling menunjukkan keluasan wawasan al-Nawawi dan kedalaman ilmunya selain dari penjelasannya terhadap isi kitab al-Muhazzab karya al-Syirazi yang berjumlah sekitar 120 halaman menjadi 9 jilid kitab al-Majmu’.

Namun sayangnya ia meninggal dunia lebih awal sebelum sempat menyelesaikan Syarh al-Muhazzab berdasarkan methodologi ilmiah yang telah ia tetapkan dan dipegangnya, Dari pentakhrijan hadits-hadits hukum, penjelasan maknanya, penyebutan seluruh pendapat para imam dari kalangan ahli fiqh dan pentarjihan di antara pendapat-pendapat tersebut serta mazhab-mazhab mereka, penjelasan kecacatan hadits, status hadits dan biografi para perawinya, penafsiran kalimat-kalimat yang langka ( gharib ) dari al-Qur’an dan al-Hadits serta penjelasan kosa kata yang terdapat dalam redaksi kitab al-Muhazzab, membuatkan kitab al-Majmu’ benar-benar merupakan ensiklopedia umum dalam bidang fiqh, hukum, tafsir ayat-ayat al-Qur-’an dan hadits, keunikan bahasa serta biografi para ulama terkemuka dari kalangan perawi dan ahli hadits.
Namun, al-Nawawi -rahimahullah- meninggal sebelum menyelesaikan kajian ilmiyahnya dalam menghuraikan kitab al-Muhazzab pada abad ketujuh Hijriyah kerana ia meninggal dunia lebih awal pada tahun 676 H setelah memenuhi dunia dengan ilmu dan karya tulis, maka selanjutnya tugas mulia ini diambil alih oleh salah seorang ulama terkemuka, iaitu Taqiyuddin al-Subki, seorang Syaikhul Islam pada masanya. Ia dilahirkan di desa Subuk dari wilayah Monofia pada tahun 683 H dan wafat pada tahun 756 H.

al-Nawawi adalah kebanggaan ulama Syam. Begitu pula dengan al-Subki, dia adalah kebanggaan bagi bangsa Mesir dan ulamanya. Imam yang handal dalam bidang fiqh ini menyelesaikan bagian pertama Syarh al-Muhazzab dari akhir syarah al-Nawawi pada awal bab mu-‘amalat. Selain itu, ia mengikuti metod pendahulunya dalam menjelaskan kitab al- Muhazzab karya al-Syirazi. Namun usaha yang besar ini terhenti lagi apabila al-Subki meninggal dunia lebih awal setelah menyelesaikan tiga jilid dari kitab al-Majmu’  iaitu sampai bab al-Murabahah dari Kitab al-Buyu’.

Setelah itu warisan Islam ini selama hampir 6 abad tetap menjadi manuskrip di beberapa perpustakaan, di Timur dan Barat. Sebahagiannya di Turki, sebahagiannya di Eropah dan sebahagian lainnya di perpustakaan Mesir. Kitab ini menjadi harta simpanan terpendam yang tidak mendapatkan perhatian para ahli fiqh selama 6 abad, kecuali sedikit penjelasan (syarah) dari Ibnu Baththal al-Rakbi atas isi al-Muhazzab dalam kitabnya Syarh Gharib al-Majmu’.

Kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkan kitab ini lepas dari “kurungan” perpustakaan dan menuju dunia penerbitan hingga para ahli fiqh dapat memanfaatkannya dan para ahli hukum boleh mengambil isinya. Lalu Allah Azza wa Jalla membangkitkan beberapa ulama di Universiti al-Azhar Mesir yang sangat menaruh perhatian besar terhadap kekayaan peninggalan Islam untuk memberikan tahqiq dan ta’liq-nya. 

Kitab yang berharga ini, kemudian telah ditahqiq dan disambung kembali syarahnya oleh al-‘Alim  al-Faqih al-Syeikh Muhammad Najib bin Ibrahim al-Muthi_’iy mengikut metod dua imam sebelumnya. Akhirnya,  Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab yang lengkap disyarah oleh tiga ulama ini telah diterbitkan pertama kali pada tahun ? oleh Maktabah al-Irsyad, Arab Sa_’udi. Mengikut cetakan ini, Kitab al-Majmu’ dibahagikan kepada tiga bahagian ; 

1.  Juz  1-9 , merupakan syarah oleh Imam al-Nawawi.
2. Juz 10-11, merupakan syarah oleh Imam Taqiyuddin al-Subki.
3. Juz 12-23, merupakan syarah oleh sl-Syeikh al-Muthi_”iy.

Kitab ini, boleh didwnload di sini:    المجموع شرح المهذب

Sumber :

Abu Irfah. (2011, October 28). Karya Ulama: Kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab. Karya Ulama. http://abusyahmin.blogspot.com/2011/10/kitab-al-majmu-syarh-al-muhazzab.html

Kuasa Netizen Cepat Menghukum ?

Konsep pensyariatan Uqubah (hukuman) untuk mencegah manusia daripada melakukan jenayah, sekiranya mereka telah melakukannya, lazimnya mereka tidak akan melakukannya sekali lagi kerana mereka telah dikenakan Uqubah. Maka, konsep Uqubah dalam Islam sebagai alat untuk mencegah perbuatan jenayah sebelum dilakukan. Psikologinya sebagai menakutkan kepada penjenayah setelah dikenakan hukuman

Maka, hukuman jenayah syariah bertujuan untuk melindungi kepentingan umat manusia, menjamin kehidupan yang aman di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rasululah SAW sebagai suri tauladan bersumpah dengan sangat serius dalam hal ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aishah, Nabi SAW bersabda : Seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri nescaya aku memotong tangannya. Apabila turun ayat mengenai hukuman potong tangan ke atas pencuri. (Riwayat al-Bukhari : 3475)

Jelas menunjukkan bahawa setiap kesalahan perlu dibalas dengan hukuman yang setimpal, firman Allah SWT yang bermaksudnya : Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kami (al-Baqarah : 194).

Dari Abu Hurairah RA, Nabi bersabda bermaksudnya : Seseorang tidak mengambil sejengkal tanah tanpa haknya melainkan akan dibelitkannya daripada tujuh lapis bumi pada hari akhirat (Riwayat Muslim)

Ayat al-Quran dan hadis tersebut menjelaskan bahawa sesuatu jenayah akan dibalas di dunia lagi dengan Uqubah yang setimpal. Menurut, Abdul Monir & Sarina Othman (2000) Uqubah dalam perundangan sivil bermaksud hukuman keseksaan yang dijatuhkan oleh mahkamah setelah seseorang itu didapati bersalah melakukan jenayah (Azman, 2013).

Persoalannya, sesetengah tertuduh pada hari ini seolah-olah telah dihukum di khalayak ramai melalui berita tular yang disensasikan dalam media elektronik atau cetak. Maka, berlawanan dengan kaedah asas sistem jenayah Islam : Semua Orang Tidak Bersalah Sehingga Dia Dibuktikan Bersalah.

Jelas menunjukkan persepsi masyarakat bahawa apabila seseorang itu melakukan kesalahan kemudian ditangkap oleh pihak berkuasa, kemudian diberitakan melalui media, seterusnya dijadikan isu dan menghukum seseorang tersebut sebagai orang yang bersalah sebelum dibicarakan dan jatuhkan hukum oleh mahkamah.

Penulis cuba mengupas permasalahan ini mengenai kaedah yang tersebut, bagaimanakah cara Islam memperkukuhkan pelaksanaan kaedah tersebut ? Apakah cara yang sepatutnya dipraktikkan dalam masyarakat Malaysia supaya tertuduh tidak dihukum di media sosial sebelum dibuktikan beliau bersalah.

» Read more

Cara mengeluarkan hukum dari Mazhab Syafie

Bagaimana cara mengeluarkan hukum dari Mazhab Syafie ? Persoalan yang menjadi tanda tanya bagi masyarakat umum. Bagi menjawab persoalan ini, dalam melakukan amalan syariat sewajarnya, kita menggunakan atau mengambil pandangan muktamad untuk kesempurnaan amal ibadah. Oleh yang demikian, Mazhab syafie ada mempunyai ulamanya yang tersendiri dalam mengeluarkan fatwa. Terkadang fatwa mereka itu ada yang bersalahan atau berlawanan di antara satu sama yang lain. Jadi bagaimana dengan kita  sebagai orang awam yang terkemudian hendak mengetahui, seterusnya menghukum atau menfatwa dengan pendapat mereka itu.

Menurut Tuan Guru Mohamad Elias (2009), kaedah atau cara untuk mengetahui yang manakah pendapat yang paling kuat di antara sekalian pendapat sehingga kita dapat beramal dengan pandangannya.

Kitab yang muktamad yang wajib dijadikan dalil pada hukum atau fatwa adalah mengikut aturan berikut :

  • Telah ada muafakat (persetujuan) sekalian ulama fuqaha` yang terkemudian daripada Imam Nawawi, bahawa perkatan yang muktamad (yang hendaklah dipegang) di dalam mazhab Syafie iaitu Qaul (pandangan) yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafie. Sekiranya bersalahan (berlawanan atau bertentangan) dengan keduanya, maka pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi itulah yang muktamad.
  • Sekiranya satu masalah itu disebut salah seorang dari mereka itu maka masalah itu lah yang mutamad.
  • Masalah yang tidak disebut keduanya maka Qaul (pandangan) yang muktamad yang dipegang ulama tarjih.
  • Sekiranya bersalahan (berlawanan) kitab Imam Nawawi pada membahaskan suatu masalah maka hendaklah dipegang kitab dengan mengikut aturan ini :

-Tahkik

-Majmuk

-Raudah

-Minhaj

  • Mendahulukan pendapat yang mufakat di dalam kebanyakan kitab Imam Nawawi daripada pendapat yang mufakat sedikit kitab Imam Nawawi.
  • Didahulukan pendapat yang disebut pada babnya daripada pendapat yang disebutkan pada lain babnya. Kaedah ini dipakai pada sekalian karangan ulama Syafieyah.
  • Sekiranya bersalahan antara fatwa dan karangan seorang ulama hendaklah didahulukan karangannya.
  • Qaul yang muktamad di dalam karangan Imam Nawawi dan Rafie itulah yang dimuatkan didalam kitab Tuhfah bagi Syeikh Ibnu Hajar dan Nihayah bagi Syeikhh Ramli. Maka kedua kitab ini yang paling muktamad daripada yang lain dan setaraf dengannya. Ini kerana kedudukan  dua ulama ini dengan nisbah ulama mutakhirin terlebih dari yang lain.
Tuhfah al-Muhtaj Karangan Ibu Hajar
Nihayah Muhtaj-Syeikh Ramli
  • Sekiranya bersalahan antara Nihayah dan Tuhfah pada suatu masalah maka boleh kita brpegang dengan mana-mana pendapat dari dua kitab itu
  • Sekiranya ada perselisihan di dalam kitab-kitab Syeh Ibnu Hajar hendaklah didahulukan:

-Tuhfah

-Fathul Jawad

-Imdad

-Fatawa

-Syarah Muktasar

-Syarah A’bab

Masalah yang tidak disebut di dalam Tuhfah dan Nihayah dan tidak disebut di dalam kitab-kitab Syeikh Ibnu Hajar yang lain maka yang muktamad ialah:

-Disebut oleh Syeikul Islam Zakariah Ansari

-Kalam Khatib

-Hasyiah Ziadi

-Kalam Hasyiah Ibnu Kasim

-Kalam Umairah

-Kalam Hasyiah Syabral-Malisi

-Kalam Hasyiah Mahali

-Kalam Saubari

-Kalam Inani

Ini jika tidak menyalahi mazhab.

Rujukan :

Tolib, I. (2017, Ahad,  Mac). Blogger Tolib al-’Ilm: Kenali Kitab Nihayah al-Muhtaj. Blogger Tolib Al-’Ilm. http://tolibilmi.blogspot.com/2017/03/kenali-kitab-nihayah-al-muhtaj.html
Abu, I. (2013, June 16). Karya Ulama: Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj. Karya Ulama. http://abusyahmin.blogspot.com/2013/06/tuhfah-al-muhtaj-bi-syarh-al-minhaj.html
Mohamad Elias, A. J. (2009, Mei). Cara Mengambil Hukum Yang Muktamad d Dalam Mazhab Syafie. https://almalakawi.wordpress.com/2009/05/22/cara-mengambil-hukum-yang-muktamad-di-dalam-mazhab-syafie/