Deskriptif merupakan salah satu istilah yang tidak asing dalam dunia penulisan sesuatu kajian, disertasi, kertas kajian dan research methodology. Deskriptif ini tujuannya utk menjelaskan dan mentafsirkan terhadap ” Apakah itu/dia” (What is).

Fokus utamanya adalah :

i-Diberkkan kepada suasana atau hubungan yang ada antara satu pembolehubah dengan pembolehubah lain

ii-Pendapat yang dipegang

iii-Proses yang sedang berjalan

iv-kesan-kesan yang ada bukti atau trend yang sedang berlaku

Secara mudahnya, ia menumpukan kepada fenomena kontemporari dan belum diselidik atau kemungkinan sudah diselidiki tetapi ditumpukan kepada aspek lain.

Aspek yang penting biasa diberikan perhatian dalam sesuatu kajian ialah :

i- Tahap signifikan hubungan antara pembolehubah

ii-Pengujian hipotesis

iii-Perkembangan teori yang diterima umum.

Oleh itu, kalau didapati pembolehubah A mempengaruhi pembolehubah B, maka ramalan apa yang berlaku dilakukan.

Terdapat tiga bentuk kajian Deskriptif iaitu :

i-Penyelidikan Penerokaan

ii-Penyelidikan Kecapaian dan Penilaian

iii-Penyelidiakan Korelasi

Jadi, bentuk penyelidikan tersebut adalah untuk kita mencari generalisasi dan berkait dengan masa kini.

Rujukan :

Ahmad Sunawari Long. (2014). Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

By Muhammad Soulhiey Zeckry

Merupakan seorang pengkaji, penulis dan pendakwah yang sentiasa mencari cahaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.