Sistem Kewangan Islam Mengikut Prinsip Syariah

Sistem kewangan yang stabil penting kepada ekonomi Malaysia berdasarkan peranannya sebagai pengupaya utama dan pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu diperkukuhkan dengan struktur sistem kewangan Islam di Malaysia berpandukan kepada tiga komponen utama yang saling berfungsi di antara satu sama lain iaitu institusi, instrumen dan pasaran. Melihat kepada Institusi kewangan Islam di Malaysia terdiri daripada institusi perbankan Islam, institusi kewangan Islam bukan bank dan lain-lain institusi yang menjalankan operasi dan aktiviti berlandaskan prinsip patuh Syariah dan menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan dan kewangan Islam atau produk patuh Syariah.

Maka, Instrumen kewangan Islam di Malaysia terdiri daripada instrumen deposit, instrumen pembiayaan dan lain-lain instrumen yang terdapat dalam pasaran kewangan Islam. Manakala, Pasaran dalam konteks sistem kewangan Islam di Malaysia merujuk kepada pasaran kewangan Islam, termasuklah pasaran modal Islam yang terdiri daripada pasaran sekuriti berbentuk ekuiti dan pasaran sekuriti berbentuk hutang.

Oleh yang demikian, kejayaan amalan sistem kewangan Islam di Malaysia boleh dilihat dalam konteks pembangunan instrumen, pasaran, undang-undang dan peraturan, peranan kerajaan dan penglibatan Malaysia dalam aktiviti kewangan Islam di peringkat global.

Perbncangan akan menerangkan pengertian menyeluruh berkenaan Sistem Kewangan Islam Berdasarkan Prinsip Syariah yang bertunjangkan kepada maqasid syariah. Kemudian akan membincangkan komponen-komponen utama yang terdapat dalam sistem kewangan Islam berserta huraian contoh pengaplikasiannya di Malaysia. Di samping menganalisis kategori instrumen kewangan Islam seperti yang diamalkan di institusi perbankan Islam dan kewangan Islam bukan bank Malaysia.

Pengertian Sistem Kewangan Islam Berdasarkan Prinsip Syariah

Menurut (Ab.Ghani, 1999) sistem kewangan Islam hendaklah berasaskan kepada falsafah agama Islam kerana ia sebahagian daripada tuntutan agama. Islam menghendaki penganutnya menerima agama ini sebagai al-Din dalam erti kata lain agama yang sempurna untuk dijadikan pegangan hidup dalam semua aspek kehidupan sama ada kepercayaan atau tindak tanduk seseorang. Sebagai al-Din, Islam merangka matlamat hidup penganutnya meliputi kehidupan dunia akhirat.

Oleh itu itu, sistem kewangan Islam adalah merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan harta (tasarruf maliyyah) dalam sektor ekonomi. Harta dalam konteks ini secara umumnya merujuk kepada benda atau barangan yang bernilai atau berharga dan kehilangan barang tersebut akan menyebabkan kerugian kepada pemiliknya. Menurut Mohd Daud Bakar (2003), sistem kewangan Islam merujuk kepada sistem kewangan yang berjalan selaras dengan undang-undang Islam yang bersumberkan al-Qur`an dan al-Sunnah serta ijtihad para ulama.

Ianya berasaskan ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan sistem kewangan konvensional yang sedia ada. Antaranya ia hendaklah bebas dari unsur riba, judi, gharar dan aktiviti yang diharamkan oleh Islam seperti penjualan barangan yang dilarang seperti arak, dadah, khinzir serta bebas daripada sebarang bentuk penindasan.

Justeru itu, objektif kewujudan sistem kewangan Islam boleh dirumuskan sebagaimana yang berikut:

  • Untuk mengumpul modal yang mencukupi bagi tujuan pengeluaran, penggunaan dan penukaran berdasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah.
  • Untuk mengagihkan modal kepada sektor-sektor yang benar-benar memerlukan dan boleh membawa faedah kepada masyarakat dan umat Islam seluruhnya.
  • Untuk menentukan kestabilan harga produk dalam pasaran dengan membuang elemen-elemen yang negatif dan haram seperti riba (kadar bunga) dan gharar.
  • Untuk menentukan keadaan ekonomi yang makmur dan bersih daripada segala jenis kesempitan dharuri di peringkat individu.
  • Untuk mewujudkan prinsip keadilan dan ihsan sesama manusia.

Namun, bagi mencapai sistem kewangan Islam berasaskan prinsip syariah memerlukan kepada maqasid seperti berikut:

Maqasid pertama: Memenuhi tuntutan manusia

Keperluan seseorang itu selalunya berada pada kemampuan, kekuasaan, dan pemilikan orang lain, ia tidak diberikan kepada sesiapa yang memerlukan tanpa menerima gantian. Maka, urusniaga menjadi perantara bagi memenuhi keperluan itu tanpa perlu bersusah payah. Ia juga boleh dijadikan sumber pemilikan dan pendapatan.

 

Ibnu A’syur menyatakan: “Pemilikan bererti memperoleh sesuatu yang memenuhi keperluan dengan memberikan gantian untuknya, iaitu harga barangan. Manakala pemerolehan bererti proses mendapatkan sesuatu yang memenuhi keperluan, sama ada dengan bekerja ataupun persepakatan bersama orang lain. Terdapat tiga prinsip pemerolehan, iaitu tanah, modal, dan bekerja.  Terdapat banyak dalil yang menyebutkan berkenaan maqasid ini antaranya: Firman Allah SWT: “Apabila kamu selesai menunaikan solat (solat Jumaat), maka bertebaranlah kamu di permukaan bumi dan carilah kurnia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak semoga kamu beroleh kejayaan. (Q.S Al-Jumuah: 10)

Maqasid kedua: Rawaj (Pengaliran dan pengedaran wang dan harta secara sekata)

la adalah tujuan murni dan dapat dilihat melalui galakan Islam kepada amalan pertukaran dengan menggunakan harta. Tujuannya adalah bagi memindahkan hak pemilikan dengan proses penggantian (jual beli) ataupun bersedekah.  Ini adalah perintah Allah SWT supaya harta itu dapat dirasai oleh semua manusia dan bergerak atau disebut sebagai pelaburan.

Dalil yang menyokong pernyataan ini adalah ayat:  Supaya harta itu tidak hanya beredar antara orang-orang kaya dalam kalangan kamu. (Q.S Al-Hasyr: 7)

Menurut Yusuf al-A`lim dalam kitab al-Maqasid al-A`mmah Li al-Syarih al-Islamiah, terdapat banyak mekanisme pengaliran harta, dan sudah pasti mekanisme yang penting adalah jual beli. Maka, pengaliran harta hanya dapat dicapai sekiranya kita mengikuti sistem jual beli yang berlandaskan syariat. Terdapat peraturan dalam sistem jual beli yang perlu kita ikuti, iaitu melarang urus niaga menggunakan dua mata wang ataupun makanan untuk tempoh tertentu. Ini kerana, ia mengandungi unsur riba nasi’ah dan hukumnya haram. Hikmahnya adalah menjimatkan wang dan makanan, serta memelihara keperluan urus niaga itu sendiri. (Zaharuddin, 2014)

Maqasid ketiga: Meraikan fitrah semula jadi manusia

Fitrah manusia cenderung bagi memiliki dan mencintai harta. Oleh itu, Islam sebagai agama syumul mengawal keeenderungan ini. Dalam masa yang sama, ia menggalakkan pengaliran harta kepada setiap individu supaya mereka berusaha keluar dari kancah kemiskinan.

Maka, aktiviti mereka tertumpu kepada pelaburan harta yang ada dalam tangan dan membangunkannya. Aktiviti-aktiviti ini memberikan manfaat kepada semua orang, sama ada individu mahupun masyarakat. Allah SWT. menyebutkan dalam ayat-Nya berkenaan fitrah manusia ini:

Sesuatu keindahan pada pandangan manusia cinta kepada syahwat (perkara yang diingini nafsu),iaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta benda yang melimpah-limpah berupa emas, perak, kuda-kuda dipelihara yang bertanda serta baik, binatang-binatang ternakan, serta kebun-kebun

tanaman. Demikian itu adalah kesenangan hidup di dunia. (Ingatlah) di sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu syurga). (Q.S al-Imran: 14)

Maka, dengan disyariatkan urusan jual beli, Islam sudah menghapuskan kebakhilan sistem kapitalis barat dan kedengkian sistem komunis timur. Ia menyucikan hati umat Islam dengan sistem yang penuh hikmah dan tersusun. Melalui sistem ini juga, umat Islam pada masa dahulu berlumba-lumba memperoleh harta dengan cara yang adil, saling tolong-menolong antara satu sama lain, dan menginfakkannya ke jalan kebaikan bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Maqasid keempat: Harta yang jelas

Sistem urusniaga dalam Islam mengelakkan umatnya daripada pertelingkahan, permusuhan, dan sikap menyakiti antara satu sama lain. Melalui sistem ini, harta dapat dijaga daripada hilang. Selain itu, memelihara tatacara jual beli secara Islam mampu merealisasikan keamanan, keselamatan, dan kestabilan urusniaga.

Di samping itu, dapat membawa kepada kehidupan berekonomi yang bertambah baik dan urus niaga yang berkembang. Ia mampu direalisasikan sekiranya diatur mengikut piawaian-piawaian dan syarat-syarat yang ditentukan.

Menurt (Zaharuddin, 2014) Antara piawaian-piawaian itu adalah:

  • Merekodkan transaksi, perjanjian, dan segala urusan yang melibatkan harta.

Sebagaimana Firman Allah SWT bermaksud: Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutangyang diberi tempoh hingga ke suatu masa tertentu, hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. (Q.S al-Baqarah, ayat 282).

  • Persaksian:

Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ayat 282: “Hendaklah kamu mengambil dua orang saksi lelaki dalam kalangan kamu. Sekiranya tidak ada dua orang lelaki, ambil seorang lelaki dan dua orang perempuan dalam kalangan orang yang kamu redha menjadi saksi. Dengan itu, sekiranya seorang daripada dua orang wanita itu terlupa, seorang lagi akan mengingatkannya”.

Kedua-dua ayat di atas menjelaskan panduan terbaik dalam penjagaan harta dan mengelakkan pertelingkahan.

  • Memenuhi tuntutan akad:

Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Maidah, ayat 1:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah tuntuan akad.

Disebutkan juga dalam sebuah hadith:

Perdamaian sesama Muslim diharuskan, kecuali perdamaian yang mengharamkan halal ataupun menghalalkan haram. Dan orang Islam perlu berpegang dengan syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan halal ataupun menghalalkan haram. (Riwayat At-Tirmizi)

  • Melihat kepada jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh syarak.

Kebanyakannya dilarang kerana mengganggu kestabilan dalam berurus niaga, juga membuka ruang pertelingkahan dan permusuhan.

Kesemua faktor ini adalah punca kepada perpecahan masyarakat. Antara jual beli yang dilarang adalah jual beli gharar, iaitu menjual sesuatu sebelum menerima barangan, menjual barangan yang tidak dimiliki, menjual barangan yang dibeli orang lain, dan sebagainya.

Maqasid kelima: Menjamin keadilan dalam memperoleh pendapatan dan harta.

Tujuan memperjuangkan keadilan dan kesamarataan adalah mendapatkan ketenangan dalam hidup. Apabila wujud keadilan, penjual dan pembeli tidak akan bimbang berkenaan haknya.

Ini kerana tiada penipuan, rampasan harta, dan kecurian. Islam mensyariatkan jual beli bagi menjamin keadilan dalam memiliki harta dan mencari rezeki. Siapa bersungguh-sungguh dan berlaku adil dalam pekerjaannya, Allah SWT mengurniakan keberkatan kepada hartanya.

Manakala siapa yang malas berusaha dan berlaku zalim, mendapat kerugian dalam perniagaannya kerana nama baiknya akan tercemar. Apabila nama tercemar, manusia tidak mahu berurus niaga dengannya memandangkan mereka boleh memilih untuk berurusan dengan peniaga lain yang lebih amanah. Islam sebagai agama syumul sudah meletakkan prinsip-prinsip kukuh yang menjamin kebaikan kepada masyarakat.

Maqasid ini jelas dijelaskan oleh Maidah, ayat 8: Allah SWT dalam surah Al-Quran :

Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah SAW juga menerangkan: Tidak halal untuk seorang Muslim menjual barang

kepada saudaranya, sedangkan dia tahu barang itu mempunyai kecacatan, kecuali dia menjelaskan kecacatan itu.

Hadith ini menjelaskan, tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang, malah menjadi wajib kepada penjual untuk memberitahunya kepada pembeli. Hadith ini juga menjelaskan pengharaman berlaku zalim dan menipu dalam berjual beli. Ini adalah satu maqasid syariah. (Zaharuddin, 2014)

» Read more

Apa itu Masyarakat Berstrata

Menurut (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2015) Masyarakat berstrata adalah masyarakat bersusun lapis yang terbahagi kepada beberapa kelas, golongan, tingkat dan sebagainya.

Susunan lapisan dalam masyarakat sehingga membawa kepada perbezaan masyarakat dari segi darjat, status, kekayaan dan sosial itu menghasilkan ketidaksamaan dalam bentuk kekayaan, kuasa dan status.

Menurut (Mariappan, 2000) ketidaksamaan dapat dilihat pada sudut politik, ekonomi dan sosial. Maka, individu-individu dan kumpulan-kumpulan di dalam masyarakat berstrata dapat dibezakan dari segi status sosial, kekayaan, cara hidup, kuasa politik dan taraf hidup sehingga ketidaksamaan peluang hidup ini diwarisi daripada satu generasi ke generasi seterusnya.

Maka, susunan masyarakat ini di kategorikan sebagai masyarakat berstrata sistem kelas yang mewujudkan mobiliti sosial sama ada pergerakan ke atas atau ke bawah tangga sosial sehingga seseorang individu itu dapat mengubah nasibnya untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan dan prestij.

Justeru, ketidaksamaan sosial dalam kalangan masyarakat boleh mempengaruhi urusan-urusan kehidupan manusia sama ada di dalam organisasi kekeluargaan mahupun dalam urusan politik, pentadbiran dan ekonomi masyarakat masa kini. Perbezaan yang wujud ini adalah bersifat sejagat kepada semua manusia.

Ini bermakna pembentukan dalam ketidaksamaan sosial adalah satu proses asas dalam setiap kebudayaan masyarakat. Sebagaimana Beteille (1997:11) menegaskan: proses penilaian yang dibuat terhadap kepentingan seseorang individu atau kumpulan sosial berdasarkan kepada sumber-sumber berharga yang dimiliki oleh mereka. Sumber berharga yang dimaksudkan adalah kuasa, kehormatan atau martabat yang berbeza pada setiap masyarakat.

Kita akan membincangkan definisi sistem kelas seperti yang terdapat dalam masyarakat berstrata, di samping membincangkan lima jenis sistem kelas dalam masyarakat dan tentang sistem kasta Hindu dalam tradisi India.

Definisi Sistem Kelas

Menurut, Bernard Barber mendefinisikan kelas sosial sebagai sebagai himpunan keluarga-keluarga. Ini bermakna kedudukan seorang anggota keluarga dalam suatu anggota kelas berkait dengan kedudukan anggota keluarga lain. Apabila seorang ketua keluarga atau anggota keluarga menduduki suatu status tinggi maka status anggota keluarga yang lain akan mendapatkan status yang tinggi pula. Sebaliknya apabila status ketua keluarga mengalami penurunan maka menurun pula status anggota keluarganya.

Pada abad kesembilan belas telah membuka lembaran sejarah kegemilangan di Jerman dengan kelahiran seorang tokoh hebat dunia yang memiliki pengaruh kekal dan kuat terhadap sejarah kehidupan manusia. Kekuatan pengaruh keintelektualannya telah menjadi fenomena global abad kedua puluh kerana gagasan pemikiran falsafahnya tidak hanya dijadikan sekadar rujukan ilmiah sahaja, tetapi segala idea dan teori-teori Marxisme digerakkan dalam bentuk tindakan yang realistik bersesuaian dengan keadaan semasa.

Karl Marx (1818-1883) menduduki tangga kedua puluh tujuh dari seratus tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah (Hart 1993: viii). Salah satu sumbangan besarnya adalah konsep perjuangan kelas yang menjadi pemangkin kepada kaum buruh untuk bangkit mempertahankan hak dan kebebasan mereka dari terus menjadi ‘kuda tunggangan’ kaum kapitalis.

Lantaran itu, ajaran Marxisme telah dijadikan pegangan perjuangan kaum buruh hampir ke seluruh dunia. Sebagai sebuah ideologi, Marxisme merupakan inspirasi bagi sebahagian besar gerakan pembebasan sosial dan beransur-ansur menjadi gerakan politik dan sosial di pelbagai tempat dan negara.

Konsep Historical Materalism dan Dialectic Materialism merupakan ideologi utama yang melahirkan konsep kelas, hubungan antara kelas dan perjuangan kelas dalam gagasan pemikiran Marxisme. Marx meneliti sejarah manusia dari dua aspek iaitu :

Faktor ekonomi : memaparkan rangkaian tahap perkembangan ekonomi manusia meliputi kaedah-kaedah terus dengan faktor ekonomi kerana kehidupan sosial manusia tidak akan bertahan lebih lama melainkan manusia menghasilkan barangan atau produk untuk memenuhi keperluan hidup dan masyarakat sekelilingnya (Ozinga 1991: 40). Marx mengakui bahawa manusia lahir dalam era zaman yang berbeza-beza. Justeru itu, cara dan hubungan pengeluaran turut melalui tahap perkembangan kuasa-kuasa produksi material yang berbeza-beza. Setiap cara pengeluaran digambarkan dengan penguasaan kuasa produktif yang khusus dan satu bentuk hubungan sosial yang awalnya berfungsi untuk membangunkan kuasa tersebut. Aspek utama dalam hubungan tersebut adalah hubungan harta yang akan mewujudkan kelas-kelas sosial. Lantaran itu, muncul dua kelas utama berasaskan jenis-jenis harta yang mempengaruhi pengeluaran keperluan hidup. Satu kelas akan menguasai harta tersebut, manakala kelas lagi satu pula digunakan untuk menghasilkan kekayaan daripada harta tersebut (McLellan 1971: 93).

Marx telah mengemukakan lima tahap cara pengeluaran yang berbeza-beza di mana setiap masyarakat perlu merentasinya iaitu tahap Komunis Primitif, Perhambaan Kuno (Classical Slavery), Feudalisme, Kapitalisme dan Komunisme (McLellan 1977: 256) mengeluarkan produk keperluan hidup dalam menentukan segala perubahan kehidupan manusia (A. Z. Abidin 1968: 46).

Faktor sosial : Marx menggambarkan sifat semula jadi manusia yang suka bergaul. Namun faktor sosial tidak lengkap tanpa berhubung terus dengan faktor ekonomi kerana kehidupan sosial manusia tidak akan bertahan lebih lama melainkan manusia menghasilkan barangan atau produk untuk memenuhi keperluan hidup dan masyarakat sekelilingnya (Ozinga 1991: 40). Marx mengakui bahawa manusia lahir dalam era zaman yang berbeza-beza. Justeru itu, cara dan hubungan pengeluaran turut melalui tahap perkembangan kuasa-kuasa produksi material yang berbeza-beza.

Setiap cara pengeluaran digambarkan dengan penguasaan kuasa produktif yang khusus dansatu bentuk hubungan sosial yang awalnya berfungsi untuk membangunkan kuasa tersebut. Aspek utama dalam hubungan tersebut adalah hubungan harta yang akan mewujudkan kelas-kelas sosial. Lantaran itu, muncul dua kelas utama berasaskan jenis-jenis harta yang mempengaruhi pengeluaran keperluan hidup. Satu kelas akan menguasai harta tersebut, manakala kelas lagi satu pula digunakan untuk menghasilkan kekayaan daripada harta tersebut (McLellan 1971: 93). Marx telah mengemukakan lima tahap cara pengeluaran yang berbeza-beza di mana setiap masyarakat perlu merentasinya iaitu tahap Komunis Primitif, Perhambaan Kuno (Classical Slavery), Feudalisme, Kapitalisme dan Komunisme (McLellan 1977: 256). Walau bagaimanapun, pembangunan dan kemajuan terhadap cara dan hubungan pengeluaran turut menyumbang usaha ke arah memacu daya inovasi dan kreativiti manusia melalui penemuan baru seperti penggunaan mesin wap, pembinaan kapal layar dan sebagainya.

Cuma bagi Marx, keadaan tersebut akan menambah tekanan terhadap cara pengeluaran sedia ada kerana sejarah perubahan yang berlaku akan mewujudkan perjuangan kelas iaitu penentangan satu kelas ke atas satu kelas yang lain. Kesannya berlaku revolusi yang akan mewujudkan tahap baru bagi sejarah. Lantaran itu, kemuculan tahap baru akan melahirkan kelas atasan baru (new ruling class) yang akan menentang kelas bawahan yang terdiri dari kelas buruh dan petani. Maka tidak hairanlah jika kita meletakkan cara pengeluaran sebagai perintis terhadap kewujudan kelas sosial. (Basir, 2012).

Oleh yang demikian, konsep Kelas Marx Weber mengaitkan situasi-situasi kelas yang berbeza wujud akibat perbezaan pemilikan, atau kawalan yang dimiliki oleh individu ke atas berbagai sumber berharga yang boleh ditawarkan di pasaran-pasaran ekonomi. Antara pandangan sejarah Marx yang dianggap penting oleh pendukung aliran Marxisme adalah teori perjuangan kelas (Struggle of Classess).

Manakala, mengenai pembahagian kelas, Marx berpendapat pembentukan kelas-kelas sosial yang berbeza dalam masyarakat adalah dipengaruhi oleh kedudukan-kedudukan kelas yang dimiliki oleh individu. Beliau melihat pembentukan tiga kelas sosial utama, kelas pekerja ikhtisas dan kelas pemilik harta.

» Read more

1 2 3 4