3 Perkara Penting Menulis Abstrak

Abstrak

Kali ini zeckry.net mencatatkan mengenai hal-hal berkaitan dengan penyelidikan dan beberapa langkah penting dalam penulisan kajian ilmiah atau tesis.

Tips kali ini penting dalam penulisan kajian ilmiah yang dipanggil abstrak.

Menurut Ahmad Sunawari Long (2014), Abstrak bermaksud Sinopsis laporan kajian yang mengandungi permasalahan, objektif, metodologi, hasil dan implikasi kajian.

Adakah abstrak menggambarkan (reflects) secara tepat kajian yang dijalankan ? Adakah abstrak merumuskan secara ringkas permasalahan dan objektif kajian, kaedah dan reka bentuk kajian, dapatan utama kajian dan rumusan dan kesimpulan kajian. ?

3 Cara Penting Menulis Abstrak

1-Abstrak hendalah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan diikuti oleh terjemahannya dalam Bahasa Inggeris di halaman yang berikutnya.

2-Abstrak mestilah ringkas dan padat ditulis dalam satu paragraf serta tidak melebihi 300/350 patah perkataan dalam satu halaman sahaja.

Abstrak tidak sama dengan sinopsis atau ringkasan tesis.

3-Mesti mengandungi masalah yang hendak diselesaikan, cara penyelesaian, proses penyelidikan dan keputusan yang diperolehi.

Sekiranya kajian yang dibuat dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah dalam bahasa tersebut dan dikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu.

Ada beberapa contoh disini :

Contoh 3 Perkara Penting Menulis Abstrak

Kajian ini membincangkan nilai-nilai Tasamuh dan persepsi pelajar-pelajar bukan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) terhadap undang-undang jenayah Islam. Signifikan kajian ini adalah kerana undang-undang jenayah Islam sering dilihat dari aspek hukumannya sahaja. Manakala aspek-aspek tasamuhnya jarang diketengahkan. Hal ini sedikit sebanyak menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan bukan Islam terhadap undang-undang jenayah Islam.

Oleh itu, abstrak dapat memudahkan kita dalam membuat kajian ilmiah, makalah dan skripsi. Dengan abstrak, semua perkara penting kita menemui dari awal sehingga menghindari penulisan karya ilmiah tersasar jauh dari pokok perbincangan yang telah ditetapkan sebelum ini terletak pada abstrak.

Perlu diingatkan, abstrak sebagai pemudah cara bagi pembaca jurnal atau artikel ingat 3 perkara penting menulis abstrak tadi kerana semua point-point penting telah dijelaskan pada awal sehingga kesimpulan. Pembaca akan lebih mudah membayangkan apa saja isi dari karya ilmiah tersebut.

Selain itu, jika abstrak disusun dengan menarik, sudah tentu menarik minat pembaca untuk mengetahui lebih lanjut. Abstrak juga seumpama kulit buku. Jika tidak menarik, pasti pembaca akan malas untuk membaca isi keseluruhan dari karya ilmiah tersebut

Tuntasnya, ingat dulu 3 perkara penting menulis abstrak kita akan bincang apa kelebihannya pada posting akan datang.

Ada juga Universiti mengatakan bahawa Abstrak mestilah berinformasi dan merangkumi enam komponen utama seperti ilustrasi dibawah :

 

Rujukan

Ahmad Sunawari Long. (2014). Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Yusri Ibrahim. (2017). Sembang Santai Penyelidikan. Bandar Ilmu.

Kaedah Penulisan Ilmiah : Langkah-langkah Dalam Penulisan Ilmiah (1)

KAEDAH PENULISAN ILMIAH

Langkah- Langkah Dalam Penulisan Ilmiah

Menurut Prof Mohd Kamil Abd Majid [1]  terdapat beberapa langkah awal dalam penulisan Ilmiah yang perlu dihalusi para penyelidik. Langkah itu adalah seperti berikut:

  • Memahami masalah sebenar yang hendak dikaji. Masalah tersebut dapat dikesan daripada andaian penyelidik melalui teknik apa, mengapa dan bagaimana…..Masalah tersebut perlu kepada penyelesaian dan jawapan secara ilmiah berdasarkan bahan – bahan yang sedia ada melalui pembacaan umum dan data yang diperolehi.
  • Membuat andaian jawapan kepada permasalahan tadi secara rambang
  • Merangka satu bentuk penyelidikan berdasarkan andaian jawapan tadi dan idea awal yang sedia ada. Bentuk kajian ini sama ada secara Maktabi atau Maidani atau Maktabi dan Maidam sekaiigus ( kedua-dua sekaii).
  • Mencari bahan – bahan yang berkenaan yang sesuai dan perlu bagi dijadikan asas dalam menghuraikan jawapan permasalahan tersebut.
  • Menulis hasil kajian tersebut secara menyeluruh berdasarkan bahan-bahan yang diperolehi serta ulasan, pandangan serta analisa sendiri yang berasaskan kepada nilai – nilai pemikiran secara ilmiah dan pandangan secara objektif.
  • Menyunting dan mengedit penulisan bahan berdasarkan kesuaian tajuk tersebut.

Secara kesimpulannya langkah penulisan ilmiah adalah seperli berikut :

-Tentukan masalah

-Mengandaikan jawapan

-Menentukan method kajian

-Menghimpunkan bahan / data

-Menulis bahan secara berobjektif

-Mengeditkan bahan berdasarkan objektif kajian.

 

—————————————————————

[1] Lihat : Mohd Kamil Abd Majid, op.cit. m.s 5