Kebajikan Dalam Ekonomi Islam

Kebajikan masyarakat begantung pada kebajikan setiap individu (anggota) dalam masyarakat. Namun begitu peningkatan kebajikan individu tidak semestinya membawa kesan yang selari dengan kebajikan anggota yang lain dalam masyarakat. Kebajikan dalam Islam bukan sahaja dapat memastikan kebajikan orang lain tidak terjejas, malah akan sama-sama meningkatkan kebajikan seluruh anggota masyarakat. Kegiatan seseorang Muslim yang baik tidak sahaja terhad kepada peningkatan kebajikan ekonomi (kebendaan) yang tidak menjejaskan kebajikan orang lain, tetapi juga kebajikan kerohanian yang akan mempengaruhi peningkatan kerohanian orang lain, sehingga kesan akhirnya ialah peningkatan kebajikan yang menyeluruh, iaitu al-falah.

 

Oleh itu, kebajikan Islam yang menyeluruh meliputi pelbagai aspek kesejahteraan dan kepuasan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain iaitu : Kebajikan keduniaan yang berbentuk kebendaan termasuk ekonomi, kebajikan keakhiratan yang berbentuk kerohanian, kebajikan persendirian dunia dan akhirat serta kebajikan sosial (masyarakat) dunia dan akhirat. Hal ini berbeza daripada konsep kebajikan Barat yang terhad kepada aspek kepuasan kebendaan, atas nama persendirian dan sosial (masyarakat), tanpa kesejahteraan kerohanian (individu dan masyarakat).

 

Tuntutan menunaikan tanggungjawab sesama umat Islam atau melaksanakan hak mereka merupakan salah satu daripada cabang iman. Sesiapa yang melaksanakan tuntutan ini akan mendapat ganjaran pahala serta dikasihi Allah SWT dan Rasul. Firman Allah SWT: “Kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat).” (surah al-Hajj ayat ke 77)

 

Oleh itu, kebajikan dalam ekonomi merupakan kerja kebaikan yang dilandasi dengan keimanan dalam melakukan aktiviti ekonomi dengan jujur dan tidak dengan cara-cara yang batil agar menghasilkan kemanfaatan dan kemashlahan kepada orang lain. Justeru, tugasan ini akan membincangkan konsep kebajikan dalam ekonomi Islam yang perbincangan ini tertumpu kepada instrument-instrumen yang dikategorikan di bawah ekonomi kebajikan serta peranannya dalam pembangunan ekonomi umat Islam secara keseluruhannya.

 

KONSEP KEBAJIKAN DALAM EKONOMI ISLAM

 

Ekonomi Islam berteraskan Tauhid yang menekankan manusia hendaklah mengurus, mentadbir serta menggunakan sumber alam yang diciptakan Allah bagi mencapai al-Falah dengan berpandukan kepada peraturan yang telah ditetapkan di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Menurut (Hasan, 2015) kebajikan ekonomi merupakan salah satu bahagian dari aspek kebajikan yang menyeluruh. Kebajikan yang menyeluruh pula bukan sahaja mengandungi nilai ekonomi tetapi juga merangkumi segala nilai sosial dan politik, di samping nilai akhlak dan kerohanian (M.A.Mannan, 1986:354). Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah seperti yang berikut:

Nilai sosial: Nilai ini akan membentuk dan mengatur perlakuan individu dalam keluarga antara jiran, terhadap golongan miskin atau yang lemah dan seterusnya. Perbezaan warna kulit, bangsa, kekayaan dan sebagainya tidak menjadikan seseorang itu lebih tinggi atau rendah daripada orang lain. Di sisi Allah SWT, mereka adalah sama, satu keturunan dan bersaudara kecuali yang lebih bertakwa.

Nilai politik: Kekuasaan dan kedaulatan hanya terdapat pada Allah SWT. Walaupun manusia telah diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, namun kedaulatan manusia adalah terbatas, iaitu hanya setakat yang diizinkan oleh Allah SWT. Sudah menjadi tanggungjawab setiap rakyat untuk mentaati pemerintah terhadap perkara-perkara yang bukan maksiat. Oleh sebab pemerintah mempunyai peranan penting dalam kebajikan rakyatnya, maka nilai ini menjadi kepentingan juga dari segi penentuan kebajikan.

Nilai ekonomi: Segala kegiatan ekonomi hendaklah dijiwai dengan hukum al-Qur’an dan al-Sunnah, halal dan haram sama ada dari aspek penggunaan, pengeluaran, peruntukan. pengagihan, pemilikan, dan sebagainya.

Nilai akhlak dan kerohanian: Asas nilai ini ialah kecintaan terhadap Allah SWT. Individu yang mencintai Allah SWT ialah hamba-hamba yang mengenalinya, dan hamba yang mengenalinya ialah orang yang faham dan sedar akan kepentingan Islam, bukan jahil atau fasik (walaupun alim). Dengan perasaan kasih sayang dan kecintaan terhadap Allah SWT inilah lahir juga kecintaan terhadap manusia yang lainnya.

Sehubungan dengan hal ini, segala nafsu buruk manusia yang bersifat kebendaan hendaklah diubah kepada nafsu baik yang berkualiti akhlak. Di sinilah perlunya pendidikan dan tarbiah untuk membentuk jiwa manusia agar dapat menilai sebarang aspek kerohanian dan akhlak seperti nilai kebendaan.

» Read more

Persekitaran Makro Dalam Perniagaan

Persekitaran Makro salah satu pembangunan kreativiti dan inovasi dalam multimedia dan produksi filem sedang pesat membangun Multimedia Kreatif merupakan satu industri yang sangat menarik. Industri ini sentiasa berkembang dan segala perkembangannya sentiasa dinantikan oleh khalayak umum.

Oleh itu, perniagaan dalam industri Kreatif Multimedia semakin membina tapak sebagai salah satu industri paling mendapat perhatian di dunia, dengan prospek pengiklanan, animasi hinggalah ke permainan komputer, penerbitan dan juga media interaktif. Tidaklah keterlaluan jika dikatakan bahawa keistimewaan industri Multimedia Kreatif ini terletak pada kebolehannya mengadun teknologi dan seni dengan harmoni di dalam satu industri.
Namun, persekitaran makro boleh mempengaruhi keputusan perniagaan yang dibuat untuk jangkamasa yang panjang dan ia merupakan unsur atau elemen yang tidak boleh dikawal. Di dalam dunia perniagaan, terdapat empat elemen persekitaran makro yang terpaksa dan perlu dihadapi oleh semua peniagaan iaitu elemen ekonomi, teknologi, kebudayaan sosial serta politik dan undang-undang.

Melalui persekitaran makro tersebut, penulis akan menerangkan elemen-elemen persekitaran makro syarikat industri Multimedia dan membincangkan elemen-elemen tersebut memberi kesan ke atas organisasi Les’ Copaque.
Disamping itu, penulis mengemukakan cadangkan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh organisasi tersebut untuk menguruskan persekitaran makronya dengan berkesan.

» Read more